Нові надходження

У 2016 році до бібліотеки надійшли:

 1. Lawton Smith, Helen.Technology Transfer and Industrial Change in Europe : монография / H. Lawton Smith. - New York : ST. MARTIN'S PRESS, INC, 2000. - 281 p.
 2. Ільїн, Юрій Павлович.Кліматичні зміни гідрометеорологічного режиму морів України : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.09 / Ю. П. Ільїн ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2016. - 32 с.
 3. Ісаєнко, Володимир Миколайович.SWOT - аналіз і аналіз прогалин (GAP - аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі освіти й науки та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо : програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ) / В. М. Ісаєнко. - Херсон ; Київ : ФОП Грінь Д. С., 2016. - 108 с.
 4. Іщенко, Юрій Дмитрович.Розвиток інноваційної діяльності в контексті формування полюсів соціально-економічного зростання в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ю. Д. Іщенко ; НАН України. Інститут географії. - Київ, 2016. - 20 с.
 5. Іщенко, Юрій Дмитрович.Розвиток інноваційної діяльності в контексті формування полюсів соціально-економічного зростання в Україні : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Ю. Д.Іщенко ; НАН України. Інститут географії. - Защищена 08.07.2016. - Київ, 2016. - 204 с. - Библиогр.: с. 172 - 196
 6. Іщенко, Юрій Дмитрович.Розвиток інноваційної діяльності в контексті формування полюсів соціально-економічного зростання в Україні. : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Ю. Д. Іщенко ; Інститут географії НАН України. - Київ, 2016. - 21 с.
 7. Андрушко, Светлана Владимировна.Пространственно-временные закономерности антропогенной трансформации ландшафтов Гомельского Полесья и их геоэкологическая оценка : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 25.03.13 / С. В.Андрушко ; Белорус. гос. ун-т. - [б. м.], 2015. - 25 с.
 8. Андрущенко, Віктор Петрович.Наш Університет. Дорога до Храму / В. П. Андрущенко. - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - 328 с. : цв.ил.
 9. Антонюк, Олена Олександрівна.Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11 / О. О. Антонюк ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2016. - 19 с.
 10. Артюшенко, Михайло Віталійович.Методи фрактального аналізу даних і управління аерокосмічним гіперспектральним геомоніторингом : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.07.12 / М. В. Артюшенко ; Наук. центр аерокосм. досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України. - К., 2015. - 40 с.
 11. Археология и геология Украины в региональном контексте = Archaeology and Geology of Ukraine in Regional Context : сб. науч. ст. / ed.: M. Yamada, S. Ryzhov. - Tokyo ; Kyiv : Center for Obsidian and Lithic Studies (COLS), Meiji University; Taras Schevchenko National University of Kyiv, 2015. - 159 c.: табл.
 12. Барило, Ірина Миколаївна.Геодемографічний розвиток Полтавської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / І. М. Барило ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с.
 13. Бистрякова, Юлія Ігорівна.SWOT - аналіз і аналіз прогалин (GAP- аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі регіонального та місцевого розвитку та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвецій Ріо : Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки Глобального екологічеого фонду (ГЕФ) / Ю. І. Бистрякова. - Київ ; Херсон : ФОП Гринь Д. С., 2016. - 106 с.
 14. Блінов, Ігор Вікторович.Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії : монографія : проект "Наукова книга" (молоді вчені) / І. В. Блінов ; НАН України. Ін-т електродинаміки. - К. : Наук. думка, 2015. - 216 с.
 15. Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Ірпінь, 22 травня 2015 р.) / Нац. ун-т держ. подат. служби України ; ред.: П. В. Пашко, Л. Л. Тарангул, В. Л. Андрущенко. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту Держ подат. служби України, 2015. - 556 с.
 16. Внешние экономические связи СССР в 1988 г. : стат. сб. / М-во внеш. экон. связей СССР. Гл. экон. управление. - Москва : Финансыи статистика, 1989. - 287 с.
 17. Вовк, Андрій Ігорович.Просторово-часова диференціація горизонтальних рухів земної кори Європи за даними ГНСС-вимірів. : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / А. І. Вовк ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2016. - 4 с.
 18. Вопросы географии : сборник научных трудов. Сб. 138 : Горизонты ландшафтоведения / Русское геогр. о-во ; отв. ред.: К. Н. Дьяконов, В. М. Котляков, Т. И. Харитонова. - Москва : Изд. дом "Кодекс", 2014. - 488 с.
