Аспірантура, докторантура

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії до Інституту географії НАН України приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів, що укладаються з Інститутом географії НАН України.

До вступних іспитів допускаються кандидати, які подали всі необхідні документи, визначені цими правилами, та отримали позитивну оцінку на поданий реферат (публікації) з тематики майбутньої наукової роботи.

Вимоги до наукового реферату завантажити

Вступні іспити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним міжнародновизнаним сертифікатом (зокрема, для англійської мови – сертифікатом TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment; для німецької мови – сертифікатом TestDaF), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, затвердженими наказом директора Інституту географії НАН України за поданням заступника директора з наукової роботи та вченого секретаря інституту.

Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (картографія) завантажити
Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів) завантажити
Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (суспільна географія) завантажити
Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (геоморфологія та палеогеографія) завантажити

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Перелік додаткових вступних випробувань затверджується відбірковою комісією за поданням заступника директора з наукової роботи та вченого секретаря інституту.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі здійснюється на підставі:

  • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
  • на підставі договорів, укладених між Інститутом географії НАН України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
  • за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 1 липня 2019 року до 10 вересня 2019 року.

Детальніше: