911.5 Х 69

Ходос, Олена Євгенівна. Особливості ландшафтно-геохімічних умов та грунтового покриву узбереж лиманів Північно-Західного Причорномор'я : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / О. Є. Ходос ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2017. - 20 с. : рис.