Аспірантура, докторантура

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії до Інституту географії НАН України приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів, що укладаються з Інститутом географії НАН України.

До вступних іспитів допускаються кандидати, які подали всі необхідні документи, визначені цими правилами, та отримали позитивну оцінку на поданий реферат (публікації) з тематики майбутньої наукової роботи.

Вимоги до наукового реферату завантажити

Вступні іспити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним міжнародновизнаним сертифікатом (зокрема, для англійської мови – сертифікатом TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment; для німецької мови – сертифікатом TestDaF), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, затвердженими наказом директора Інституту географії НАН України за поданням заступника директора з наукової роботи та вченого секретаря інституту.

Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (картографія) завантажити
Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів) завантажити
Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (суспільна географія) завантажити
Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (геоморфологія та палеогеографія) завантажити

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Перелік додаткових вступних випробувань затверджується відбірковою комісією за поданням заступника директора з наукової роботи та вченого секретаря інституту.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі здійснюється на підставі:

  • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
  • на підставі договорів, укладених між Інститутом географії НАН України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
  • за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
Правила прийому на навчання до аспірантури за спеціальністю 106 «Географія» завантажити
Зразок заяви на ім’я директора Інституту завантажити
Згода на збір та обробку персональних даних завантажити

Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 1 липня 2020 року до 10 вересня 2020 року.

Для подання документів до аспірантури через систему онлайн-реєстрації необхідно:

1. Зареєструватись на вебсайті Інституту географії НАН України: РЕЄСТРАЦІЯ
2. Заповнити обов'язкові поля і завантажити електронні версії документів: Подати документи

Переглянути і за необхідності внести правки в подану реєстраційну форму можна на персональній сторінці користувача.