Розробка наукових принципів та ландшафтно-біотичних критеріїв організації перспективної сітки заповідних територій різного рангу

Роки виконання: 
2015 до 2019

Розроблено комплексну методику, спрямовану на виявлення територій, перспективних для заповідання. У контексті стратегічних цілей розвитку ПЗФ України розглянуто проблеми сучасної просторової організації мережі природно-заповідних територій у межах окремих природних зон України, виявлено прогалини в існуючій системі природно-заповідного фонду досліджуваних природних зон на рівні окремих фізико-географічних країв. На основі розробленої методики обґрунтовано пропозиції щодо створення мережі нових та розширення наявних заповідних територій для окремих адміністративних областей. Такі пропозиції створені на основі оцінки ландшафтного та біотичного різноманіття з урахуванням пропозиції державних органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування, науковців, освітян і громадськості. З-поміж адміністративних областей особливо детально опрацьовані території Київської та Тернопільської областей. З-поміж фізико-географічних країв – Подільсько-Придніпровський лісостеповий край. На окремі території ПЗФ, що пропонується створити подано розгорнуті обґрунтування. Оцінено перспективи запропонованих змін ПЗФ у контексті забезпечення можливостей досягнення у 2020 р. 15%  заповідності території України – відповідно до вимог Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року».

Визначення потенційних для заповідання територій здійснено з урахуванням результатів ГІС-аналізу ландшафтів природних зон, зокрема оцінювання глибини трансформації ландшафтів внаслідок антропогенної діяльності та ступеню ландшафтного різноманіття території дослідження. Застосовано принципи та методичні підходи ландшафтного планування, зокрема спряженого аналізу результатів оцінювання значимості ландшафтів та їхньої чутливості до різних впливів.

На рівні адміністративних областей розкрито особливості рамкових умов заповідання з урахуванням стратегій розвитку цих регіонів та планів їх реалізації, зокрема з урахуванням «слабких» та «сильних» сторін регіону (SWOT-аналіз). Здійснено оцінювання території з позицій суспільної значимості територій, розроблено пропозиції щодо цінних територій, що потребують охорони.

Сформовано базу даних потенційних для заповідання територій у межах рівнинної України, у якій узагальнено напрацювання за усіма природними зонами. Результати НДР відповідають  міжнародним стандартам високого рівня.