Нові надходження

У 2017 році до бібліотеки надійшли:

 1. Baltic States Tourist Map: Estonia. Latvia. Lithuania: карта, картографическое издание. - [б. м.]: Regio, 2012. - 1 л.
 2. Dent's Canadian metric Atlas: with 52 page of maps in full colour and index. - Toronto: J. M. & Sons (Canada) Limited, 1978. - 84 p.
 3. National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential: справочное издание / B. A. Malitsky [и др.]; ed. in chief V. L. Academician of NAS of Ukraine Bogdanov; NAS of Ukraine, State Institution "G. M. Dobrov Institute for Scientigic and Technological Potential and Science History Studies". - Kyiv: Phoenix, 2016. - 228 p.
 4. Єремія, Ганна Іванівна. Суспільно-економічні дослідження України кінця XIX - початку XX століття у румуномовних працях : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Г. І. Єремія; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2017. - 20 с.
 5. Ідеологія "зеленого" зростання в системі національної економіки (теорія, інституційний базис, інструменти): монографія / Т. П. Галушкіна, Я. А. Жаліло, Л. Є. Купінець; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса: ФОП Грінь Д. С., 2014. - 380 с.
 6. Інституціоналізація природно-ресурсних відносин: монографія / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України; заг. ред. М. А. Хвесик. - Київ, 2012. - 399 с.
 7. Історія європейської цивіліізації. Греція: монография / під ред. У. Еко; пер. з італ. О. В. Смінтіна; пер.: І. С. Горнова, О. О. Феденко, С. А. Кулініч. - Харків: Фоліо, 2015. - 863 с. - Пер.изд.: L'Antichita-Grecia. - Milano, 2012
 8. Історія європейської цивілізації. Близький Схід / пер. з італ. О. В. Сминтина; пер. з італ.: В. О. Пшоняк, І. В. Раєвська, О. О. Феденко; за ред. У. Еко. - Харків: Фоліо, 2016. - 1310 с. - Пер.изд.: L'Antichita - VICINO ORIENTE. - Milano, 2013
 9. Агапова, Олена Леонтіївна. Картографування для потреб альтернативної енергетики в Україні: дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.12. / О. Л. Агапова ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 230 с.
 10. Аннотация: У дисертаційній роботі обгрунтовано концепцію та методичні основи картографування для потреб альтернативної енергетики (АЕ). Визначено сутність даного картографічного напрямку, проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід, виявлено тенденції картографування для потреб АЕ. Особливу увагу приділено систематизації поняттєво-термінологічного апарату дослідження, розролблено загальну класифікацію енергетичних ресурсів. Обгрунтовано основні принципи, алгоритми розробки, структуру системи картографічних творів  для потреб АЕ, запропоновано показники та зображувальні засоби карт АЕ, визначено функції та сфери їх застосування. Практична реалізація методичних розробок здійснена шляхом створення експериментальних карт для потреб АЕ. В роботі наводяться методики та алгоритми картографування кожного виду альтернативних енергетичних ресурсів (вітро-, геліо-, гідро-, біоенергетичних та геотермальних): вісвітлено особливості вибору джерел віхідних даних для укладання карт, їх попередньої обробки, застосування методів математико-картографічного моделювання та інструментів ГІС-аналізу, способів представлення на карті та подано експериментальні зразки еарт.
 11. Агапова, Олена Леонтіївна. Картографування для потреб альтернативної енергетики в Україні: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.12 / О. Л. Агапова; Ін-т географії НАН України. - Київ, 2016. - 22 с.
 12. Атаман, Людмила Василівна. Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Л. В. Атаман; Київ.  нац.  ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2017. - 20 с.
 13. Біотопи Гірського Криму: монографія / Я. П. Дідух [и др.]; ред. Я. П. Дідух; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - Київ: ТОВ "НВТ Інтерсервіс", 2016. - 292 с.
