Аспірантура, докторантура

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії до Інституту географії НАН України приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів, що укладаються з Інститутом географії НАН України.

До вступних іспитів допускаються кандидати, які подали всі необхідні документи, визначені цими правилами, та отримали позитивну оцінку на поданий реферат (публікації) з тематики майбутньої наукової роботи.

Вступні іспити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним міжнародновизнаним сертифікатом (зокрема, для англійської мови – сертифікатом TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment; для німецької мови – сертифікатом TestDaF), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
  • вступного іспиту з філософії.

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, затвердженими наказом директора Інституту географії НАН України за поданням заступника директора з наукової роботи та вченого секретаря інституту.

Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (картографія) 2017 рік завантажити
Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів) 2017 рік завантажити
Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (суспільна географія) 2017 рік завантажити
Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (геоморфологія та палеогеографія) 2017 рік завантажити

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Перелік додаткових вступних випробувань затверджується відбірковою комісією за поданням заступника директора з наукової роботи та вченого секретаря інституту.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі здійснюється на підставі:

  • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
  • на підставі договорів, укладених між Інститутом географії НАН України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
  • за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01.07.2017 р. до 31.08.2018 р.

Детальніше: