Морфоструктурно-неотектонічне районування України як основа для дослідження умов формування та збереженості корисних копалин

РК: 
0107U000709
Роки виконання: 
2013

Мета роботи: з урахуванням просторових закономірностей розміщення родовищ корисних копалин різних видів провести аналіз впливу морфоструктурно-неотектонічних умов на формування, переформування та збереженість родовищ корисних копалин; обґрунтувати морфоструктурно-неотектонічне районування території України.
Обґрунтовано концептуальні засади, принципи та методи дослідження морфоструктурно-неотектонічних умов розміщення родовищ корисних копалин; охарактеризовано загальні морфоструктурні та неотектонічні передумови зосередження родовищ; виявлено просторово-часові особливості формування родовищ у різних морфоструктурно-неотектонічних умовах впродовж ранньо-, середньо-, пізньоновітнього підетапів неотектонічного етапу; виявлено головні геодинамічні чинники потенційної трансформації родовищ і виділено області та райони з різною інтенсивністю їх прояву. Укладено нові поетапні карти районування території України з характеристикою морфоструктурно-неотектонічних умов формування родовищ, а також спряженого прояву потенційних чинників їх трансформації. Укладено заключний звіт, який передано в «Геоінформ України»
Постанова Бюро ВНЗ від 11.07.2006 р, пр. №5, §49.

Ключові слова: 
морфоструктури, неогеодинаміка, активні розломи, екзогенно-активний шар, морфоструктурно-неотектонічне районування, родовища корисних копалин