 14. Бальцер, Інна Володимирівна. Конструктивно-географічні підходи до реалізації сталого розвитку сільської місцевості (на матеріалі Івано-Франківської області): автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11 / І. В. Бальцер; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с.: рис.
 15. Буркинський, Борис Володимирович. "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні: монографія / Б. В. Буркинський, Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса, 2011. - 348 с.
 16. Вітер, Арсен Васильович. Актуальні питання обміну речовин в екосистемах: проект "Наукова книга" (Молоді вчені) / А. В. Вітер; Нац. академія наук України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. - Київ: Наук. думка, 2016. - 240 с.
 17. Гайдуцький, Павло Іванович. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні: монографія / П. І. Гайдуцький. - Київ: ТОВ "Інформаційні системи", 2015. - 448 с.
 18. Галушкіна, Тетяна Павлівна. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління: монографія / Т. П. Галушкіна, Є. Г. Гордійчук; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Харків: Бурун книга, 2010. - 288 с.
 19. Галушкіна, Тетяна Павлівна. Національна політика "зеленого" зростання в Україні: монографія / Т. П. Галушкіна, Людмила Олександрівна  Мусіна Л. О., Н. І. Хумарова; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса, 2012. - 272 с.
 20. Геодезичний енциклопедичний словник: словарь / П. І. Баран [и др.]; ред. В. Літинський; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів: Євросвіт, 2001. - 668 с.
 21. Гнатюк, Наталя Володимирівна. Проекції температури повітря та кількості опадів в Україні в ХХ  столітті: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Н. В. Гнатюк; Київ.  нац.  ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2017. - 20 с.
 22. Горбачова, Людмила Олександрівна. Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз: автореф. дис. ... д-ра геогр. наук:11.00.07 / Л. О. Горбачова ; Київ.  нац.  ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2017. - 32 с.
 23. Гриценко, Владимир Ильич. Современные информационные технологии хранения данных и вычислений: проект "Наукова книга" / В. И. Гриценко, А. А. Урсатьев; НАН Украины, М-во образования и науки Украины, Междунар. учеб. центр информационных технологий и систем. - Киев: Наук. думка, 2017. - 215 с.
 24. Гукалова, Ірина Володимірівна. Вступ до фаху: методичні рекомендації для проведення практичних і семінарських занять для студентів спеціальностей 106 Географія, 103 Науки про Землю, 014.07 Середня освіта (Географія) денної та заочної форм навчання / І. В. Гукалова, Н. В. Омельченко; Херсон. держ. ун-т. - Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2017. - 48 с.
 25. Дем'янчук, Ілона Петрівна. Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11 / І. П. Дем'янчук; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - 20 с.
 26. Денисик, Григорій Іванович. Лісополе України: монографія / Г. І. Денисик. - Вінниця: Тезіс, 2001. - 284 с.
 27. Досин, Соломія Ігорівна. Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту): автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / С. І. Досин; Нац. ун-т " Львівська політехніка". - Львів, 2017. - 20 с.
 28. Доценко, Анатолій Іванович. Міста, селища та села Київщини: економіко-географічний довідник: справочное издание / А. І. Доценко; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т економіки та менеджменту. - Київ: Університет "Україна", 2015. - 117 с.: карты
 29. Екологічні основи збалансованого природокористування у агросфері: навч. посіб. / С. П. Сонько [и др.]; ред.: С. П. Сонько, Н. В. Максименко; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Уман. нац. ун-т садівництва. - Харків, 2015. - 568 с.
 30. Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 9 : Прил - С / Інститут історії України НАН України; голова ред. ради В. М. Литвин; голова редкол. В. А. Смолій. - Київ: Наукова думка, 2012. - 944 с.
 31. Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 8. Па - Прик / Інститут історії України НАН України; голова ред. ради В. М. Литвин; голова редкол. В. А. Смолій. - Київ: Наукова думка, 2011. - 520 с.
