Меморандум про співпрацю між Національною академією наук України та Міністерством культури України

Протягом 2017-2018 років група фахівців Інституту географії НАН України плідно співпрацює з Міністерством культури України в сфері збереження культурної спадщини. Важливим кроком у розвитку співробітництва стала підготовка Меморандуму про співпрацю між НАН України та Міністерством, підписаного, 27 червня 2018 року, Президентом НАН України, академіком НАН України Б.Є. Патоном, і Міністром культури України, Є.М. Нищуком. У своїх коментарях щодо суті меморандуму Б.Є. Патон і Є.М. Нищук підкреслили важливість робіт, які будуть здійснені на користь розвитку держави та посилить конкретну співпрацю між НАН України і Міністерством культури.

Метою Меморандуму є підвищення цінності культурної спадщини через її вивчення, представлення та популяризацію. Для досягнення мети сторони домовились про співробітництво у напрямках:

  • удосконалення державного управління стосовно обліку об’єктів культурної спадщини, контролю за їх збереженням і використанням, здійснюваним на сучасному інформаційному рівні;
  • сприяння розбудові Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) в Україні;
  • сприяння дослідженням зі збереження, охорони, відновлення та використання культурної спадщини за допомогою сучасних інформаційних технологій;
  • забезпечення громадянам України та міжнародній спільноті вільного доступу до інформації про культурну спадщину України, інформації про історію й культуру країни як важливої частини світової цивілізації тощо.

Одним з напрямків двостороннього співробітництва, окресленого Меморандумом, є сприяння створенню Атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина», розроблення якого започаткував Інститут географії НАН України. Зазначимо, що пропозиції зі створення такого атласу фахівці Інституту географії представляли, починаючи з 2005 року. Створення Атласу відповідає науковому напряму «Картографічні дослідження природи і суспільства та їх взаємодії з метою обґрунтування збалансованого розвитку регіонів України» з Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 2014-2018 роки, затверджених постановою Президії НАН України від 20.12.2013 р. №179.

Атлас планується підготувати як фундаментальний комплексний електронний картографічний твір науково-довідкового характеру, нове покоління яких відрізняється проблемною орієнтацією, багаторівневістю картографування, множиною взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих форм реалізації.

Меморандумом заплановано створення спільної редакційної колегії та робочої групи для координації робіт з розроблення Атласу на високому науковому та інформаційному рівні (відповідальні виконавці: від HAH України — Інститут географії, від Міністерства культури — Управління охорони культурної спадщини).

Беручи до уваги, що збереження спадщини впливає на формування ідентичності нації, стверджує спадкоємність одвічних цінностей і традицій, формує базу для сталого розвитку суспільства, є запорукою зростання української культури та духовного розвитку суспільства, констатуючи, що культурній спадщині дедалі більше загрожує руйнування, цей Меморандум закріплює спільну мету двох інституцій задля посилення ролі академічної науки у забезпеченні культурного поступу в нашій країні, впровадженню розробок українських науковців у практику культурного будівництва.