Інтегрований просторовий розвиток України (методологія та практика забезпечення на прикладі модельних регіонів)

Роки виконання: 
2018

Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2018 році «Інтегрований просторовий розвиток України (методологія та практика забезпечення на прикладі модельних регіонів)»

Найбільш вагомі результати НДР:

Обґрунтовано концептуальні основи інтегрованого планувального процесу в Україні, що є важливим кроком до формування міждисциплінарних наукових напрямів, синхронізації підходів та методик, що застосовуються в Україні та за її межами, насамперед в країнах ЄС. Це стосується змін планувальної документації, системи індикації та оцінювання розвитку територій. Нові підходи та оцінки, впроваджені в управлінську діяльність, забезпечуватимуть згодом поліпшення стану навколишнього середовища, мультиплікаційний ефект у поширенні інновацій, посилення взаємодії міст та сільської місцевості. Зокрема обґрунтовано застосування ландшафтного планування як сукупності методичних підходів для здійснення еколого-орієнтованого планування у контексті інтегрованого просторового розвитку України. Розкрито роль геоінформаційних систем у просторовому плануванні як інструменту для просторового аналізу територій та засобу для візуалізації та поширення результатів просторового планування. Представлено case-studies із розроблення системи ландшафтних планів у Черкаській області та можливості інтеграції ландшафтної програми у Схему планування Черкаської області.

В цілому можна говорити про такі напрями впливу: вдосконалення просторової організації та використання можливостей поліцентричного розвитку; територіальна згуртованість, інтеграція та використання потенціалу територій для підвищення їх конкурентоспроможності, розумного та інклюзивного зростання; збільшення комунікаційної доступності: транспорт, інформаційні технології; зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, врахування можливих наслідків природних і техногенних катастроф.