 19. Воробьёв, Дмитрий Сергеевич.Геоэкологическая оценка биоэнергетического потенциала древесной растительности Беларуси : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 25.03.13 / Д. С. Воробьёв ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2016. - 22 с.
 20. Гайдін, Анатолій Маркович.Техногенний карст : монографія / А. М. Гайдін, Г. І. Рудько ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин. - Київ : Вид. дім "Букрек", 2016. - 200 с.
 21. Географія і сучасність : зб. наук. праць. Вип. 6 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; голова редкол. В. В. Загородній. - К., 2001. - 333 с.
 22. Громадянське суспільство України : сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 грудня 2013 р.) / Національний інститут стратегічних досліджень ; упоряд.: В. М. Яблонський, П. Ф. Вознюк ; упроряд. О. А. Корнієвський ; за заг. ред. О. А. Корнієвського. - К. : НІСД, 2014. - 192с. - (Громадянське суспільство ; Вип. 1)
 23. Данильченко, Олена Сергіївна.Геоекологічний аналіз річкових басейнів території Сумської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11 / О. С. Данильченко ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2016. - 23 с.
 24. Джуман, Богдан Богданович.Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Б. Б. Джуман ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 19 с.
 25. Добинда, Ірина Петрівна.Історико-культурні рекреаційні ресурси поселень Волинської області : суспільно-географічна оцінка : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / І. П. Добинда ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
 26. Дрогушевська, Ірина Леонідівна.Науково-прикладні аспекти національної стандартизації географічних назв : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.12 / І. Л. Дрогушевська ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2016. - 21 с.
 27. Заячук, Мирослав Дмитрович.Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика суспільно-географічного дослідження) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / М. Д. Заячук ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2016. - 40 с.Экземпляры: всего:1 - (1)
 28. Инновационные подходы к проектированию основных образовательных программ по направлению подготовки высшего профессионального образования "География" : методический материал / ред. и сост. Э. П. Романова. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2007. - 132 с. - (Серия "Инновационный Университет")
 29. Каплун, Віктор Володимирович.SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP - аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі енергетики та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо : Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ) / В. В. Каплун. - Київ ; Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016. - 98 с.
 30. Колотуха, Олександр Васильович.Геопросторова організація спортивного туризму : теорія і практика суспільно-географічного дослідження : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / О. В. Колотуха ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка . - Одеса, 2016. - 40 с.
 31. Коржов, Євген Іванович.Гідрологічні умови формування сучасного екологічного стану пониззя Дніпра : автореф. дис. ... канд геогр. наук: 11.00.07 / Є. І. Коржов ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2016. - 22 с.
 32. Кравчук, Ярослав Софронович.Рельєф Солотвинської улоговини Українських Карпат : монографія / Я. С. Кравчук, В. Чалик ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. - Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. - 84 с. : рис. - (Серія "Рельєф України")
 33. Кулініч, Марина Тарасівна.Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров'я : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11 / М. Т. Кулініч ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
 34. Кухар, Денис Васильович.Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Д. В. Кухар ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2016. - 21 с.
 35. Кушнір, Анатолій Степанович.Природні умови проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу України у пізньому плейстоцені - голоцені (за педологічними даними) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.04 / А. С. Кушнір ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. - К., 2016. - 21 с. + рис.
 36. Лісовський, Сергій Антонович.SWOT - аналіз і аналіз прогалин (GAP - аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у сфері суспільного добробуту (соціального захисту) і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо : Програма розвитку ООН В Україні (ПРООН) за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ) / С. А. Лісовський. - Київ ; Херсон : ФОП Гринь Д. С., 2016. - 108 с.
 37. Лопушанський, Олександр Миколайович.Побудова моделей гравітаційного поля Землі за супутниковимиданими : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / О. М. Лопушанський ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2016. - 20 с.
 38. Лук'янченко, Юрій Олександрович.Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Ю. О. Лук'янченко ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2016. - 20 с.
 39. Лук'янчук, Олена Миколаївна.Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / О. М. Лук'янчук ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2016. - 18 с.
 40. Людина та ландшафт : географічний підхід в первісній археології : тези допов. міжнар. наук. конф. (Київ, 3 - 5 лютого 2016 р.) / Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка. Історичний ф-т, Центр палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка ; відп. ред. П. С. Шидловський. - К. : Стародавній Світ, 2016. - 94 с. - (Бібліотека Vita Antiqua)
 41. Майстер, Андрій Анатолійович.Геопросторова диференціація рівнів господарської освоєності території Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / А. А. Майстер ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
 42. Мартазінова, Вазіра Файзулівна.Сучасний клімат Київської області : монографія / В. Ф. Мартазінова, О. К. Іванова ; Укр. наук.-дослід. гідрометеорол. ін-т. - К. : АВЕРС, 2010. - 70 с.
