Український географічний журнал

Науково-теоретичне видання Інституту географії Національної академії наук України. Висвітлює здобутки фундаментальних і прикладних природничо- та соціально-географічних наук. Головний редактор — академік НАН України Л.Г. Руденко

Видається з 1993 року
Періодичність: 4 номери на рік (щоквартально)
Формат: 60х84/8
Обсяг: 72 сторінок

Передплатний індекс у Каталозі періодичних видань України — 74513.
Журнал можна також замовити через редакцію.
Адреса редакції: 01034, Київ, вул. Володимирська, 44.
тел.: 234-14-81, факс: 234-32-30,
E-mail: [email protected]
Веб-сайт: https://ukrgeojournal.org.ua

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus International, а також Google Scholar, CrossRef Database, Ulrich's Periodicals Directory. Науковим публікаціям з 2013 року присвоюється індекс DOI (Digital Object Identifier).