Сектор територіальної організації суспільства

Підгрушний Григорій Петрович Завідувач сектору Доктор географічних наук
Нагірна Валентина Петрівна Провідний науковий співробітник Доктор географічних наук
Савчук Іван Григорович Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Середа Наталія Ігорівна Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Шабашова Людмила Юріївна Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Іщенко Юрій Дмитрович Науковий співробітник Кандидат географічних наук
Марущинець Андрій Васильович Науковий співробітник Кандидат географічних наук
Бондар В’ячеслав Васильович Молодший науковий співробітник

Сектор територіальної організації суспільства (перша його назва – відділ економічної географії) було створено у 1964 р. під керівництвом академіка Паламарчука М.М. у Секторі географії АН УРСР (нині Інститут географії НАН України). Майже 24 роки Паламарчук М.М. очолював цей сектор (відділ), сформувавши основні напрями наукових досліджень та колектив здібних науковців. У 1967 р. з переходом Сектору географії до Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України сектор став називатися –  відділ теорії економіки районів та економічної географії, з 1970 р. – теоретичних проблем економічної географії. Згодом він був названий “відділ економічної та соціальної географії”, “відділ суспільно-географічних досліджень”. Сучасна його назва “сектор територіальної організації суспільства” затверджена у 2016 р. У 1988 – 1995 рр. завідувачем сектору (відділу) була доктор географічних наук, професор Горленко І.О. Сектор (відділ) очолювали доктор географічних наук, професор Балабанов Г.В. у 1996 – 2002 рр., у 2003 – 2009 рр. – доктор географічних наук Нагірна В.П. у. З 2010 року сектором завідує доктор географічних наук, професор Підгрушний Г.П.

Нині у секторі працюють 12 професійних економіко-географів, з них 3 докторів наук, 4 кандидатів наук, 3 молодших наукових співробітників, 2 провідних інженерів. У свій час у відділі (секторі) працювали відомі вчені – економіко-географи – проф. Корецький Л.М., проф. Волобой П.В., д.геогр.н. Поповкін В.А., проф. Іщук С.І., д.геогр. н. Язиніна Р.О., проф. Масляк П.О., проф. Стеченко Д.М., проф. Олійник Я.Б., проф. Пітюренко Ю.І., проф. Пістун М.Д. та інші.

Завідувачі відділу:

Паламарчук Максим Мартинович

Паламарчук Максим Мартинович (1916 – 2000), Засновник відділу, академік НАН України (1973), лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України (1993) і премії ім. О.Г. Шліхтера НАНУ (1978), заслужений діяч науки і техніки України (1976), доктор економічних наук (1959), професор (1961), почесний член Руського географічного товариства (1980), очолював відділ протягом 1964 – 1987 рр.

 

Горленко Інга Олександрівна (1934 р. н.) – провідний науковий співробітник, доктор географічних наук (1982), професор (1996), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993), відмінник народної освіти України (2002), радник Державної податкової служби України 1 рангу (2000); завідувач відділу протягом 1988 – 1996 рр.

 

Балабанов Геннадій Васильович (1948 р.н.) – старший науковий співробітник, доктор географічних наук (1992), професор (2000); завідувач відділу протягом 1997 – 2002 рр.

 

Нагірна Валентина Петрівна (1940 р.н.) – провідний науковий співробітник, доктор географічних наук (1995); професор (2013), завідувач відділу з 2003 по 2009 р.

 

Підгрушний Григорій Петрович доктор географічних наук (2008), професор (2015), завідувач відділу (сектору) з 2010 року

 

Основні напрями досліджень

 • Просторова організація суспільства.
 • Трансформаційні процеси в структурі, територіальній організації господарської діяльності та розселення в умовах ринкової системи господарювання.
 • Суспільно-географічні засади інтеграції України у світове співтовариство.
 • Дослідження регіональних товарних і фінансово-інвестиційних ринків України.
 • Конкурентні переваги регіонів України.
 • Суспільно-географічні основи регіонального розвитку  України.
 • Дослідження міст як центрів соціально-економічної активності України.
 • Дослідження інтегрального потенціалу регіонів України.
 • Формування та розвиток соціально-економічного каркасу території України.
 • Формування  та  розвиток полюсів соціально-економічного зростання.
 • Суспільно-географічне дослідження Київського метрополісного регіону.
 • Вирішення ситуативних проблем, що потребують суспільно-географічного обґрунтування.

Тематика наукових досліджень

Робота сектору територіальної організації суспільства впродовж останніх років була спрямована як на поглиблення традиційних напрямків, так і розробку нових. За цей період співробітниками сектору було виконано декілька значимих наукових тем, необхідність розробки яких була продиктована потребами формування ефективної регіональної політики держави, розробки заходів щодо вдосконалення територіальної організації господарства та розселення. Тематика роботи сектору визначалась логічною послідовністю та наступністю.

У 2002 р. була завершена трирічна тема «Трансформація господарства регіонів України пріоритети регіональної соціально-економічної політики (географічний підхід)». Результатом дослідження стала концептуальна модель регіонального розвитку України в умовах ринкової економіки та розроблені на цій основі напрямки удосконалення державної регіональної політики. За результатами роботи була видана монографія: Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За редакцією Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с. (23, 48 ум. друк. арк.).

У 2003–2005 рр. у секторі розроблялась тема «Концептуальні засади вдосконалення територіальної організації господарства України у контексті активізації соціально-економічного розвитку регіонів». В результаті роботи були виявлені закономірності впливу територіальної організації виробництва на соціально-економічний розвиток та стан довкілля регіонів, розроблені напрями удосконалення територіальної організації основних видів господарської діяльності з метою активізації регіонального розвитку держави.

В період 2006 – 2008 рр. співробітниками сектору була виконана тема «Особливості формування територіальної структури господарства і розселення населення в Україні та напрями її вдосконалення у контексті світових суспільних процесів». В наслідок виконання роботи було визначено особливості і тенденції розвитку територіальної структури господарства України в умовах впливу світових суспільних процесів. Результати роботи мають певне прогностичне значення, що зумовлено виявленням тенденцій розвитку господарства і розселення країни в широкому загальносвітовому контексті. За результатами роботи опублікована монографія: Територіальна структура господарства і розселення населення в Україні / За ред. В. П. Нагірної. – К. : Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, 2010. – 280 с. (16, 16 ум. друк. арк.).

З 2004 по 2008 р. проф. М.Д. Пістун  узагальнив суспільно-географічні дослідження в Україні протягом ХХ–ХХІ ст. у вигляді наукових напрямків і оцінки доробку академіків Ф.О. Туманського, К.Г. Воблого та ряду професорів. Другим його напрямком досліджень є опрацювання теоретико-методологічних засад процесу регіонального розвитку  країни, зокрема питань суспільно-географічного макрорайонування України та удосконалення її адміністративно-територіального устрою; регіонального, локального і топологічного рівнів управління;  функціонально-територіальної структури суспільно-географічної діяльності в Україні і Столичному макрорегіоні. Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ – на початку ХХІ сторіччя: Монографія / М.Д.Пістун. – К.: ВПЦ „Київський університет”. – 2009. – 112 с.; Пістун М.Д. Костянтин Воблий – видатний український економіко-географ: Брошура / За редакцією чл.-кор. НАН України Л.Г.Руденка. – К., 2006. – 36 с.

У 2009 – 2011 рр. розроблялася тема «Інтегральний потенціал території і пріоритети господарської діяльності регіонів України». Розроблено теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження інтегрального потенціалу регіонів та міських поселень – центрів соціально-економічної активності. Запропоновано методику оцінки інтегрального потенціалу. Виявлено визначальну роль окремих складових інтегрального потенціалу (людського, виробничого, фінансового, транспортного та потенціалу земельних ресурсів) у розвитку регіонів та міст держави. Обґрунтовано рекомендації щодо активізації інтегрального потенціалу районів Київської області та потенціалу розвитку міських поселень Київського Придніпров’я. Результати НДР знайшли своє відображення в публікаціях авторів, окремі положення роботи доповідалися на міжнародних конференціях і семінарах. Результати дослідження можуть бути використані при розробці та корегуванні стратегій соціально-економічного розвитку регіонів та міст держави, схем їх планування та генеральних планів. Інтегральний потенціал території – теоретичні та практичні аспекти дослідження: монографія / Підгрушний Г.П., Нагірна В.П., Фащевський М.І. та ін; Ін-т географії НАН України. – К., 2012. – 464 с. – бібліогр.: 135 назв. – Укр. – Деп. ДНТБ України 04.07.2012, № 22-Ук2012.

У 2012 р. розпочато фундаментальні дослідження з теми «Формування полюсів соціально-економічного зростання як засіб активізації регіонального розвитку України», що розрахована на 4,5 роки. Актуальність та соціально-економічна значимість роботи визначається необхідністю формування механізмів активізації соціально-економічного розвитку регіонів України. Це зумовлено низкою чинників, основними з яких є: низький рівень соціально-економічного розвитку переважної більшості регіонів держави; стагнація регіоноформуючих та містоформуючих видів економічної діяльності; зростання територіальних диспропорцій в розвитку країни та розширення депресивних ареалів; депопуляція і стрімке погіршення умов і якості життя населення.

Все це вимагає розробки та впровадження дієвих заходів регіональної політики держави з урахуванням прогресивного світового досвіду. Як засвідчує світова практика, при вирішенні проблем регіонального розвитку, ключову роль серед інших заходів відіграє формування системи полюсів зростання. Створення цих полюсів пов’язано із стимулюванням окремих видів економічної діяльності, що характеризуються потужним мультиплікативним ефектом і поширюють імпульси розвитку на оточуючу територію. В умовах становлення постіндустріального суспільства такими видами економічної діяльності виступають не тільки промислові виробництва, а й галузі третинного сектору економіки.