 32. Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 1: А - В / Інститут історії України НАН України; голова ред. ради В. М. Литвин; чл. реди В. М. Геєць; чл. ради: Л. В. Губерський [и др.];  С. В. Кульчицький; голова редкол. В. А. Смолій; заст. голови редкол. С. В. Кульчицький; відп. секретар редкол. О. С. Рублоьов; чл. редкол.: В. Ф. Верстюк [и др.]; чл. редкол: С. В. Віднянський, В. М. Даниленко. - Київ: Наукова думка, 2003. - 688 с.
 33. Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 10: Т - Я / Інститут історії України НАН України; голова ред .ради В. М. Литвин; голова редкол. В. А. Смолій. - Київ: Наукова думка, 2013. - 784 с.
 34. Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 7 : Мл - О / Інститут історії України НАН України; голова ред. ради В. М. Литвин; голова редкол. В. А. Смолій. - Київ: Наукова думка, 2010. - 728 с.
 35. Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 4 : Ка - Ком / Інститут історії України НАН України; голова ред. ради В. М. Литвин; голова редкол. В.  А. Смолій. - Київ: Наукова думка, 2007. - 528 с.
 36. Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 3: Е - Й / Інститут історії України НАН України; голова ред ради В. М. Литвин; голова редкол. В. А. Смолій. - Київ: Наукова думка, 2005. - 671 с.
 37. Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 6: Ла - мІ / Інститут історії НАН України; голова ред. ради В. М. Литвин; голова редкол. В. А. Смолій. - Київ: Наукова думка, 2009. - 783 с.
 38. Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 5: Кон - Кю / Інститут історії НАН України; голова редкол. В. А. Смолій; голова ред. ради В. М. Литвин. - Київ: Наукова думка, 2008. - 566 с.
 39. Загадки природи: научно-популярная литература / уклад.: В. М. Скляренко [и др.]. - Київ: ДАК "Укрвидавполіграфія", 2015. - 320 с.
 40. Заповідна Черкащина. Історія, сьогодення, майбутнє: науково-довідкове видання / М. Г. Чорний [и др.]; заг. ред. М. Г. Чорний ; Черкаська обласна держ. адміністрація, Держ. управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській обл., Канівський природний заповідник, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Черкаси: Брама-Україна, 2012. - 200 с.
 41. Институт географии. 75 лет: научное издание / Нац. науч.-технол. холдинг "Парасат", Институт географии; гл. ред. А. Р. Медеу. - Алматы, 2013. - 188 с.
 42. Капіталізація природних ресурсів: монографія / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України; ред. М. А. Хвесик. - Київ, 2014. - 268 с.
 43. Клімат Києва: монография / Держ. комітет України по гідрометеорології, Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-т; ред.: В. М. Волощук, Н. Ф. Токар. - Київ, 1995. - 80 с.
 44. Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат: монографія / Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; наук. ред.: Я. П. Дідух, І. І. Чорней. - Чернівці: Друк Арт, 2016. - 280 с.
 45. Кобилін, Павло Олексійович. Територіальні особливості системи торговельного обслуговування населення Харківської області: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / П. О. Кобилін; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2017. - 20 с.
 46. Колібаба, Лариса Миколаївна. Словник дієслівного керування: словарь / Л. М. Колібаба, В. М. Фурса; голов. ред. А. Мнишенко. - Київ: Либідь, 2016. - 656 с.
 47. Коломієць, Катерина Василівна. Соціально-економічний розвиток регіону Українського Причорномор'я на засадах регіонолістики та планування території: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / К. В. Коломієць; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2017. – 20 с.
 48. Коломыц, Эрланд Георгиевич. Ландшафтные исследования в переходных зонах (методологический аспект): монография / Э. Г. Коломыц; отв. ред. А. М. Короткий; АН СССР. Дальневост. отд-ние, Тихоокеанский ин-т географии. - Москва: Наука, 1987. - 120  с.
 49. Колосовська, Валерія Валеріївна. Оцінка агрометеорологічних умов вирощування гороху і прогнозування його врожайності в Україні: автореф.  дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.09 / В. В. Колосовська; Одес. держ. еколог. ун-т. - Одеса, 2017. - 20 с.