 43. Маруняк, Євгенія Олександрівна.Соціально-економічний простір (методологія геопросторових досліджень та практика планування) : дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Є. О. Маруняк ; Ін-т географії НАН України. - Київ, 2016. - 499 с. : табл.
 44. Маруняк, Євгенія Олександрівна.Соціально-економічний простір (методологія геопросторових досліджень та практика планування) : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Є. О. Маруняк ;НАН України. Інститут географії. - Київ, 2016. - 42 с.
 45. Марущинець, Андрій Васильович.Трансформація аграрної сфери та соціально-економічний розвиток Київського Придніпров'я : автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.02 / А. В. Марущинець ; Інститут географії НАН України. - Київ, 2016. - 20 с.
 46. Марущинець, Андрій Васильович.Трансформація аграрної сфери та соціально-економічний розвиток Київського Придніпров'я : дис. ... канд. геогр. наук:11.00.02 / А. В. Марущинець ; Інститут географії НАН України. - Защищена 09.12.2016. - Київ, 2016. - Бібліогр.: с. 174 - 196.
 47. Мацуй, Виктор Михайлович.Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол : монография: проект "Наукова книга" / В. М. Мацуй ; отв. ред. П. Ф. Гожик ; НАН Украины. Ин-т геологических наук. - Киев : Наук. думка, 2016. - 144 с. Перевод заглавия:Evolution of Resin Producing Vegetation and the formation of fossil resins Deposits
 48. Михайленко, Тетяна Юріївна.Антропогенізація ландшафтів Поділля у XV - XIX століттях : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Т. Ю. Михайленко ; Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
 49. Молікевич, Роман Сергійович.Стан здоров'я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Р. С. Молікевич ; Інститут географії НАН України. - Київ, 2016. - 20 с.
 50. Молікевич, Роман Сергійович.Стан здоров'я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження) : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Р. С. Молікевич ; Інститут географії НАН України. - Защищена 09.12.2016. - Київ, 2016. - 267 с. - Бібліогр.: с. 212 – 233.
 51. Наука України у світовому інформаційному просторі : зб. ст. Вип. 12 / НАН України ; голов. ред. Я. С. Яцків ; чл. редкол.: О. М. Гузь, О. С. Онищенко, А. І. Радченко. - К. : Академперіодика, 2015. - 154 с.
 52. Нич, Тетяна Василівна.Суспільно-географічні дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Т. В. Нич ; Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 21 с.
 53. Новікова, Алла Михайлівна.SWOT - аналіз і аналіз прогалин (GAP - аналіз) політик , програм, планів і законодавчих актів у галузі транспорту та транспортної політики та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо : Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ) / А. М. Новікова. - Київ ; Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016. - 142 с.
 54. Новомалин у просторі і часі : краєзнавче дослідження волинського села : монографія / М. М. Лаврук, А. В. Мельник, М. П. Манько ; за ред.: М. М. Лаврук, А. В. Мельника. - Х. : Чайка, 2013. - 744 с.
 55. Новрузова, Камаля Гюльгасан.Научные основы системы контроля распространения нефтяных продуктов в море : автореф. дис. ... д-ра философии по географии: 5406.01 / К. Г. Новрузова ; НАН Азербайджана., Ин-т географии им. акад. Г. А. Алиева. - Баку, 2016. - 26 с.
 56. Общая теория относительности : признание временем : монография / А. Н. Александров [и др.] ; НАН Украины. Главная астрономическая обсерватория. - К. : Наук. думка, 2015. - 332 с.
 57. Олійник, Світлана Леонтіївна.Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / С. Л. Олійник ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2016. - 20 с.
 58. Олексієнко, Інна Миколаївна.Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / І. М. Олексієнко ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2015. - 20 с.
 59. Ольховая , Юлія Ігорівна.Військово-географічний аналіз миротворчих місійЗбройних Сил України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 20.02.04 / Ю. І. Ольховая; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2016. - 24 с.
 60. Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / Нац. авіаційний ун-т, Навч.-наук. ин-т міжнар. відносин ; ред. Г. В. Балабанов. - Київ, 2016. - 172 с.
 61. Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України : аналітичний огляд / Є. О. Яковлєв, Ю. М. Скалецький ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2010. - 30 с.
 62. Павельчук, Євген Михайлович.Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Є. М. Павельчук ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 22 с.