Таким чином, в основі формування полюсів розвитку лежить трансформація містоформуючої бази центрів соціально-економічної активності. Створення системи полюсів зростання, до складу якої можуть входити окремі вісі, вузли та зони, спрямовано на звуження депресивних ареалів в регіонах держави, підвищення рівня їх соціально-економічного розвитку.

Результатом дослідження будуть пропозиції щодо формування збалансованої багаторівневої  системи полюсів зростання в Україні, що матиме важливе значення при розробці стратегій соціально-економічного розвитку регіонів та міст держави, схем їх територіального планування та генеральних планів.

З 2008 по 2011 рр. співробітники сектору брали активну участь у виконанні загальноінститутської теми «Напрями і шляхи удосконалення промислового використання корисних копалин у контексті комплексного освоєння природно-ресурсного потенціалу України». Основна увага приділялась дослідженню економічних, соціальних та екологічних наслідків промислового використання корисних копалин України та окремих її регіонів. Досліджувались проблеми розвитку промислового та сільськогосподарського виробництва, транспортної системи регіонів промислового освоєння мінеральних ресурсів; вплив інвестиційної  діяльності на соціальну та економічну активність цих регіонів; експорту мінеральної сировини; трансформація систем розселення та економіко-географічних і екологічних наслідків міграцій населення у регіонах інтенсивного освоєння мінеральних ресурсів.

З 2012 року співробітники сектору долучилися до виконання загальноінститутської теми «Стан екологічної безпеки в Київському Придніпров’ї: суспільно-географічні аспекти». Тема розрахована на 4 роки.

Впродовж 2008–2010 рр., за грантом НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду виконувався міжнародного науково-дослідного проекту «Українсько-російсько-білоруське співробітництво як інструмент розвитку транскордонного регіону». Досліджено особливості територіальної організації українсько-білорусько-російського транскордонного регіону як системного утворення. Виявлено транскордонні соціально-економічні вузли, що являють собою територіальний базис для розвитку прикордонного співробітництва. Проаналізовано потенціал розвитку та виходячи з наявних передумов, розроблено основні напрямки активізації транскордонного співробітництва з метою забезпечення збалансованого розвитку українсько-російсько-білоруського транскордонного регіону. За результатами проекту видано монографічний збірник наукових праць: Проблемы общественной географии. Приграничные территории: методологические подходы и опыт исследований / Под ред. Г.П. Подгрушного // Сборник научных трудов  – К. : Ин-т географии НАН Украины, 2010. – 106 с. Отримані при виконанні проекту висновки та пропозиції використані Чернігівською обласною державною адміністрацією при розробці Програми розвитку зовнішньоекономічної діяльності Чернігівської області на період 2011–2015 рр. та напрацюванні кластерних ініціатив.

У процесі виконання основної тематики виокремилося ряд нових не тільки для сектору, а для вітчизняної суспільної географії наукових напрямків. Зокрема було розроблено концепцію стадійно-еволюційного розвитку регіонів України та визначено роль промисловості у цьому процесі, який орієнтований на забезпечення збалансованого розвитку держави та становлення у ній постіндустріального суспільства. За цією проблематикою Г.П. Підгрушним у 2007 р. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук. За результатами дослідження опубліковано близько 40 статей в наукових журналах та збірниках, а також видана монографія: Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України. – К.: Інститут географії НАН України, 2009. – 300 с.

Ю.Д. Качаєвим був сформований новий напрямок суспільно-географічних досліджень – територіальна організація інвестиційної діяльності. Зокрема, були розроблені теоретико-методологічні та методичні основи суспільно-географічного дослідження інвестиційної діяльності, вивчений її вплив на регіональний розвиток, виявлені особливості територіальної організації інвестиційної діяльності та розроблені принципи і напрями її удосконалення в Україні. Результати цих досліджень опубліковані у 4 колективних монографіях та 42 статтях.

Серед нових напрямів суспільно-географічних досліджень, що розроблявся у секторі впродовж останніх років слід виділити особливості розвитку процесів метрополізації. Цей напрям пов’язаний з дослідженням поліфункціональних міст, які мають просторовий вплив світогосподарського рівня – метрополіси глобального, світового та регіонального рівнів. Були досліджені метрополіси світу різних функціонально-ієрархічних рівнів, виявленні системи їхніх функцій, проведена типізація. Виявлено місце українських міст у європейській та світовій метрополітарних мережах, запропоновано основні напрями інтеграції до них.. У 2010 р. О.О. Денисенко була захищена кандидатська дисертація «Процеси метрополізації та перспективи їх розвитку в Україні» та у 2012 р. опублікована наукова монографія Процеси метрополізації: світогосподарські аспект / Денисенко О.О. – К.: Ін-т географії НАН України, 2012. – 193 с.

На якісно новому рівні у секторі відновились суспільно-географічні дослідження з географії транспорту. Серед основних проблем, що досліджуються, передусім слід назвати просторовий аналіз транспортної мережі та її моделювання, оцінка транспортно-географічного положення та транспортної доступності території, особливості територіальної організації транспортної системи України та її регіонів, трансформаційні процеси у її розвитку, територіальні закономірності їх прояву та ін.

У секторі започатковано проведення науково-методологічних семінарів, присвячених проблемам суспільної географії. Перший з них, присвячений проблемам територіальної організації суспільства, був проведений в березні 2010 р. За його результатами був виданий збірник наукових праць: Проблеми суспільної географії. Територіальна організація суспільства: розуміння категорії / За ред. Г.П. Підгрушного // Матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, березень 2010 р. – К. : Ін-т географії НАН України. – Вип. 1. – 2010. – 66 с. Другий науково-методичний семінар, присвячений концепції полюсів соціально-економічного розвитку відбувся у вересні 2013 р. Третій випуск збірника наукових праць Проблеми суспільної географії включає доповіді науковців, що були виголошені на цьому семінарі: Полюси соціально-економічного розвитку території: теоретичні аспекти дослідження // Матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 29 вересня 2013 р. / За наук. редакцією Г.П. Підгрушного. – К.: Ін-т географії НАН України. – Вип. 3. – 2014. – 97 с.

Тематика наукових міжнародних проектів сектору:

1. Міграції між Білорусією, Грузією, Молдовою, Україною та Вишеградськими країнами (2012-2014 рр.) За підтримки Вишеградського фонду:

- виявлено мотивації міграційної поведінки населення Білорусії, Грузії, Молдови  та України;
- чинників привабливості Вишеградських країн для мігрантів;
- з’ясування спрямованості та величини міграційних потоків.

2. Міські простори і мережі (2012-2015 рр.)

У рамках конкурсу спільних наукових проектів НАН України – CNRS.

Мета проекту: спільне дослідження сучасних просторових аспектів урбанізації в Європі.

3. Соціально-економічна трансформація урбанізованих та сільських територій регіонів Угорщини і України у постсоціалістичний період (2013-2015 рр.)

Спільний українсько-угорський науковий проект, в рамках угоди про наукове співробітництво між НАНУ та УАН.

Мета проекту: спільне дослідження сучасних суспільних трансформацій

У секторі з 2000 по 2015 рр. за наукового консультування І.О. Горленко та М.Д. Пістуна підготовлено 2 докторів географічних наук та за наукового керівництва В.П. Нагірної, Г.В. Балабанова, М.І. Фащевського, Г.П. Підгрушного та Ю.Д. Качаєва підготовлено 18 кандидатів географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Монографії:

