Сектор збалансованого розвитку та екологічної оцінки

Маруняк Євгенія Олександрівна Директор, Завідувач сектору Доктор географічних наук
Лісовський Сергій Антонович Заступник директора з наукової роботи, Завідувач відділу Доктор географічних наук
Гукалова Ірина Володимирівна Провідний науковий співробітник Доктор географічних наук
Мозговий Артем Анатолійович Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Покляцький Сергій Анатолійович Науковий співробітник Кандидат географічних наук
Чемерис Світлана Леонідівна Науковий співробітник Кандидат географічних наук
Горміз Ольга Валеріївна Молодший науковий співробітник

Заснований у 1971 р. як відділ географії транспорту. Фундатором відділу був к.техн.н. Володимир Максимович Пелих. У 1985 - 1995 рр. відділ очолював к.екон.н. Валентин Васильович Волошин - заслужений діяч науки і техніки України, член Клубу з програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) "Global - 500". З його приходом у відділі започатковані і набули розвитку дослідження еколого-географічного спрямування, при одночасному збереженні напрямку, пов'язаному з проблематикою географії транспорту. Від 1996 р. до 2004 р. обов'язки завідувача відділом послідовно виконували: к.геогр.н. Сергій Антонович Лісовський (1996-2000 рр.), к.геогр.н. Ірина Володимирівна Гукалова (від грудня 2000 р. до вересня 2002р.), к.геогр.н. Валерій Григорович Дубін (з вересня 2002 р. до січня 2004 р). У цей період науковий підрозділ мав назву: „Відділ регіональних еколого-географічних проблем і географії транспорту”.

За період існування відділу було підготовлено 11 кандидатів географічних наук (Тарангул Л.Л., Лісовський С.А., Базілевич О.О., Дубін В.Г, Гукалова І.В., Мозговий А.А., Маруняк Є.О., Дячевська Л.П., Путренко В.В., Новікова В.І., Пашинська Н.М.), докторські дисертації захистили Тарангул Л.Л., Лісовський С.А., Гукалова І.В.

Завідувачі відділу:

Пелих Володимир Максимович, засновник відділу, кандидат технічних наук (1961 р.)

Волошин Валентин Васильович, кандидат економічних наук; завідувач відділу від 1985 до 1995 рік

Гукалова Ірина Володимирівна, кандидат географічних наук, завідувач відділу від грудня 2000 року до вересня 2002 року

Дубін Валерій Григорович, кандидат географічних наук, завідувач відділу з вересня 2002 року до січня 2004 року

Лісовський Сергій Антонович, доктор географічних наук, завідувач відділом з 1996 до 2000 року та від 2004 року

Основні напрями досліджень

 • Розвиток теорії та методології збалансованого економічного, соціального та екологічного розвитку України.
 • Дослідження сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів і геополітичної ситуації
 • Регіональний аналіз та розробка суспільно-географічних основ дослідження якості життя населення та особливостей розселення в Україні
 • Розробка методологічних основ дослідження транспортної системи України та окремих регіонів
 • Суспільно-географічне дослідження лісокористування і 
  лісоекологічних проблем

Фундаментальні:

Співробітниками відділу розробляються наступні фундаментальні напрями дослідження:

 • опрацювання теоретико-методологічних засад, розробка методики дослідження та формування наукового забезпечення збалансованого економічного, соціального і екологічного розвитку України та її регіонів;
 • вивчення економіки країни та її окремих галузей як факторів, що впливають на стан і якість компонентів навколишнього середовища в Україні та її регіонах в умовах трансформаційних процесів;
 • розробка суспільно-географічних основ дослідження якості життя населення в Україні;
  аналіз розвитку систем розселення в контексті збалансованого соціального, економічного та екологічного розвитку;
 • суспільно-географічне дослідження лісокористування і лісоекологічних проблем;
  аналіз впливу фактору глобалізації на політику збалансованого реґіонального розвитку;
  дослідження транспортно-географічних проблем з позицій забезпечення збалансованого розвитку.

Регіональні:

 • Розроблено методологічні основи дослідження транспортної системи окремих регіонів України, здійснено аналіз функціонування та ролі транспортної системи в Україні і її природно-господарських регіонах.
 • Досліджено економіко-географічні та екологічні аспекти землекористування в умовах становлення комплексного моніторингу території України.
 • Розроблено теоретико-методичні основи економіко-географічного дослідження проблем переходу до збалансованого розвитку.
 • Обґрунтовано рекомендації щодо поліпшення еколого-географічної ситуації в Україні та її регіонах. Визначено екологічні пріоритети у реалізації засад регіональної політики України.
 • Теоретичні і практичні напрацювання відділу знайшли відбиток у проекті Концепції сталого розвитку України, національних доповідях про стан навколишнього природного середовища, науковій доповіді „Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього самміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні” тощо. 

Прикладні:

Тривалий час наукові розробки відділу зосереджувалися на вивченні землекористування як процесу, що займав стрижневе місце в системі взаємодії суспільства з природою і вдосконалення якого є особливо актуальним для України, головною природною першоосновою та наріжним каменем розвитку економіки якої є земельні ресурси.

З 1988 по 1996 р. було виконано роботи по трьох наукових темах, присвячених вивченню землекористування та його окремих аспектів. В ході їх виконання, зокрема, розроблені еколого-географічні основи землекористування в Україні, досліджені економіко-географічні аспекти землекористування в умовах становлення комплексного моніторингу території України, здійснені розробки економіко-географічних засад раціоналізації землекористування в умовах реформування економіки України. Обґрунтовані рекомендації по вдосконаленню землекористування в Україні та її районах.

Теоретичні і практичні наробки відділу широко представлялися на наукових конференціях, семінарах та інших заходах, у тому числі - міжнародного рівня. Зокрема, під керівництвом В.В.Волошина та за активної участі співробітників відділу в Києві було організовано 2 міжнародні конференції з програми МАБ ЮНЕСКО, присвяченої дослідженню проблем землекористування і сталого розвитку в Європі.

Певним підсумком досліджень проблем землекористування стала виконана протягом 1996-1998 рр. тема "Економіко-географічні та екологічні засади раціоналізації землекористування в умовах реформування економіки України".

В 1999-2001 рр. співробітники відділу брали участь у розробці економіко-географічних засад екологічної безпеки України. У 2002-2004 рр. відділ працював над темою: "Екологічні пріоритети у реалізації засад регіональної політики України (на прикладі Київського Придніпров’я).

Від 2005 року співробітниками відділу розробляється наукова тема "Економічний, соціальний, екологічний розвиток регіонів України в умовах трансформаційних процесів”.

-

Співробітники відділу підтримують наукові та творчі зв'язки з Міністерством охорони навколишнього природного середовища, інститутами Відділення наук про Землю НАНУ, Інститутом економіки НАНУ, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова, Мінекобезпеки, Мінтранспорту, Мінлісгоспом та ін.

Розвиваються зв'язки із зарубіжними колегами, зокрема науковцями Московського державного університетуІнституту регіональної географії (м. Лейпціг, ФРН), Інститутом екологічного просторового розвитку (м. Дрезден, ФРН), Інститутом екології лісу (м. Брно, Чеська Республіка).

Київ, 2008 рік

Таганрог, 2008 рік

Іркутськ, 2008 рік

Іркутськ, 2008 рік

Туніс, 2008 рік