 63. Павлюк, Мирослав Іванович.Геодинамічна еволюція та нафтогазоносність Азово-Чорноморського і Баренцовоморського периконтинентальних шельфів : монографія / М. І. Павлюк ; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Укр. нац. комітет Карпато-Балканської геологічної асоціації. - Л., 2014. - 365 с. Перевод заглавия:Geodynamic evolution and oil-and gas-bearing potential of the Sea of Azov-the Black Sea and of he Barents Sea pericontinental shelves
 64. Палієнко, Валентина Петрівна.Валентина Петрівна Палієнко : біобібліографія / В. П. Палієнко ; уклад. Р. О. Спиця ;НАН України. Інститут географії. - [К.], [2015]. - 60 с.
 65. Парниковий ефект і зміни клімату в Україні : оцінки та наслідки : монографія / О. І. Сахацький, М. І. Кульбіда ; за ред. академіка В. І. Лялька ; НАН. України. Наук. центр аерокосмічних досліджень Землі Ін-ту геологічних наук, Держ. служба України з надзвич. ситуацій. Укр. гідрометеоролог.центр, Києво-Могилянська академія. - К. : Наук. думка, 2015. - 284 с.
 66. Поблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья : сб. докл. Междунар. науч. конф. (Минск, 14-17 сент. 2016 г.): в 2 т. Т. 2. / НАН Беларуси, Рос. акад. наук, Пол. акад. наук, НАН Украины ; гл. ред. В. Г. Гусаков ; чл. редкол.: А. К. Карабанов, Л. Г. Руденко. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 692 с.
 67. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд : із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду № 184/140 від 28.07.99 / Держ. комитет буд-ва, архіт. та житлової політики України, Держ. ком. України по нагляду за охороною праці. - К. : Основа, 2007. - 56 с.
 68. Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 11 - 12 жов. 2007 р.). Т. 2 : Проблеми розвитку прикордонних територій / М-во освіти і науки України, Волинська обл. держ. адміністрація, Луцька міська рада, , Укр. геогр. т-во. Волинське відділення ; голова редкол. І. Я. Коцан. - Луцьк : Вежа, 2007. - 420 с.Экземпляры: всего:1 - (1)
 69. Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья : сб. докл. Междунар. науч. конф. (Минск, 14 - 17 сент. 2016 г.): в 2 т. Т. 1. / НАН Беларуси, Рос. акад. наук, Пол. акад. наук, НАН Украины ; гл. ред. В. Г. Гусаков ; чл. редкол.: А. К. Карабанов, Л. Г. Руденко. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 619 с.
 70. Рахматулліна , Ельміра Равільївна.Гідрологічний режим річок басейну Південного Бугу в зимовий період в умовах змін клімату : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Е. Р. Рахматулліна; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2015. - 20 с.
 71. Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій : зб. наук. праць Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої 70-річчю утворення кафедри географії Луганського нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка (Луганськ, 27 - 29 листоп. 2006 року) / Луган. нац. пед. ун-т імені Тараса Шевченка, Укр. геогр. т-во. Луганський відділ ; редкол.: П. Г. Шищенко [и др.] ; відп. ред. Ю. О. Кисельов. - Луганськ : Альма-матер, 2006. - 220 с.
 72. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації : монографія / НАН України. Ін-т регіон. досліджень ; наук. ред. У. Я. Садова. - Л. : Ін-т регіон. досліджень, 2011. - 528 с. - (Серія "Проблеми регіонального розвитку")Экземпляры: всего:1 - (1)
 73. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2014 році : інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 20 / О. В. Полякова [и др.] ; відп. ред. Г. І. Солоіденко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2015. - 246 с.
 74. Руденко, Леонід Григорович.SWOT - аналіз і аналіз прогалин (GAP - аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі екології та природних ресурсів і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо : програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ) / Л. Г. Руденко. - Херсон ; Київ : ФОП Грінь Д. С., 2016. - 124 с.
 75. РябининА. И.Современный гидрохимический режим и загрязнение Азовского моря : монография / А. И. Рябинин , С. А. Шибаева ; М-во чрезвычайных ситуаций Украины, НАН Украины, Укр. науч.-ислед. гидрометеорол. ин-т. Морское отд-ние. - К. : Феникс, 2012. - 419 с.
 76. Сидорович, Александр Александрович.Трудовой потенциал Беларуси : территориальная структура и прогноз : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 25.03.02 / А. А. Сидорович ; Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2015. - 26 с.