 • Свеклосахарное производство Украинской ССР. – К.: Наук. думка, 1964. – 215 с.
 • Географія промисловості Української РСР: (Умови формування промислових територіальних комплексів) / Л.М. Корецький, М.М. Паламарчук. – К.: Наук. думка, 1967. – 328 с.
 • Теоретические основы методики исследования функциональной структуры промышленного комплекса экономического района / М.М. Паламарчук, Н.П. Процко. – К.: СОПС УССР АН УССР, 1970. – 60 с.
 • Украинская ССР: (Экон.-геогр. характеристика) : Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1970. – 192 с.
 • Мінеральні ресурси і структура районного промислового комплексу / Паламарчук М.М., Горленко І.О. – К.: Наук. думка, 1972. – 216 с.
 • Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР / Питюренко Ю.І. – К.: Наук. думка, 1972. – 187 с.
 • Теоретические основы функциональной структуры промышленного комплекса экономического района. / Паламарчук М. М., Процко Н.П., Горленко И.О. и др. – К.: Наук. думка, 1972. – 240 с.
 • Територіальна структура промислового комплексу економічного району. / М.М Паламарчук, К.О. Тащук. – К.: Наук. думка, 1974. – 126 с.
 • Економічна географія Української РСР (з основами теорії) / Паламарчук М. М. – К.: Рад. школа, 1975. – 310с.
 • Территориальные системы городских поселений Украинской ССР / Питюренко Е.И. – К.: Наук. думка. 1977. – 205 с.
 • Минеральные ресурсы и формирование промышленных территориальных комплексов / Паламарчук М. М., Горленко И. А., Яснюк Т. Е. – К.: Наук. думка, 1978. — 220 с.
 • Язынина Р. А. Специализированный аграрно-промышленный комплекс и его территориальная организация.— Киев: Наук. думка, 1979. — 224 с.
 • Территориальная структура производственных комплексов / Под ред. М.М. Паламарчука. – К.: Наук. думка, 1981. – 312 с.
 • Система расселения и территориальная организация народного хозяйства. / Питюренко  Е.И. – К.: Наук. думка, 1983. – 139 с.
 • Географія мінеральних ресурсів Української РСР / Паламарчук М.М., Горленко І.О., Яснюк Т.Є. – К.: Рад. школа, 1985. – 207 c.
 • Территориальная организация агропромышленных комплексов / М.М. Паламарчук, А.М. Паламарчук, Р.А. Язынина и др. – К. : Наук. думка, 1985. – 304с.
 • Промышленный комплекс Киевского Приднепровья / М.М. Паламарчук, І.О. Горленко, Л.Г. Руденко и др. – К. : Наук. думка, 1988. – 251 с.
 • Территориальные системы в специализированных агропромышленных комплексах / Р.А. Язынина, С.Н. Малюк, В.П. Нагирна и др. – К. : Наук. думка, 1990. – 160 с.
 • Общественно-территориальные системы (логико-математическое моделирование) / Паламарчук А.М. – К.: Наук. думка, 1992. – 270 с.
 • Территориальная организация жизнедеятельности населения. / Фащевский Н.И., Палий Т.М., Немченко М.П., Старостенко А.Г. – К.: Наук. думка, 1992. – 136 с.
 • Проблемы комплексного развития территории / Л.Г. Руденко, Г.В. Балабанов, И.А. Горленко и др. – К. : Наук. думка, 1994. – 296 с.
 • Тваринницько-промисловий комплекс України (територіальна організація і природокористування): Монографія / Нагірна В.П. – К.: Наук. думка, 1995. – 150 с.
 • Лісовиробничий комплекс України / Пироженко К.Г. – К. : Наук. думка, 1996.
 • Економічна і соціальна географія України з основами теорії / Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. – К. : Знання, 1998. – 416 с.
 • Економічні райони України: монографія / Горленко І.О., Тарангул Л.Л. – К.: УФЕІ, 1999. – 205с.
 • Территориальная сегментация продовольственного рынка Украины. Зернопродуктовый комплекс Украины: структура и территориальная организация / Балабанов Г.В. – К. : UАРР/ПАП, 1999. – 105 с.
 • Проблемы комплексного развития территории / Л.Г. Руденко, И.А. Горленко Г.В. Балабанов, и др. – К. : Наук. думка, 1994. – 296 с.
 • Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Лижник. - К.: "Міленіум", 2003. - 403 с.
 • Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект: Колективна монографія. / Пістун М.Д., Мезенцев К.В., Тьорло В.О. – К.: ЗПЦ „Київський університет”, 2004. – 130 с.
 • Rise and Decline of Industry in Central and Eastern Europe. A Comparative Study of Cities and Regions in Eleven Countries: Springer-Berlin Heidelberg New York/ Printed in Germany, May 2004, Editors Bernhard Muller, Maros Finka, Gerd Lintz, 274 p.
 • Пістун М.Д. Костянтин Воблий – видатний український економіко-географ: Брошура / За редакцією чл.-кор. НАН України Л.Г.Руденка. – К., 2006. – 36 с.
 • Максим Мартинович Паламарчук. Серія Видатні географи України / Упорядник Л.Г.Руденко, В.П.Нагірна. – К.: Академперіодика, 2006. – 146 с.
 • Фащевський М.І. Теорія і практика економічного районування України та шляхи його удосконалення: Брошура. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 52 с.
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник. – Ірпінь: Нац.ун-т ДПС України / Горленко І.О. Тарангул Л.Л. та ін., 2007. – 275 с.
 • Миграция украинцев в Сибирь и Дальний Восток в системе российско-украинских миграционных связей: Коллективная монографія / Руденко Л.Г., Мисевич К.Н., Фащевский Н.И., Воробьев Н.В., Немченко М.П., Рыков П.В. – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2007. – 105 с.
 • Теорія і практика економічного районування України та шляхи його удосконалення: Брошура / Фащевський М.І. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 52 с.
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник. – Ірпінь: Нац.ун-т ДПС України // Горленко І.О. Тарангул Л.Л. та ін., 2007. – 275 с.
 • Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ – на початку ХХІ сторіччя: Монографія / М.Д.Пістун. – К.: ВПЦ „Київський університет”. – 2009. – 112 с.
 • Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України: Монографія. – К.: Інститут географії НАН України, 2009. – 300 с.
 • Підгрушний Г.П. Особливості стадійно-еволюційного розвитку регіонів України у контексті загальносвітових тенденцій: Брошура. – К.: Інститут географії НАН України, 2009. – 17 с., 1 іл., 4 табл.
 • Географічна наука в Національній академії наук України / За ред. Л.Г. Руденка.  – К., 2009. – 240 с. (27,9 ум. друк. арк.) [Автори: Руденко Л.Г., Маринич  О.М., Палієнко В.П., Бочковська А.І., Горленко І.О., Давидчук В.С., Лісовський С.А., Матвіїшина Ж.М., Нагірна В.П., Передерій В.І., Петренко О.М., Пістун М.Д., Сорокіна Л.Ю., Удра І.Х., Чабанюк В.С, Шевченко Л.М.].
 •     Горленко І.О. (розд.2.4: Еколого-географічне районування території України. – С.144-155, (співавтори розділу: Руденко Л.Г., Шевченко Л.М.); розд. 2.8: Опрацювання нової парадигми розвитку Суспільства. – С.171-179, (співавтори розділу:  Руденко Л.Г., Лісовський С.А.);
 • Нагірна В.П. (розд. 1.3.5: Суспільно-географічні дослідження. – С.81-103, (співавтори розділу: Руденко Л.Г., Пістун М.Д.); розд. 2.11: Діяльність спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, 2.11.2: Спеціальності „Економічна і соціальна географія” і „Географічна картографія”. – С.208-219  (співавтор підрозділу: Руденко Л.Г.).
 • Територіальна структура господарства і розселення населення в Україні: Колективна монографія / [За ред. В.П. Нагірної]. – К. : Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. – 280 с.
 • Соціальний капітал України: теоретико-методологічні основи формування: [ Монографія] / С.І.Бандур, Л.Г.Богуш, Т.А.Заяць, М.І.Фащевський та ін.]. - К.: РВПС України НАН України, 2010. – 210 с.
 • Планування податкових надходжень: теорія та практика: Монографія / кол. авторів [за заг. ред. Л.Л. Тарангул]. – м. Київ, Видавництво “Новий друк”, 2011.
 • Методологічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні: соціально-економічні аспекти. [Монографія] / [Б.М. Данилишин, М.І. Фащевський, В.В. Пилипів та ін.] – РВПС України НАН України. – К.: Основа, 2011. – 168 с.
 • Регіонально-просторові економічні системи України: методологія і сучасна практика формування [Монографія] / [Л.Г. Чернюк, М.І. Фащевський, Т.В. Пепа та ін.] – РВПС України НАН України. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 423 с.
 • Транспортно-инфраструктурные проблемы в пограничной зоне / И.Г. Савчук, В.А. Колосов, М.В. Зотова / Российско-Украинское пограничье: двадцать лет разделенного единства  [Монографія] / [ответственные ред. В.А. Колосов и О.И. Вендина]. – М.: Новый хронограф, 2011. – С. 141-161.
 • Процеси метрополізації: світогосподарський аспект [Монографія] / Денисенко О.О. – К.: Інститут географії НАН України, 2012. – 193с. (12,4  др.арк.)
 • Інтегральний потенціал території – теоретичні та практичні аспекти дослідження [Монографія] / Підгрушний Г.П., Нагірна В.П., Фащевський М.І., Горленко І.О., Качаєв Ю.Д., Савчук І.Г, Яснюк Т.Є., Дубін В.Г., Шабашова Л.Ю., Денисенко О.О., Пашинська Н.М., Немченко М.П., Середа Н.І., Бондар В.В., Дем’яненко Т.В., Воловик Л.М., Ісиченко І.В.; Ін-т географії НАН України. – К., 2012. – Деп. в ДНТБ України 04.07.2012, № 22-Ук2012. – 464 с.
 • Изменения городского пространства в  Украине: монографія / Под ред. Л.Г.Руденко. – К.: Реферат, 2013. – 160 с. [ Р. 4. Савчук И.Г.  Главные тенденции в развитии городов Украины. – С.45-59; Р.9. Савчук И.Г. Днепропетровск, Донецк: адаптация к новым условиям развития. – С.105-119].
 • Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність і поляризація: монографія / Мезенцев К.В., Підгрушний Г.П., Мезенцева Н.І. – К.: ДП „Прінт Сервіс”. – 2014. – 132 с.
 • Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners Czechia, Hungary, Poland, Slovakia, Belarus, Georgia, Ukraine and Moldova on the eastern edges of the Schengen area. – Budapest: HAS RCAES Geographical Institute, 2014. – 233 c. [Charter 4. Ukraine: stable outflow and changing nature / K. Mezentsev, G. Pidgrushniy. – C.191-211.]
 • Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти [Монографія] / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський. – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 136 с. (у співавторстві) Пашинська Н.М. – 0,4 а.а.)
 • Функции городов и их влияние на пространство [Монографія] /под. ред. Л.Г.Руденко/. – К.: Феникс, 2015. – 292 с.  [ Подгрушний Г.П. Постиндустриальные трансформации в экономике больших городов Украины. – С.102-118; Руденко Л.Г., Савчук И.Г. Классификация международных функций городов и их проявление в Украине – С.15-28; Савчук И.Г. Роль больших городов Украины во внешней торговле страны (на примере торговли сельскохозяйственной продукции – С.201-221].
 • The new geography of  Europe. Understanding geographies of polarization and peripheralization. Perspectives from Central and Eastern Europe and Beyond  [Монографія]. – New York : Palgrave Macmillan, 2015 – р.   [Pidgrushnyi G. P. Challenges of the post-soviet development of Ukraine: economic transformations, demographic changes and socio-spatial polarization  // P. 252 – 269. (у співавторстві з Мезенцевим К.В. та Мезенцевою Н.І.].

