Проекти

Об'єкт дослідження: природні, природно-антропогенні процеси і явища та господарські об’єкти, які є потенційними чинниками виникнення надзвичайних ситуацій.
Мета: Виявити особливості територіального розподілу явищ, процесів та об’єктів, що являють собою потенційну небезпеку виникнення...

Підготовлено пропозиції до понятійно-термінологічного словника з геоурбаністики – надано стисле визначення фундаментальних 26 концептуальних понять і термінів географії міст. Сформовано структуру бази даних за містами і регіонами країн-учасниць міжнародної науково-дослідної групи, як основи для...

Об’єкт дослідження – суспільно- та природно-територіальний комплекс України, в умовах інтеграції країни до глобалізованого світового господарства та переходу до сталого (збалансованого) розвитку.
Предмет дослідження – міжнародні та внутрішньодержавні інституційні, організаційні, нормативно...

Об’єкт дослідження – інтегральний потенціал території України, що досліджувався на прикладі районів Київської області та центрів соціально-економічної активності Київського Придніпров’я.
Предмет дослідження – основні закономірності формування інтегрального потенціалу регіонів та потенціалу...

Об’єктом дослідження є палеогеографічні пам’ятники та індикатори природи плейстоцену і голоцену (відклади, клімат, залишки органічного світу) в цілому та її компонентів. Події плейстоцену, як відображення взаємодії впливу глобальних регіональних і локальних факторів на...

Об’єктом дослідження є суспільно-природні системи України як результат процесу суспільно-природної взаємодії в межах території країни та її регіонів.
Предметом – теоретико-методологічні засади і практичні аспекти забезпечення оптимізації комплексного використання природно-ресурсного...

Об’єктом дослідження є відклади і осадові корисні копалини кайнозою, продукти вивітрювання кристалічних порід, утворення органічного та хемогенного походження на території України. Предметом дослідження палеогеографічні передумови утворення осадових корисних копалин...

Об’єкт дослідження за темою НДР становлять рівнинні ландшафти екологічно проблемних, зокрема радіоактивно забруднених територій, а також урбанізовані ландшафти рівнинного мегаполіса і міста середнього розміру у передгір’ї.
Мета роботи: удосконалення методичних засад застосування даних...

Мета роботи: з урахуванням просторових закономірностей розміщення родовищ корисних копалин різних видів провести аналіз впливу морфоструктурно-неотектонічних умов на формування, переформування та збереженість родовищ корисних копалин; обґрунтувати морфоструктурно-неотектонічне районування...

Опрацьовано теоретико-методологічні засади та регіональні рівні досягнення сталого розвитку. Здійснено ретроспективний огляд розвитку та взаємодії суспільства і природи в межах території сучасної України. Проаналізовано передумови і чинники переходу України до сталого розвитку, зокрема...