 77. Сосницька, Ярослава Сергіївна.Сучасні трансформаційні процеси сільськогосподарського виробництва (на прикладі Волинської області) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Я. С. Сосницька ; Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
 78. Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2003 році : стат. зб. / ред. Ю. М. Остапчук. - К. : Держкомстат України, 2004. - 42 с.
 79. Статистичний щорічник України за 1999 рік : справочное издание / Держком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко ; відп. за вип. В. А. Головко. - К. : Техніка, 2000. - 646 с.
 80. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2015 рік [Электронный ресурс] : статистистический материал / Служба статистики України, Головне управління статистики у Хмельницькій області ; за ред. Л. О. Хамської ; відп. за вип.: Л. М. Пастухова, Л. Б. Прилуцька, О. Л. Катриченко. - Хмельницький, 2016. - 408 с.Экземпляры: всего:1 - (1)
 81. Сысоева, Ольга Вячеславовна.Территориальная организация банковского сектора и ее влияние на инвестиционный потенциал регионов Сибирского федерального округа : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 25.00.24 / О. В. Сысоева ; Иркутскийнаучный центр Сиб. отд-ния РАН. - Иркутск, 2015. - 22 с.
 82. Тараріко, Олександр Григорович.SWOT - аналіз і аналіз прогалин (GAP - аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі сільського господарства та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо : Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ) / О. Г. Тараріко. - Київ ; Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016. - 104 с.
 83. Технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд : навч. посіб. для техн. експертів та інспекторів у галузі будівництва та для викладачів і студентів ун-тів будів. спеціальностей / О. М. Малишев [и др.] ; Державне підприємство "Головний навчально-методичний центр". - К. : Відлуння, 2007. - 706 с.
 84. Тимофеєв, Владислав Євгенович.Циркуляція атмосфери Південної полярної області у період глобальної зміни клімату і методи довгострокового прогнозу погоди в районі Антарктичного півострова: автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / В. Є. Тимофеєв ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2015. - 32 с.
 85. Томченко, Ольга Володимирівна.Обгрунтування методів системного аналізу стану водноболотних угідь з використанням даних дистанційного зондування Землі і наземних спостережень (на прикладі верхів'я Київського водосховища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / О. В. Томченко ; НАН України. ДУ "Наук. центр аерокосм. досліджень Землі Ін-ту геол. наук НАН України". - К., 2015. - 22 с.
 86. Топалова, Олеся Іллівна.Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / О. І. Топалова ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2016. - 20 с.
 87. Трансграничные геосистемы России и Украины : природная и социально-экономическая динамика, международная молодежная научная школа-конф. (2013; Москва) : тезисы докл. - М. : Ин-т географии РАН, 2013. - 74 с.
 88. Україна. Наука і культура : щорічник. Вип. 36 / НАН України, Мала академія наук України ; голова ред. ради А.Загородній. - К. : Т-во "Знання", 2015. - 512 с.
 89. Український орфографічний словник : близько 165 000 слів / НАН України, Український мовно-інформаційний фонд, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні ; уклад.: В. В. Чумак [и др.] ; за ред. В. М. Русанівського. - 5-е вид., перероб. і допов. - Київ : Довіра, 2005. - 941 с.
 90. Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; уклад.: В. В. Чумак [и др.] ; за ред. академіка В. М. Русанівського. - 6-е вид., перероб. і допов. - Київ : Довіра, 2006. - 960 с.Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
 91. Фізична географія та геоморфологія : міжвід. наук. зб. Вип. 49. / Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : Обрії, 2005. - 275 с.
 92. Фізична географія та геоморфологія : міжвід. наук. зб. Вип. 48. / Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : Обрії, 2005. - 268 с.Экземпляры: всего:1 - (1)
 93. Фізична географія та геоморфологія : міжвід. наук. сб. Вип. 47. / Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : Обрії, 2005. - 244 с.
 94. Фис, Михайло Михайлович.Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.24.01 / М. М. Фис ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2016. - 34 с.Экземпляры: всего:1 - (1)
 95. Функции городов и их влияние на пространство : монография / Л. Г. Руденко[и др.] ; под ред. Л. Г. Руденко ; НАН Украины. - К. : Феникс, 2015
 96. Хлобистов, Євген Володимирович.SWOT - аналіз і аналіз прогалин (GAP - аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі економіки та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенцій Ріо : Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ) / Є. В. Хлобистов. - Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016. - 98 с.
 97. Яценко, Анастасія Дмитрівна.Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов'ї : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11 / А. Д. Яценко ; Київ.нац.ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2016. - 20 с.