Науковий збірник „Проблеми суспільної географії”

(Збірник започатковано у відділі суспільно-географічних досліджень з 2010 року)

 • Проблеми суспільної географії. Територіальна організація суспільства: розуміння категорії // Матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 4 та 11 березня 2010 р. / За наук. редакцією Г. П. Підгрушного. – К. : Інститут географії НАН України. – Вип. 1. – 2010. – 66 с.
 • Проблемы общественной географии. Приграничные территории: методологические подходы и опыт исследований // Сборник научных трудов / Под редакцией Г. П. Подгрушного. – К. : Институт географии НАН Украины. – Вып. 2. – 2010. – 106 с. [рос. мовою].
 • Проблеми суспільної географії. Полюси соціально-економічного розвитку території: теоретичні аспекти дослідження // Матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 29 вересня 2013 р. / За наук. редакцією Г. П. Підгрушного. – К. : Інститут географії НАН України. – Вип. 3. – 2014. – 97 с.

Карти

 • Карта „Україна. Екологічна ситуація”. М-б 1:1000000 / Горленко І.О., Барановський В.А., Руденко Л.Г., Разов В.П. – К.: ГУГКіК, 1996
 • Карта „Україна. Лісопромисловий комплекс”. М-б 1:1000000 / Пироженко К.Г., Шевченко В.О. – К.: НВП „Картографія”, 1996
 • Карта „Україна. Сільське господарство і переробна промисловість”. М-б 1:1000000. / Балабанов Г.В. Козаченко Т.І. – К.: НВП „Картографія”,1997.
 • Карта „Україна. Господарство”. М-б 1:1000000. / Качаєв Ю.Д., Лебідь Н.П., Малюк С.М. – К.: НВП „Картографія”,1997
 • Карта „Україна. Паливно-енергетичний комплекс”. М-б 1:1000000. / Козаченко Т.І., Яснюк Т.Є. – К.: НВП "Картографія", 1997
 • Карта „Україна. Легка промисловість”. М-б 1:1000000 / Нагірна В.П., Дасюк Б.В., Радзієвська А.Г. – К.: НВП „Картографія”, 1997
 • Карта „Україна. Машинобудування і металообробка”. М-б 1:1000000 / Підгрушний Г.П., Барановський В.А. – К.:НВП „Картографія”, 1997
 • Карта „Україна. Промисловість”. М-б 1:1000000 / Руденко Л.Г., Горленко І.О., Підгрушний Г.П. – К.: НВП „Картографія”, 1997
 • Карта „Україна. Металургійний комплекс”. М-б 1:1000000 / Яснюк Т.Є., Козаченко Т.І.. – К.: НВП „Картографія”, 1997.
 • Україна і світ. Привабливість територій: Серія карт / Г.П.Підгрушний, К.В. Мезенцев. – К.: ДНВП „Картографія”, 2014.
 • Атласи
 • Атлас „Географія України” – К.: ДНВП „Картографія”, 2000. – 48 с.
 • Атлас „Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність” / Григорій Підгрушний, Юрій Качаєв / За наук. ред. Леоніда Руденка. – К.: ДНВП „Картографія”, 2003. – 80 с.
 • Комплексний атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”. 2005. – 96 с. (Григорій Підгрушний, Юрій Качаєв та інші автори)
 • Національний Атлас України. Колективом сектору було підготовлено 83 карти для Національного Атласу України. Розділи „Населення” та „Господарство”. - К.: ДНВП „Картографія", 2007.

Основні статті у наукових часописах (2002-2015 рр.)