 50. Конкурентоспособность территорий и качество жизни населения: подходы, оценки, перспективы: монография / С. П. Запотоцкий, И. В. Гукалова, А. В. Гладкий; ред. И. В. Гукалова. - Новосибирск: СибАК, 2015. - 246 с.
 51. Кривульченко, Анатолій Іванович. Кінбурн: ландшафти, сучасний стан та значення: монографія / А. І. Кривульченко. - Кропивницький: Центрально-українське вид-во, 2016. - 416 с.
 52. Лариса Воропай: путь в географии. Грани жизни и творчества: биография (Автобиография) / Буковинское о-во испытателей природы; уклад.: В. П. Коржик, М. Н. Куница. - Черновцы: Друк Арт, 2016. - 272 с.
 53. Лубський, Микола Сергійович. Методика підвищення інформативності інфрачервоного аерокосмічного знімання на основі субпіксельної обробки сигналів: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.07.12 / М. С. Лубський; НАН України. - Київ, 2017. - 24 с.
 54. Лузовіцька, Юлія Анатоліївна. Стік розчинених речовин р. Десна та розроблення методів його моделювання: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Ю. А. Лузовіцька; Київ.  нац.  ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2017. - 21 с.
 55. Міщенко, Лариса Володимирівна. Геоекологічне районування: наукова монографія / Л. В. Міщенко; ред. О. М. Адаменко; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. - 408 с.
 56. Мала, Юлія Іванівна. Межа між Лісостепом і Степом: еколого-ценотична оцінка (на прикладі Правобережної України) : проект "Наукова книга" (Молоді вчені) / Ю. І. Мала; Нац. академія наук України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ: Наук. думка, 2016. - 165 с.
 57. Масловата, Світлана Андріївна. Біоекологічні особливості видів і форм роду в'яз (Ulmus L.) та їх використання в озелененні у Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. .. канд. сільськогосп. наук: 06.03. 01 / С. А. Масловата; Держ. агенство лісових ресурсів України, Укр. НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М.  Висоцького НАН України. - Харків, 2017. - 20 с.
 58. Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України (регіональний рівень): методический материал / Г. В. Айлікова [и др.]; за ред. академіка нан україни Л. Г. Руденка; Ін-т географії НАН України. - Київ: Реферат, 2016. - 80 с.
 59. Мольчак, Ярослав Олександрович. Річки та їх басейни в умовах техногенезу: монографія / Я. О. Мольчак, З. В. Герасимчук, І. Я. Мисковець. - Луцьк: Ред.-вид. відділ Луцького держ. техн. ун-ту, 2004. - 336 с.
 60. Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу: справочное издание / Б. А. Маліцький [и др.]; голов. ред. В. Л. Богданов; НАН України, Держ. установа "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва". - Київ: Фенікс, 2016. - 228 с.
 61. Національна академія наук України. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2013 році: отчет / Національна академія наук України; відп. за вип. В. Ф. Мачулін. - Київ, 2014. - 560  с.
 62. Національна академія наук України. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2015 році: отчет / Національна академія наук України, НАН України; відп. за вип. В. Л. Богданов. - Київ, 2016. - 556 с.
 63. Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: зб. матеріалів 7 Всеукр. наук.-прак. конф. "Картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів" (Київ, 11 листоп. 2016 р.). Вип. 7. / відп. за вип. О. Ю. Дегтяр. - Київ: ДНВП "Картографія", 2016. - 110 с.
 64. Нефедова, Татьяна Григорьевна. Десять актуальных вопросов о сельской России: ответы географа / Т. Г. Нефедова; Ин-т географии РАН. - Москва: ЛЕНАНД, 2013. - 456 с.
 65. Ободовська, Валентина Олександрівна. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв'язків України та Республіки Польща: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / В. О. Ободовська; Київ.  нац.  ун-т імені Тараса Шевченка . - [б. м.], 2017. - 20 с.
