Оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій природного, природно-антропогенного і соціального характеру в Україні

Роки виконання: 
2018 до 2019

Створено інтерактивні електронні карти, що візуалізують просторове поширення небезпек і дають можливість оцінити території з позицій їх потенційного прояву; вони наповнені сучасною інформацією (за даними паспортів ризику за 2018 р.) щодо об’єктів, які вже сьогодні є загрозою витоку надзвичайних ситуацій:

 • об’єкти пожежовибухової небезпеки України;
 • непридатні до використання отрутохімікати;
 • токсичні відходи.

До всіх трьох інтерактивних карт підготовлено пояснювальні записки з подібними підходами створення. Детальніша інформація представлена на прикладі інтерактивної карти «України. Пожежовибухонебезпека 2018 р.».

Метою створення карти є відображення регіональних відмін у насиченості території України пожежовибухонебезпечними об’єктами, та, в разі виникнення НС, оцінювання можливих дій щодо їх ліквідації.

Головне призначення карти – надати можливість інтерактивного ознайомлення працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій національного і регіонального рівнів з потенційно небезпечними об’єктами, що мають просторову прив’язку і конкретні характеристики. Використання карти можливе в Раді національної безпеки України, обласних державних адміністраціях при розробці упереджувальних заходів щодо можливостей виникнення НС.

Особливістю розробленого програмного забезпечення функціонування інтерактивної карти є можливість її використання в автономному режимі роботи без підключення до мережі Інтернет за умови завантаження або копіювання карти на комп’ютер, планшет або мобільний пристрій.

Створенню карти передувала розробка методології оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, проведення інвентаризації потенційних джерел виникнення НС, класифікація їх, здійснення територіальної прив’язки через геокодування.

Створення карти здійснювалось у чотири етапи:

 1. Збір інформації та формування бази даних за паспортами ризику виникнення надзвичайної ситуації (2018, 2017 рр.);
 2. Геокодування (визначення географічної прив’язки – координат) потенційно небезпечних об’єктів;
 3. Інтерполяція отриманих результатів та їх представлення в певних картографічних програмах;
 4. Програмування інтерактивної карти.

В результаті виконаних робіт було здійснено візуалізацію розміщення пожежовибухонебезпечних об’єктів, а також проведено районування території за кількістю загиблих від НС пов’язаних з пожежами та вибухами (осіб на 100 тис. жителів).

Головне «вікно» інтерактивної карти складається з кількох частин та забезпечує різні види інтерфейсів для кінцевого користувача:

 • навігація по карті та її шарах (дерево змісту – зліва);
 • візуалізація змісту на карті (права частина вікна);
 • представлення даних про кожен з об’єктів карти у табличному вигляді (піктограми).

В якості базових карт використано карти геопорталів Google, Google Satellite, Open Street Map, Карта ІСГЕО. Тематичний зміст накладається пошарово на базові карти з можливістю маніпулювання різними шарами інформації.

Карта надає можливість отримання додаткової інформації про область чи небезпечний об’єкт:

на рівні областей:

 • Область;
 • Кількість пожеж;
 • Кількість пожеж на 10 тис. населення;
 • Кількість загиблих на 100 тис. населення
на об’єктовому рівні:

 • Область;
 • Населений пункт;
 • Об’єкт;
 • Адреса;
 • Небезпечна речовина;
 • Кількість небезпечної речовини, т;
 • Зона ураження, км2;
 • Перелік проблемних питань на об’єкті, території;
 • Примітка.

Для формування бази даних щодо пожежовибухонебезпечних об’єктів були використані Паспорти ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру станом на 2018 та 2017 рр. На карті відображається детальна інформація по 11422 об’єктам.

Роботи по створенню інтерактивної карти здійснено відповідно до завдань визначених спільним наказом №443/356 від 03.07.2013 р. «Про створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні», підписаним Головою ДСНС та Президентом НАН України Б.Є. Патоном.

Результати НДР відповідають міжнародним стандартам високого рівня.