 1. Балабанов Г.В., Вишневський В.В. Суспільно-географічні індикатори розвитку міст обласного значення // Історія міст і сіл Великої Волині. – Житомир. – 2002. – Т.25. – Ч.1. – С.186-190.
 2. Качаєв Ю.Д. Географічний аналіз ризику інвестиційної та кредитної діяльності комерційних банків України // Укр. геогр. ж. – 2002. - №2. – С. 36-42
 3. Качаєв Ю.Д. Інвестиційна привабливість міст як фактор  інвестиційної діяльності банків України // Вісник НБУ. – 2002. – №5. – С. 22-26.
 4. Нагірна В.П. АПК України – важливий об’єкт досліджень академічної географічної науки (суть, ретроспектива, стратегічні напрями) // Історія української географії. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С.72-77.
 5. Нагірна В.П. Географічне українознавство у контексті регіонального розвитку держави // Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть. – Львів. – 2002. – С.71-75.
 6. Підгрушний Г.П. Теорія постіндустріалізму та її методологічне значення для сучасних суспільно-географічних досліджень // Укр. геогр. ж. – 2002. – № 4. – С.32-39.
 7. Підгрушний Г.П., Руденко Л.Г., Гукалова І.В. Старопромислові регіони України: пошук стратегії збалансованого розвитку // Укр. геогр. ж. – 2002. - №2. – С. 36-42.
 8. Савчук І.Г. Географічна інтерпретація сучасних економічних концепцій зовнішньої торгівлі // Науковий вісник Волинського державного ун-ту ім. Л. Українки. – 2002. – №1. – С. 227-235.
 9. Савчук І.Г. Суспільно-географічне дослідження зовнішньої торгівлі між Україною та державами-членами Європейського Союзу // Укр. геогр. ж. – 2002. – № 3. – С. 50-55.
 10. Фащевський М.І., Чернюк Л.Г. Геоекономічний потенціал розвитку продуктивних сил України  // Економіка України. – 2002. – № 7. – С.32-37.
 11. Шабашова Л.Ю. Історико-етнографічні особливості складу населення та його розселення в Закарпатті // Укр. геогр. ж. – 2002. – № 4. – С. 49-54.
 12. Яснюк Т.Є. Типізація регіонів України  за рівнем розвитку паливно-енергетичного комплексу // Регіональна економіка. – 2002. – № 3.
 13. Мельниченко Т.Ю. Сучасні фактори територіальної організації освіти України // Укр. геогр. ж. – 2003. – №3. – С. 56-63.
 14. Нагірна В.П. Наукові ідеї В.І. Вернадського – методологічна основа суспільно-географічних досліджень АПК України // Історія Української географії. – Тернопіль, 2003. – Вип.7 – С. 24-30.
 15. Нагірна В.П. Сільські регіони України на тлі суспільних трансформацій / Страны и регионы на пути к сбалансированному развитию: Сборник научных трудов. – К.: Академперіодика, 2003. – С. 151-154.
 16. Підгрушний Г.П. Рівні розвитку промисловості регіонів України (методика визначення та аналіз) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія географічна. – 2003.-Вип.5. – С. 119-127.
 17. Підгрушний. Г.П. Регіональний розвиток: сутність процесу та його особливості  // Український географічний журнал. – 2003. - №4. – С.  
 18. Підгрушний Г.П. Просторово-часові тенденції розвитку промисловості України / Страны и регионы на пути к сбалансированному развитию: Сборник научных трудов. – К.: Академперіодика, 2003. – С. 101-105.
 19. Пістун М.Д. Завдання суспільної географії в контексті проблем регіонального розвитку України // Укр. геогр. ж. – 2003. – №2. – С. 21-26.
 20. Савчук І.Г. Роль пільгових поставок у розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами-членами Європейського Союзу // Укр. геогр. ж. – 2003. – №4. – С. 48-54.
 21.  Фащевський М.І. Методологічні питання розвитку і розміщення продуктивних сил // Укр. геогр. ж. – 2003. – №3. – С. 46-51
 22. Шабашова Л.Ю. Просторово-часові особливості природного відтворення етнічних груп населення Закарпатської області // Укр. геогр. ж. – 2003. – №3. – С.51-55.
 23. Бондар В.В. Київ у системі столиць світу // Географія і сучасність. Зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – 2004. –  Сер.4. – Вип. 11. – С. 48-61.
 24. Горленко І.О. Концепція збалансованого розвитку: принципи і механізми реалізації в Україні // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Збірник наук. праць. В 4-х т. – Київ: ВГЛ “Обрії”, Т.1. – 2004. – С. 62-69. Співавтори: Лісовський С.А., Руденко Л.Г.
 25. Нагірна В.П. Тематика дисертаційних досліджень в руслі сучасних суспільних проблем в Україні (спеціальності „економічна і соціальна картографія”, 1992-2002 рр.) // Укр. геогр. ж. – К. – 2004. – №  2. – С.60-74. Співавтор: Руденко Л.Г.
 26. Нагірна В.П., Підгрушний Г.П., Качаєв Ю.Д., Савчук І.Г., Валькована О.В. Теоретико-методологічні засади дослідження господарської діяльності в Україні з позицій соціального розвитку регіонів // Укр. геогр. ж. – 2004. – № 3. – С. 51-57.
 27. Пашинська Н.М. Основні напрями суспільно-географічного дослідження транспортної інфраструктури регіонального АПК (на прикладі Київського Придніпров’я) // Укр. геогр. ж. – К. – 2004. – № 1. – С.38-43.
 28. Підгрушний Г.П. Трансформація структури промисловості та її вплив на регіональний розвиток (теоретико-методологічні аспекти) // Географія і сучасність. – 2004. - № 2(11). – С. 111-120.
 29. Pidgrushniy G. Ukraine: Transformation of Economic Structure as the Key to Spatial Development // Rise and Decline of Industry in Central and Eastern Europe. – Berlin: Springer, 2004. – Р. 229 – 254. (1 а.а., особ. 0,4 а.а.). Співавтори – Rudenko L., Gukalova I.
 30. Пістун М.Д. Передумови та аргумент формування української економіко-географічної школи в 20-х роках XX століття // Укр. геогр. ж. - К., 2004. –  № 3. – С. 68-74.
 31. Пістун М.Д. Суспільно-географічний аспект локального рівня управління соціально-економічним та екологічним розвитком території // Київський географічний щорічник. Наук. збірник. – К., 2004. – Вип. 3. – С.21-30.
 32. Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку французької суспільної географії у 70–80-х роках століття // Укр. геогр. ж. – 2004. – № 3. – С. 74-82.
 33. Фащевський М.І. Методологічні аспекти дослідження географії населення // Укр. геогр. ж.,  2004. – № 3. – С.58-62.
 34. Шабашова Л.Ю. Етнотериторіальна система як просторова форма організації населення // Географія і сучасність. Зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – 2004. – Вип. 11. – С. 235 – 242.
 35. Яснюк Тамара Системно-структурна модель паливно-енергетичного комплексу та його суспільно-географічне дослідження / Праці наукового товариства ім. Шевченка. “Актуальні проблеми географічного українознавства на зламі тисячоліть” (до 100-річчя від дня народження Володимира Кубійовича). / За ред. Олега Шаблія. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2003. –С. 241–244.
 36. Горленко И.А. Социально-экономические проблемы в украинской части бассейна Днепра // Природно-ресурсные, экологические и социально-экономические проблемы окружающей среды в крупных речных бассейнах. – М., 2005. – С. Співавтор: Тарангул Л.Л.
 37. Горленко І.О. Розвиток підприємництва в зовнішньому середовищі України // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні. – К. 2005 Співавтор Ляшенко Г.П.
 38. Горленко І.О. Етапи європейського інтегрування України у контексті її економічного зростання // Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва. – Луцьк: “Вежа”, 2005. – С.
 39. Запухляк Н.І. Вплив трудової міграції на функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Івано-Франківської області) // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С.95-99.
 40. Запухляк Н.І. Проблеми і перспективи розвитку аграрного ринку праці Івано-Франківської області // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Нац. пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2005. – Вип. 13. – С. 170-177.
 41. Качаєв Ю.Д. Теоретико-методологічні та методичні засади інвестиційно-географічного районування України // Укр. геогр. ж. – 2005. – №3. – С. 38-43.
 42. Качаєв Ю.Д. Типізація регіонів України за особливостями інвестиційної діяльності // Укр. геогр. ж. – 2005. – № 4. – С.44-50.
 43. Мельниченко Т. Традиційні і сучасні зв’язки та структура освітнього комплексу України / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль, 2005. – №2. – С. 54-59.
 44. Нагірна В.П. Павло Чубинський – видатний економіко-географ, дослідник української людності // Київський географічний щорічник. Наук. збірник. – Вип. 3. – 2003. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. – С.13-20.
 45. Нагірна В.П. Регіональний розвиток України у контексті Європейської інтеграції (суспільно-географічний вимір) // Укр. геогр. ж. – 2005. – №3. – С. 24-32.
 46. Нагірна В.П. Розвиток академічних суспільно-географічних досліджень в Україні (перспектива, нові напрями) // Збірник на посвяту проф. Шаблія (70-річчя). – 2005. – С.  
 47. Підгрушний Г.П. Особливості впливу промисловості на регіональний розвиток // Укр. геогр. ж. – 2005. – № 2. – С.
 48. Підгрушний Г.П. Промисловість як визначальний чинник людського розвитку // Укр. геогр. ж. – 2005. – № 4. – С. 30-37.
 49. Підгрушний Г.П. Феномен народжений життям. Столичні функції міста та відмінності їх реалізації // Столичний регіон – 2004. - №6. - С. 15 – 27. Співавтор Заєць Р.В.
 50. Пістун М.Д. Місцеве самоврядування в системі локального рівня управління соціально-економічним розвитком //Львівська суспільно-географічна школа у національному та європейському вимірах. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – С.239-246.
 51. Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку сучасної французької суспільної географії // Укр. геогр. ж.– 2005. – № 1. – С.31-37.
 52. Фащевський М.І., Немченко М.П. Населення України: розміщення та оцінка його міграційної рухливості // Укр. геогр. ж. – 2005. – №4. – С. 23-29. (у співавторстві)
 53. Шабашова Л.Ю. Етносоціальний розвиток регіону (на прикладі Закарпатської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Серія: Географія. – 2005. – № 2. – С. 214-217. у співавторстві
 54. Яснюк Т.Є. Проблеми природокористування в гірничовидобувних районах (географічний аспект) // Укр. геогр. ж. – 3. – 2005. – С.18-23 (Колектив авторів: Руденко Л.Г., Палієнко В.П., Барщевський М.Є., Бочковська А.І., Горленко І.О., та ін.
 55. Горленко І.О. Економічні механізми підприємства: цілі і функції. – № 1-2. – Науковий  вісник національної академії державної податкової служби. – С.28-36.  (0,5 а.а.).
 56. Качаєв Ю.Д. Особливості територіальної диференціації інвестиційної діяльності в Україні (суспільно-географічне дослідження на прикладі ПЕК) / Географія і сучасність. – 2006. – №2 ( №16 ). – С.    
 57. Мельниченко Т.Ю. Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу // Український географічний журнал. – 2006. - №1. – С. 54-58.
 58. Нагірна В.П. Київський регіон в аграрному секторі України // Український географічний журнал. – 2006. - № 3. – С. 30-37.
 59. Підгрушний Г.П. Сучасні процеси територіальної організації промисловості регіонів України // Український географічний журнал. – 2006. –  №1. – С. 28-37.
 60. Підгрушний Г.П. Особливості стадійно-еволюційного розвитку регіонів України у контексті загальносвітових тенденцій // Український географічний журнал. – 2006. – №2. – С. 19 -28.
 61. Подгрушный Г.П. Теория постиндустриализма и ее методологическое значение для современных общественно-географических исследований // Новые географические знания и направления исследований. – К.: ИД «Академперіодика», 2006. – с. 65 – 70.
 62. Горленко И.А., Руденко Л.Г., Подгрушный Г.П.  Парадигма «баланса интересов» и ее роль в развитии общественной географии // Новые географические знания и направления исследований. – К.: ИД «Академперіодика», 2006. – С. 270 – 273.
 63. Пістун М.Д. Академік К.Г. Воблий – видатний український економіко-географ // Укр. геогр. журнал. – К., 2006. - №2. – С.  
 64. Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку територіальної субструктури зовнішньої торгівлі України // Укр. геогр. журнал. – 2006. – №1. – С. 37-46.
 65. Фащевський М.І., Немченко М.П. Соціально-економічний розвиток регіонів України і міждержавна міграція населення // Укр. геогр. ж. – 2006. – № 4. – С.44-50.
 66. Фащевський М.І. Сутність і структура економічного простору // Продуктивні сили України. – 2006. – № 1. – С.20-32 (у співавт.)
 67. Горленко І.О. Парадигма „баланс інтересів” та її роль у формуванні зовнішнього середовища суб’єктів господарювання // Наук. вісник НА ДПС України. – № 4-5. – 2007. – 5-17
 68. Денисенко О.О. Розвиток столиць та перспективи їх становлення як світових міст у контексті суспільно-географічних досліджень // Географія і сучасність. – 2006. Сер.4. – № 6 (16 ). – С.185-190.
 69. Качаєв Ю.Д. Особливості територіальної диференціації інвестиційної діяльності в Україні (суспільно-географічне дослідження на прикладі ПЕК)  // Географія і сучасність. – 2006. Сер.4. – № 6 (16 ). – С.158-167.