 66. Ободовський, Юрій Олександрович. Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та гідроенергетичного потенціалу річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України): автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Ю. О. Ободовський; Київ.  нац.  ун-т імені Тараса Шевченка . - Київ, 2017. - 20 с.
 67. Организация науки в США и других развитых странах. - [б. м.], [б. г.]. - 135 с.
 68. Оценка результативности НИОКР. Принципы, критерии, модели, результаты: аналитический доклад / Гос. комитет СССР по науке и технике, Центр исследований научно-технического потенциала и истории наук им. Г. М. Доброва АН УССР. - Москва, 1990. - 85 с.
 69. Передати нащадкам. Екологічне краєзнавство: науково-популярні розповіді / ред.-упоряд. А. П. Гайшинська; наук. ред. Г. А. Демьохін. - Полтава; Кременчук: Верстка, 2006. - 306 с.
 70. Перспективи відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку: матеріали конференції (м. Слов'янськ, 24 - 25 вересня 2015 р.). - Слов'янськ, 2015. - 79 с.
 71. Покляцький, Сергій Анатолійович. Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження: проект "Наукова книга" (молоді вчені) / С. А. Покляцький; відп. ред. І. В. Гукалова; Інститут географії НАН України. - Київ: Наукова думка, 2016. - 184 с.
 72. Природа Белоруссии: популярная энциклопедия / гл. ред. И. П. Шамякин. - Минск: Изд-во "Белорус. совет. энциклопедия" имени Петруся Бровки, 1986. - 599 с.
 73. Природная среда Антарктики: современное состояние изученности: материалы 2-й Международной науч.-практ. конф. (пос. Нарочь, Беларусь, 18-21 мая 2016 г.) / ГНПО "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам"; отв. за выпуск В. Е. Мямин. - Минск: Конфидо, 2016. - 392 с.
 74. Природные ресурсы и окружающая среда: сб. науч. материалов / Ин-т природопользования НАН Беларуси; ред. И. И. Лиштван. - Минск: Беларуская навука, 2016. - 195 с.
 75. Радловська, Катерина Олексіївна. Локальний моніторинг довкілля для адміністративних районів і територіальних громад: монографія / К. О. Радловська; ред. О. С. Волошкіна; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ: Видавець Петраш К. Т., 2015. - 185 с.
 76. Румянцев, Максим Григорович. Особливості природного поновлення основних лісоутворювальних порід в дібровах Лівобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / М. Г. Румянцев; Укр. н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держ. агенства лісових ресурсів України та НАН України. - Харків, 2017. - 20 с.
 77. Савич-Шемет, Оксана Григорьевна. Влияние климатических и антропогенных факторов на уровенный режим грунтовых вод Беловежской пущи: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 25.03.13 / О. Г. Савич-Шемет; Ин-т природопользования НАН Беларуси". - Минск, 2016. - 22 с.
 78. Сафина, Сажида Сарваровна. Анализ водно-экологических ситуаций в бассейне реки Камы: автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.11 / С. С. Сафина; Ленинградский гос. ун-т. - Ленинград, 1990. - 16 с.
 79. Сафронов, Олег Миколайович. Сейсмотектонічні умови і сейсмічна небезпека платформної частини України (для цілей розміщення об'єктів атомної енергетики: автореф. дис. ... канд. геол. наук: 04.00.22 / О. М. Сафронов; Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. - Київ, 2005. - 23 с.
 80. Свєшніков, Ігор Кирилович. Музей-заповідник "Козацькі могили": путівник / І. К. Свєшніков; худож. оформл. І. П. Плесканко. - Львів: Каменяр, 1990. - 94 с. Экземпляры: всего:1 - (1)
 81. Сидоренко, Сергій Григорович. Постпірогенний розвиток сосняків Лівобережного Лісостепу України: автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / С. Г. Сидоренко; Укр. н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держ. агенства лісових ресурсів України та НАН України. - Харків, 2017. - 20 с.