 70. Качаєв Ю.Д. Територіальні особливості інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України // Часопис соціально-економічної географії. – 2007. – №2 (3). – С. 190-198.
 71. Нагірна В.П. Вступ України до Світової організації торгівлі: можливі наслідки і деякі аспекти суспільно-географічних досліджень // Український географічний журнал. – 2007. – №2 – С. 26-33.
 72. Нагірна В.П. Розвиток академічних суспільно-географічних досліджень в Україні (ретроспектива, сучасні напрями) // Теоретичні та методологічні проблеми суспільної географії: Збірник наукових праць на пошану проф. Олега Шаблія. – Львів: Вид-чий центр ЛНУ ім. І.Франка. – 2006. – С.60-69
 73. Підгрушний Г.П. Системна сутність та особливості структури суспільного регіону (теоретико-методологічні аспекти) // Географія і сучасність. – 2006. – Сер.4. – № 6 (16). – С.3-11.
 74. Пістун М. Організація і розвиток суспільно-географічних досліджень в АН України // Часопис соціально-економічної географії. Харків, 2007. Вип.3(2). – С.48-53.
 75. Савчук І. Теоретичний аспект системно-структурного аналізу в географії зовнішньої торгівлі // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Географія. – 2007. – №2. – С. 151-154.
 76. Фащевський М.І. Комплексоутворення і його роль у розвитку економіки регіонів у сучасних умовах // Продуктивні сили України. Науково-теоретичний економічний журнал. – К.: РВПС України НАНУ. 2007. – С.65-71.
 77. Фащевский Н.И., Руденко Л.Г., Немченко М.П. Мисевич К.Н. Проблемы межгосударственных миграционных связей Украины и основные пути их решения // Український географічний журнал. – 2007. - №3. – С. 35-39.
 78. Фащевский Н.И., Руденко Л.Г., Немченко М.П., Мисевич К.Н. Межгосударственные миграционные связи Украины: основные тенденции и проблемы // Український географічний журнал. – 2007. - №4. – С.
 79. Яснюк Т.Є. Тенденції розвитку світової енергетики та її вплив на паливно-енергетичний комплекс України // Географія і сучасність. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Сер. геогр. Вип.17. – 2007. – С.
 80. Системні зміни у господарстві України та їх вплив на територіальну структуру виробництва і розселення населення / В. П. Нагірна, Г. П. Підгрушний, М. І. Фащевський [та ін.] // Український географічний журнал. - №3. - С. 38-44.
 81. Бондар В.В. Зміна центру населеності міських поселень у зоні розселенсько-демографічного впливу столиці (на прикладі м. Києва) // Український географічний журнал. – 2008. – № 2. – С. 62-64
 82. Горленко І.О., Підгрушний Г.П., Тарангул Л.Л. Пріоритети регіонального розвитку України у контексті забезпечення її національних інтересів // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. У 4-х тт. –К.: ВГЛ Обрії, 2008. Т.І. – С. 37-42.
 83. Горленко І.О. Географічні дослідження природно-ресурсного потенціалу в Україні // Збірник наукових праць. К.: ВГЛ „Обрії”, 2008. – Т.1. – С. (в співавторстві).
 84. Денисенко О.О. Метрополізація як процес територіальної організації суспільства // Український географічний журнал. – 2008. – № 2. – С.70-76.
 85. Качаєв Ю.Д. Територіальна динаміка інвестиційної діяльності як чинник змін територіальної структури господарства регіонів України / Географія і сучасність. – 2007. –  №17. – С. 3-10.
 86. Качаєв Ю.Д. Інвестиційна діяльність і регіональний розвиток // Географія і сучасність. – 2008. –  №19. – С. 60-69.
 87. Валентина Нагірна, Микола Пістун. Розвиток суспільно-географічних досліджень в Інституті географії НАН України // Історія української географії. – Тернопіль, 2007. – Вип. 16. – С.90-99.
 88. Нагірна В.П. Проблеми сільськогосподарського природокористування в районах промислового використання корисних копалин // Географія і сучасність. Зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2008. – Вип. 19. – С.135-144.
 89. Нагірна В.П., Руденко Л.Г. Теоретико-методологічні засади суспільно-географічних досліджень у працях акад.. М.М.Паламарчука // Український географічний журнал. – 2008. – № 3. – С.3–8..
 90. Підгрушний Г.П. Використання концепції стадійно-еволюційного розвитку міст і регіонів при підготовці фахівців у галузі містобудування та територіального планування // Досвід та перспективи розвитку міст України. Київ. – 2008. – Вип. 14. – С.98-104.
 91. Пістун М.Д. Столичний макрорегіон суспільно-географічної діяльності // Історія української географії. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С.
 92. Савчук І.Г. Типізація регіонів України за рівнем переробки продукції зовнішньої торгівлі товарами // Український географічний журнал. – 2008. – №2. – С. 33-40.
 93. Денисенко О.О. Локалізація штаб-квартир ТНК як прояв організаційно-управлінської функції центрів світового господарства // Укр. геогр. ж. – 2009. – № 3. – С. 35-42.
 94. Качаєв Ю.Д. Принципи та напрями удосконалення територіальної організації інвестиційної діяльності в  Україні / Часопис соціально-економічної географії. – Харків – 2008.– №5(2). – С. 45-52.
 95. Качаєв Ю.Д. Методологічні підходи до суспільно-географічного дослідження інвестиційних циклів / Географія і сучасність. – 2009. –  №21. – С. 3-13.
 96. Нагірна В.П. Територіальна структура господарства і розселення населення: ретроспектива і сучасні реалії // Укр. геогр. ж. – 2009. – № 1. – С.36-41.
 97. Пашинська Н.М. Екологічні проблеми розвитку транспортної системи України та її регіонів // Екологія та раціональне природокористування. – Суми, 2009. – С. 98‑ 106.
 98. Пашинська Н.М. Транспортна система регіонів України та її транзитний потенціал // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С. 364‑371.
 99. Подгрушный Г.П. Промышленное производство как фактор регионального развития Украины // Современные проблемы теории и практики общественной географии. – СПб., 2009. – С.185-196.
 100. Подгрушный Г.П. Современные особенности стадийно-эволюционного развития регионов Украины // Трансформация российского пространства: социально-экономические и природно-ресурсные факторы (полимасштабный анализ). Сборник докладов XXV сессии МАРС. – М.: 2008. – С. 300-319.
 101. Руденко Л.Г., Нагірна В.П., Савчук І.Г., Дячевська Л.П., Воловик Л.М. Переяслав-Хмельницький район Київської області (географічне есе) // Укр. геогр. ж. – 2009. – № 3. – С.54-59.
 102. Яснюк Т.Є. Паливно-енергетичний комплекс України: стан, проблеми та перспективи розвитку // Український географічний журнал. – № 3. – 2009. – С.29-35. (0,6 а.а.)
 103. Горленко І.О. Вплив факторів на формування податкових надходжень з регіонів // Науковий вісник НУ ДПС України . – № 2. – 2010. – С.   (в співав.)
 104. Денисенко Е. А. Значение городов-метрополисов как центров социально-культурного развития: анализ на примере мирового кинематографа / Е.А. Денисенко // Гуманитарные ресурсы регионального развития (на примере естественно-природного и культурного наследия). – М. : Эслан, 2009. – С. 144-149.
 105. Денисенко Е.А. Концепция полицентричности: мощный теоретико-методологический инструмент стимулирования регионального развития / Е.А. Денисенко // Теория социально-экономической географии: современное состояние и перспективы развития. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010. – С.419-421.
 106. Качаєв Ю.Д. Чинники територіальної організації інвестиційної діяльності / Ю.Д. Качаєв // Географія і сучасність. – 2009. –  №22. – С. 7-17.
 107. Качаєв Ю.Д.. Науково-методичні основи дослідження територіальної організації інвестиційної діяльності  / Ю.Д. Качаєв // Географія і сучасність. – 2010. –  №23. – С. 12-18.
 108. Качаєв Ю.Д. Суспільно-географічні дослідження інвестиційної діяльності: становлення та сучасний стан / Ю.Д. Качаєв  / Укр. геогр. журн. 2010. – № 4. – С.37-43.
 109. Нагірна В.П. Інтегральний потенціал території у контексті господарського розвитку  регіону // Укр. геогр. ж. – 2010. – № 2. – С.32-39.
 110. Пашинська Н.М. Суспільно-географічна оцінка транспортного потенціалу Київської області // Часопис соціально-економічної географії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2010. – Вип. 9(2). – С.
 111. Підгрушний Г.П. Територіальна організація суспільства: сучасні підходи до розуміння категорії та її практичне значення // Український географічний журнал. – 2010. –  №2. – С. 40 – 44.
 112. Подгрушный Г.П. Индустриальное наследие Украины: особенности формирования и проблемы сохранения / Гуманитарные ресурсы регионального развития (на примере естественно-природного и культурного наследия). – М.: Эслан, 2010. – С. 159 – 165.
 113. Подгрушный Г.П. Стадийно-эволюционное развитие регионов: факторы, механизмы и цели / Теория социально-экономической географии: современное состояние и перспективы развития. – Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2010. – С. 234 – 238.
 114. Підгрушний Г.П., Денисенко О.О. Міста-метрополіси як новітня форма територіальної організації суспільства // Досвід та перспективи розвитку міст України: Збірник наукових праць. – 2010. –  Вип. 18. – С. 65 - 78.
 115. Савчук І.Г. Роль міст-портів у сучасному геоекономічному положенні України в Європі // Зб. наук. пр. Військового ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 25. – С. 402-409.
 116. Савчук І.Г. Вивченість великих міст-портів в українській науковій школі геоурбаністики та економічної і соціальної географії (на прикладі Одеси) // Економ. та соціальна географія. – 2010. – Вип. 60. – С. 205-210.
 117. Фащевський М.І., Фащевська О.М. Теоретичні засади регіонально-просторової організації господарства // Продуктивні сили України, науково-теоретичний економічний журнал. – №2. –  С.20-28.
 118. Шабашова Л.Ю. Особливості дослідження людського потенціалу сільської місцевості // Часопис соціально-економічної географії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2009. – № 7(2). – С. 50-53.
 119. Яснюк Т.Є., Шабашова Л.Ю. Науково-методологічні засади картографування металургійного комплексу України / Геодезія і картографія – 2010. – №3. – 11-16. (0,7 а.а., Яснюк Т.Є. – 0,5 а.а., Шабашова Л.Ю. – 0,2 а.а.).
 120. Г.П. Підгрушний, В.П. Нагірна, М.І. Фащевський, Ю.Д. Качаєв, Н.М. Пашинська, О.О.Денисенко, І.Г.Савчук, Л.Ю. Шабашова, М.П.Немченко, В.В.Бондар. Суспільно-географічні основи дослідження інтегрального потенціалу території: теоретико-методологічні підходи та досвід оцінки // Укр. геогр. журн. – 2011. ‑ № 3.‑ С. 42‑ 48
 121. Г.П. Підгрушний, Ю.Д. Качаєв, О.О. Денисенко. Інтегральний потенціал центів Київського Придніпров’я /Г.П. Підгрушний, Ю.Д. Качаєв, О.О. Денисенко // Укр. геогр. журн. – 2011. – №4. – С. 42-44.
 122. Бондар В. В. Особливості екістико-демографічного розвитку великих сільських поселень у передмісті столиці // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2011. – 40-44.
 123.  Горленко І.О. Методологічні підходи до визначення особливостей територіальної ідентичності сучасної України //Міжн. наук. конф.«Геополітика та територіальна індентичність» (м. Київ, вересень 2011, ІГ НАНУ) – К., ІГ НАНУ. – 2011 – С.
 124. Денисенко Е. А. Роль метрополисов в механизме формирования пространства на глобальном уровне / Е.А. Денисенко // Сжатие социально-экономического пространства: новое в теории регионального развития и практике его государственного регулирования / Под ред. С.С. Артоболевского, Л.М. Синцерова. - – М. : Эслан, 2010. – С. 246-250.
 125. Денисенко О.О. Метрополітарна мережа світу: макрорегіональний аспект // Економічна і соціальна географія : Наук. Зб. – С.  
 126. Качаєв Ю.Д.  Інвестиційна привабливість території як суспільно-географічна категорія / Ю.Д. Качаєв // Географія і сучасність. – 2010. –  №24. – С. 11-22.
 127. Нагірна В.П. Наслідки вступу України до СОТ у контексті використання її експортного потенціалу // Укр. геогр. ж. 2011, № 1. – С. 44 – 50
 128. Козаченко Т.І., Нагірна В.П. ГІС-аналіз трансформаційних процесів в АПК України / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць . – Харків. ХНУ ім.. В.Н.Каразіна. – Ювілейний випуск. – 2011. – С. 66 – 68.
 129. Пашинська Н.М. Суспільно-географічна оцінка транспортного потенціалу Київської області // Часопис соціально-економічної географії. Зб. наук. пр. – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 9(2). – С. 89‑95
 130. Пашинская Н.Н. Сжатие пространства: методы, модели и примеры использования в географии транспорта // Сжатие социально-экономического пространства: новое в теории регионального развития и практике его государственного регулирования / Под ред. С.С. Артоболевского и Л.М. Синцерова. – М.: Эслан, 2010. – С. 73‑84
 131. Пашинская Н.Н. География транспорта в Украине: основные направления развития, проблемы и перспективы // Социально-экономическая география: история, теория, методы, практика (к 100-летию со дня рождения Ю.Г. Саушкина). Сборник научных статей. – Смоленск: Универсум, 2011. – С. 126‑130
 132. Пашинская Н.Н. Трансформация территориальной структуры транспортной системы Украины // Социально-экономическая география ‑ 2011: теория и практика / Под ред. А.Г. Дружинина, Г.М. Федорова, В.Е. Шувалова. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2011. – С. 127‑131.
 133. Подгрушный Г.П. Трансформация территориальной организации промышленного производства Украины в постсоветский период // Социально-экономическая география: история, теория, методы, практика (к 100-летию со дня рождения Ю.Г. Саушкина). Сборник научных статей. – Смоленск: Универсум, 2011. – С. 532-536.
 134. Подгрушный Г.П. Основные формы и структуры территориальной организации общества // Сжатие социально-экономического пространства: новое в теории регионального развития и практике его государственного регулирования. – М.: Эслан, 2011. – С.175 –181.
 135. Савчук И.Г. Роль городов Украины в международных железнодорожных сообщениях пассажирских поездов внутреннего формирования / И.Г. Савчук / Социально-экономическая география: история, теория, методы, практика (к 100-летию со дня рождения Ю.Г. Саушкина): сб. науч. ст. – Смоленск: Универсум, 2011. – С. 549-552.
 136. Савчук І. Загальні тенденції розвитку експорту послуг залізничного транспорту в Україні / І. Савчук // Часопис соціально-економічної географії. – 2010. – № 9. – С. 96-98.
 137. Савчук І.Г. Вплив корпоративної політики на розвиток експортоорієнтованих галузей України  (на прикладі залізорудної промисловості) / І.Г. Савчук // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 33-39. (0,4 а.а.)
 138. Савчук І.Г. Транзитний потенціал України у міжнародному пасажирському залізничному сполученні / І.Г. Савчук // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. – 2011. – Т. 24. № 2, Ч. 1. – С. 280-284.
 139. Яснюк Т.Є., Шабашова Л.Ю. Мінерально-сировинний потенціал Київської області // Часопис соціально-економічної географії – 2010. – Випуск 9 (2). – С. 118-124.
 140. Шабашова Л.Ю. Сучасні особливості народжуваності в регіонах України // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : збірник наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2011. – С. 369-372.
 141. Бондар В.В. Особливості розвитку процесів децентралізації функцій столичного міста // Український географічний журнал. – №1. – 2012. – С. 35-39.
 142. Бондар В.В. Інвестиційна привабливість Київської області у регіональному вимірі країни // Географія і сучасність. – Випуск 16 (28). – 2012. – С.
 143. Нагірна В.П. Земля столичної області як сільськогосподарський і територіальний ресурс: напрями раціонального використання / В.П. Нагірна // Часопис соціально-економічної географії. – 2012. – Вип. 12. – С. 47-54.
 144. Пашинская Н.Н. Трансформационные процессы в транспортной системе Украины // Современные проблемы общественной географии / Под ред. С.С. Артоболевского и Л.М. Синцерова. — М.: Издатель И.П. Матушкина И.И., 2011. ‑ С.71‑82.
 145. Пашинська Н.М. Транспортний потенціал регіону: особливості формування, структура, напрями дослідження // Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття: збірник матеріалів міжнародної географічної конференції (Берегово, 29-30 березня 2012 р.): у 2 т. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2012. – Т.1. – С.134‑140.
 146. Пашинська Н.М. Територіальні особливості впливу транспортної системи на довкілля України // Екологічний вісник. - 2012. -  №4 (73). -  С. 6-8.
 147. Підгрушний Г.П.  Методологічні проблеми діагностики міст при розробці стратегій їх розвитку // Досвід та перспективи розвитку міст України. Теорія і практика прийняття містобудівних рішень: Збірник наукових праць.  – К.: ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М.Білоконя, 2012. – Вип. 22. – С. 113 – 121.
 148. Підгрушний Г.П.  Стадійно-еволюційний розвиток країн та регіонів України у світовому та європейському контекстах //  Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття: Збірник матеріалів міжнародної географічної конференції. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2012. – Том 1. –  С. 140 – 149.
 149. Савчук І.Г. Вплив експортної орієнтації залізничного транспорту України на його розвиток за роки незалежності / І.Г. Савчук // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 36-44.
 150. Савчук И.Г. Международное пассажирское железнодорожное сообщение Украины / И.Г. Савчук / Известия РАН. Сер. географ. – 2012. – № 5. – С. 40-47.
 151. Тикунов В.С., Савчук И.Г., Чуклова О.Ю. Применение картографических моделей – картоидов и анаморфоз для изучения международного пассажирского железнодорожного сообщения / В.С. Тикунов, И.Г. Савчук, О.Ю. Чуклова // Український географічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 63-68.
 152. Savchuk Ivan G. International passenger railway communication in Ukraine / Ivan G. Savchuk // Geography. Environment. Sustainability. – 2012. – № 1. – P. 18-29.
 153. Середа Н.І., Шабашова Л.Ю., Фащевський М.І. Суспільно-географічні особливості формування та реалізації працересурсного потенціалу Київської області/ М.І.Фащевський, Н.І. Середа, Л.Ю.Шабашова //Український географічний журнал.-2012 №4. – С.   
 154. Фащевський М.І. Методологічні проблеми регіонально-просторової організації господарства / Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – у 2-х ч. – Ч.1. – К.: КНЕУ, 2011. – С.8-16.
 155. Шабашова Л.Ю. Полюси соціально-економічного зростання в Україні: особливості суспільно-географічного дослідження // Географія і сучасність. – Випуск 15 (27). – 2012. – С.34-38.
 156. Горленко І.О., Підгрушний Г.П. Глобалізація як важливий чинник інноваційного розвиту України // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – Н.:ФОП „Лисенко М.М.”, 2012. – Т.ІІ. – С.30-32.
 157. Качаєв Ю.Д. Географічні підходи до дослідження розвиту регіональних інвестиційних ринків // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – Н.:ФОП „Лисенко М.М.”, 2012. – Т.ІІ. – С.87-89.
 158. Нагірна В.П. Малі міські поселення та їх роль у подоланні депресивності сільських регіонів України //Науковий часопис „Географія і сучасність”. – С.4. – Вип. 17 (29). – С.245-260.
 159. Nataliia Pashynska Transformation of transport accessibility in Ukraine: spatial analysis //Київський географічний щорічник. Науковий збірник. – Вип.8. – 2013. – К.: КВ УГТ, 2013. – С. 224‑229.
 160. Пашинская Н.Н. Особенности реализации транзитного потенциала Украины в контексте интеграции в мировой рынок транспортных услуг // Социально-экономическая география в ХХІ веке: вызовы и возможные ответы / Под ред. А.Г. Дружинина. – Москва, 2013. – С. 201‑206.
 161. Підгрушний Г.П. Денисенко О.О. Київ та прилегла територія в системі центро-периферійної взаємодії // Укр. геогр. ж. – 2013. – №1. – С. 27 – 35.
 162. Руденко Л.Г., Савчук І.Г. Україна: зміни міського простору / Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук // Укр. геогр. ж. – 2013. – № 2. – С. 48-56.
 163. Савчук І.Г. Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики / І.Г. Савчук // Укр. геогр. ж. – 2013. – № 1. – С. 39-45.
 164. Фащевський М.І. Наукові засади управління реформуванням / О.В.Ольшанська, М.І.Фащевський // Вчені записки: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2012. – Вип.14.-Ч.1.- С.181-188.
 165. Шабашова Л.Ю. Демографічні особливості формування демографічного потенціалу Київської області // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – Н.:ФОП „Лисенко М.М.”, 2012. – Т.ІІ. – С.310-313.
 166. Бондар В.В. Особливості соціально-демографічного розвитку малих міських поселень  приміської зони Києва (на прикладі міста Буча) // Український географічний журнал. – 2014. – № 4. – С. 61-66.
 167. Горленко І.О. Основні напрями формування економічного простору України // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право) № 3 (62): – 2013 – С. 3-14. (у співавт.).
 168. Ищенко Ю.Д. Исследование географии патентования в Украине // Геополитика и экогеодинамика регионов. Научный журнал. – Симферополь: «ДИАЙПИ»  – 2014.– Том 10. – Вып.2. – С. 103-110.
 169. Іщенко Ю.Д. Територіальна організація інноваційної діяльності: теоретико-методичні та практичні аспекти дослідження // Укр. геогр. ж. – 2014. – № 2. – С. 32-39.
 170. Ищенко Ю.Д. Региональные особенности инновационного обеспечения экономики Украины // Весці БДПУ. Сер. 3. – Мінськ– 2014. – № 3. – С. 58 - 63.
 171. Нагірна В.П., Савчук І.Г. Можливі загрози сільському господарству України з позицій екобезпеки //Економіка України. – 2014. – № 2. – С. 71 - 83.
 172. Нагірна В.П. Сучасний стан сільської місцевості і визначення можливих полюсів зростання на базі малих міст (на прикладі Вінницької області) //  Географія і сучасність. – 2014. – Вип. 19. – С. 174- 191.
 173. Pashynska N. Factor of transport accessibility for spatial planning // The sixth world congress “Aviation in the XXI-st century” – “Safety in Aviation and Space Technologies”. ‑ Volume 2. –Kyiv, 2014 ‑ С. 361-365.
 174. Підгрушний Г.П. Значення полюсів соціально-економічного розвитку у вдосконаленні територіальної організації суспільства // Український географічний журнал. – №4. – 2013. – С.40 - 48.
 175. Підгрушний Г.П. Територіальна організація господарства Луганської області: етапи формування, проблеми розвитку та напрями вдосконалення // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми перспективного розвитку Донбасу: Збірник наукових праць. – Вип. 25. – К.: ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя, 2014. – С. 122 - 139.
 176. Савчук И. Г. Теоретические подходы к построению классификации городов на основе их функций (на примере городов Европы) / И. Г. Савчук / Трансформация социально-экономического пространства Евразии в постсоветское время: сборник науч. статей / Отв. ред. Н. И. Быков, Д. А. Дирин. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. – Том 1. – С. 179-187.
 177. Савчук І.Г. Експортний потенціал сільської місцевості – чинник розвитку полюсів зростання (теоретико-методологічні підходи дослідження) / Проблеми суспільної географії. Полюси соціально-економічного розвитку території: теоретичні аспект дослідження // Мат-ли теоретико-методологічного семінару, Ін-т географії НАН України. 29 вересня 2013 р. / За наук. ред. Г.П. Підгрушного. – К.: Ін-т географії НАН України. – 2014. – Вип. 3. – С. 77-87.
 178. Руденко Л.Г., Савчук И.Г. Класифікація міжнародних функцій міст та їх прояв в Україні / Л.Г. Руденко, І.Г. Савчук // Укр. геогр. ж. –  2014. –  № 4. –  С. 3-9.
 179. Савчук И.Г. Изменение роли городов в региональном развитии под воздействием пассажирского высокоскоростного железнодорожного сообщения // География и природопользование Сибири: сб. статей / Под ред. проф. Г.Я. Барышникова. – Вып. 17. – Барнаул: Изд-во Алт. унт-та, 2014. – С. 162-171.
 180. Фащевский Н.И. Вопросы теории и методологии регионально-пространственной организации экономики // Актуальные вопросы экономической науки: сб. науч. трудов. – Гомель: Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, 2014. – С.   
 181. Шабашова Л.Ю. Зміни в ієрархічній структурі великих міст України // Географія і сучасність. – № 32. – 2014. – С.
 182. Марущинець А.В. Галузево-територіальна трансформація аграрної сфери Київського Придніпров’я // Укр. геогр. журн. – 2015. – № 1. – С. 42-49.
 183. Нагірна В.П. Малі міста сільських регіонів України у контексті змін в економічні системі господарювання // Часопис соціально-економічної географії. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Вип.19 (2) . – 2015. –С.7-12.
 184. Нагірна В.П. Київське Придніпров'я: зміни у спеціалізації сільського господарства позицій екобезпеки земельних ресурсів // Київський географічний щорічник. - Вип. – 2015. – С.
 185. Пашинська Н.М. Вплив полюсів соціально-економічного зростання, що формуються на основі транспортних вузлів та мереж, на регіональний розвиток // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] – 2015. – Вип. 73.– С.  
 186. Пашинська Н.М., Путренко В.В. “Big Data” в просторовому управлінні міським середовищем // Геоінформаційні технології у територіальному управлінні. – Одеса: ОРІДУ, 2015 – С. 68-72 ( у співавторстві)
 187. Підгрушний Г.П. Привабливість території для проживання людини: методологічні та прикладні аспекти  // Український географічний журнал. – №1. – 2015. – С. 32 – 42. (у співавторстві з Мезенцевим К.В.)