 82. Ситник, Костянтин Меркурійович. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений: монография / К. М. Ситник, Т. А. Бевз. - Київ: Наук. думка, 2017. - 367 с.
 83. Смолій, Катерина Богданівна. Теоретично-експериментальне обгрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформацій гідротехнічних спорудй: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / К. Б. Смолій; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2017. - 20 с.
 84. Соціально-економічні проблеми розвитку Київського регіону та шляхи їх вирішення: монографія / А. І. Доценко [и др.]; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т економіки та менеджменту. - Київ: Ун-т "Україна", 2015. - 87 с.
 85. Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього: монографія / М. А. Хвесик [и др.]; ред. М. А. Хвесик; Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України. - Київ, 2012. - 465 с.
 86. Степаненко, Сергій Миколайович. Динаміка та моделювання клімату: підруч. для ВНЗ / С. М. Степаненко; Одеський держ. еколог. ун-т. - Одеса: Екологія, 2013. - 204 с.
 87. Ткач, Виктор Петрович. Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма: монография / В. П. Ткач, Н. Н. Агапонов; Укр. н.-и. ин-т лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г. Н. Высоцкого. - Харьков: Планета-принт, 2013. - 320 с.
 88. Тютюнник, Юліан Геннадійович. Цукроварні України. Індустріальна спадщина і ландшафт: монографія / Ю. Г. Тютюнник; Ін-т еволюційної екології НАН України. - Київ: ТОВ "АБС Пресс", 2016. - 330 с.
 89. Українська географія: сучасні виклики: зб. наук. праць: у 3 т. Т. 3 / Укр. геогр. т-во. - Киїі: Прінт-Сервіс, 2016. - 222 с.
 90. Українська географія: сучасні виклики: зб. наук. праць: у 3 т. Т. 2 / Укр. геогр. т-во. - Київ: Прінт-Сервіс, 2016. - 363 с.
 91. Українська географія: сучасні виклики: зб. наук. праць. Т. 1. / Українське географічне товариство; відп. ред. Я. Б. Олійник; редкол. С. А. Лісовський; ред.: В. П. Палієнко, Л. Г. Руденко. - Київ: Прінт-Сервіс, 2016. - 235 с.
 92. Формування моделі управління природними ресурсами в ринкових умовах господарювання: монографія / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України; ред. М. А. Хвесик. - Київ, 2013. - 304 с.
 93. Формування рентних відносин у водному господарстві України: монографія / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України; ред. М. А. Хвесик. - Київ, 2014. - 328 с.
 94. Ходос, Олена Євгенівна. Особливості ландшафтно-геохімічних умов та грунтового покриву узбереж лиманів Північно-Західного Причорномор'я: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / О. Є. Ходос; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2017. - 20 с.: рис.
 95. Чалий, Михайло Корнійович. Життя і твори Тараса Шевченка. Звід матеріалів до його біографії: пер. з рос. / М. К. Чалий; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ: Веселка, 2011. - 263 с.
 96. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 4: М - Па / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України; ред тому О. В. Боронь. - Київ, 2013. - 808 с.
 97. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 5: Пе - С / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України; ред. тому: О. В. Боронь, В. Л. Смілянська. - Київ, 2015. - 1040 с.
 98. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 6: Т - Я / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України; ред. тому: В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата. - Київ, 2015. - 1120 с.
 99. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 1: А - В / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України; голова редкол. М. Г. Жулинський; заст. голови редкол. В. Л. Смілянська; відп. секретар О. В. Боронь ; передм. І. М. Дзюба; керівник проекту В. Л. Смілянська; ред. тому В. Л. Смілянська. - Київ, 2012. - 744 с.
 100. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 2: Г - З / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченека НАН України; ред. тому О. В. Боронь. - Київ, 2012. - 760 с.
 101. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 3: І - Л / ред. тому В. Л. Смілянська. - Київ, 2013. - 888 с.