 

Співробітництво з органами державної влади України, науковими установами та навчальними закладами України

Сектор підтримує наукові зв'язки з Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством освіти і науки України, державними адміністраціями Житомирської, Київської, Чернігівської та інших областей України, Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя, Державним підприємством «Українським науково-дослідним і проектним інститутом цивільного будівництва», Державним науково-виробничим підприємством «Картографія»,  кафедрами соціальної та економічної географії провідних ВНЗ України та іншими установами і організаціями.

Співробітництво з іноземними колегами, участь у роботі міжнародних наукових організацій, форумів тощо.

Відбувається міжнародне співробітництво з Інститутом регіональної географії (Німеччина, Лейпциг), Інститутом географічних досліджень Угорської Академії наук, Інститутом географії РАН, факультетом географії та геоекології Санкт-Петербурзького державного університету, Московського державного університету (Росія) та Білоруського державного університету (Білорусь).

Співробітники сектору брали участь у представницьких міжнародних  наукових форумах, зокрема:

 • у 27 Міжнародному географічному конгресі (Вашингтон, 1992 р.);
 • 28 Міжнародному географічному конгресі  (Гаага, 1996 р.);
 • 32 Міжнародному географічному конгресі  (Кельн, 2012 р.);

 • Міжнародній конференції CEMAT, організованої Радою Європи „Комплексний підхід до збалансованого сталого просторового розвитку Європейського континенту” (Київ,  2009 р.) та ін.

Співробітництво: з іноземними колегами, участь у роботі міжнародних наукових організацій, форумів, зокрема:

 • у ХХV сесії Міжнародної академії регіонального розвитку і співробітництва (МАРС)  (РФ, м. Тихвін, 2008 р.);
 • ХХVІ сесії МАРС (РФ, м. Вологда, 2009 р.);
 • ХХVІІ сесії МАРС (РФ, м. Мишкін, 2010 р.);
 • ХХVІІ сесії МАРС (РФ, Ясна поляна, 2011 р.);

 • у Міжнародному семінарі «Регіональні соціально-економічні процеси в Центральній та Східній Європі: 20 років трансформацій та 2 роки глобальної економічної кризи» (Угорщина, Будапешт, 2011 р.);

 • у Міжнародній географічній конференції «Соціально-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття» (Берегово, 2012 р.);

 • у Міжнародній конференції «Мережі інфраструктури та фантомні кордони у Центрально-Східній Європі» (ФРН, Франкфурт-на-Одері, 2012 р.)

 • у Міжнародній науково-практичній конференції «Географічні науки у забезпеченні стратегії збалансованого розвитку в умовах глобалізації» (Білорусь, Мінськ, 2012 р.)

 • у V Міжнародній конференції, присвяченій проблематиці дослідження трансформаційних процесів в міському середовищі пострадянських країн (5th International Urban Geographies of Post-communist States Conference) (Грузія, Тбілісі, 2013 р.)

 • у Науково-практичній конференції „Регіон -2013: Стратегія оптимального розвитку” (Харків, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013 р.)

 • у Міжнародному науковому семінарі „Нова географія Центральної та Східної Європи. Суспільно-просторова поляризація і периферізація в регіоні, що швидко розвивається” (Німеччина, Лейпциг, Інститут регіональної географії ім. Лейбніца, 2013 р.)

 • у Міжнародній науково-практичній конференції «Географічна наука і практика: виклики епохи» (Львів, 16-18 травня 2013 р.)

 


ІХ з’їзд УГТ, м. Чернівці, 1994 рік


Презентація книги Ukraine of maps. Посольство Угорщини в Україні, м. Київ, 2007 рік


Участь у міжнародному проекті „Міграція українців до Сибіру та далекого Сходу: тенденції, сучасний стан, проблеми” разом з ІГ СВ РАН, м. Іркутськ. Інститут географії НАНУ, 2007 рік


Факультет географії і геоекології Санкт-Петербурзького ун-ту, 2007 рік


м. Вологда XXVI сесія МАРС (5-7 червня 2009р.). Разом з колегами з Інституту географії РАН (зліва направо) С.С. Артоболєвський, Г.П. Підгрушний, О.О. Денисенко, Т.В. Литвиненко, Т.Л. Бородіна


м. Вологда XXVI сесія МАРС (5-7 червня 2009 року). Разом з колегами (зліва направо) Г.В. Рідєвський (Білорусь, м. Могилев), Г.П. Підгрушний, З.А. Атаєв з дружиною (Росія, м. Рязань)