Відділ ландшафтознавства

Чехній Віктор Михайлович Виконуючий обов’язки ученого секретаря, Виконуючий обов’язки завідувача відділу Кандидат географічних наук
Голубцов Олександр Григорович Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Петренко Олег Миколайович Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Сорокіна Людмила Юріївна Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Байдіков Іван Анатолійович Науковий співробітник Кандидат географічних наук
Рога Ірина Володимирівна Молодший науковий співробітник
Батова Надія Іванівна Провідний інженер
Давидюк Микола Володимирович Провідний інженер
Зарудна Раїса Федорівна Провідний інженер
Назарчук Наталія Іванівна Провідний інженер
Петров Михайло Федорович Провідний інженер
Фаріон Юрій Миколайович Провідний інженер
Гарник Віра Іванівна Технік
Пугач Надія Андріївна Технік

Сучасний відділ ландшафтознавства Інституту географії НАН України бере свій початок від відділу фізичної географії та картографії,  створеного  у  1961  р.  в  Інституті геологічних  наук  АН  УРСР  під  керівництвом  доктора  геолого-мінералогічних  наук М.Ф. Веклича.

У 1964 р. рішенням Президії АН УРСР у складі Інституті геологічних  наук  АН  УРСР було створено Сектор  географії, у якому відділ фізичної географії очолив академік АН УРСР П.С. Погребняк.
У 1976 р. частину відділу, разом з акад. П.С. Погребняком, було переведено до Інституту ботаніки АН УРСР, а в Секторі географії  створено  новий  відділ  фізичної  географії. З травня 1976 р. до середини 1978 р. обов’язки  завідувача  відділу  виконувала Л.М. Шевченко. Із середини 1978 до 1984 р. відділом фізичної  географії  завідував  В.І. Галицький, а з 1985 по 1989 р. – член-кор. АН УРСР О.М. Маринич. З 1989 по 1996 р. відділом керувала Л.М. Шевченко. У 1997 – 1998  рр. відділ очолював В.С. Давидчук. Виконували обов’язки завідувача відділу: Л.Ю. Сорокіна (1998 – 2006 рр.), а з 2006 р. – В.М. Чехній.

Завідувачі відділу:

Погребняк Петро Степанович (1900-1976) академік АН України, очолював відділ у 1964-1976 рр.

Галицький Василь Іванович (1912-1990) д.геогр.н., очолював відділ у 1978-1984 рр.

Шевченко Лариса Миколаївна к.геогр.н., очолювала відділ у 1976-1978 рр. і 1989-1996 рр.

Маринич Олександр Мефодійович чл.-кор. НАНУ, д.геогр.н., очолював відділ у 1985-1989 рр.

Давидчук Василь Сергійович к.геогр.н., очолював відділ у 1996-1998 рр.

Сорокіна Людмила Юріївна к.геогр.н., докторант; очолювала відділ у 1998-2006 рр.

Чехній Віктор Михайлович к.геогр.н.; очолює відділ з 2006 р.

Головні напрями досліджень

 • Методологічні проблеми ландшафтознавчих і природничо-географічних досліджень
 • Конструктивно-географічні основи раціонального природокористування в Україні
 • Фізико-географічне районування та регіональні дослідження ландшафтів
 • Геоінформаційне картографування ландшафтів України
 • Ландшафтознавчо-геофізичні та ландшафтознавчо-геохімічні дослідження
 • Ландшафтно-радіоекологічні дослідження
 • Ландшафтне планування
 • Біогеографічні дослідження

Основні результати досліджень

Фундаментальні:

 • Обґрунтовано пізнавальні можливості постнекласичних дослідницьких підходів – екоеволюційного, синергетичного, фрактального, гуманістичного та ін. як складових методології сучасного ландшафтознавства.
 • Розглянуто сутність збалансованого розвитку з позицій екоеволюційного підходу. Ландшафтознавче бачення взаємодії природи і суспільства розглянуто як основа для наукового обґрунтування шляхів розв’язання сучасних геоекологічних проблем на території України.
 • Опрацьовано конструктивно-географічні основи раціонального природокористування у Київському Придніпров’ї. Розроблено наукові засади природно-господарського районування території України.
 • Розроблено основи ландшафтно-екологічної природоохоронної концепції. Розроблено поліцентричну модель ландшафтознавчої концепції дослідження екологічних проблем України.
 • Розроблено теоретико-методологічні засади комплексної меліорації ландшафтів.
 • Обґрунтовано методологічні засади та методи: дослідження ландшафтного різноманіття території України, формування та розвитку екомережі України, оцінювання ландшафтів для цілей основних видів природокористування, організації контурно-меліоративного землеробства в різних ландшафтних умовах, комплексних стаціонарно-географічних досліджень (створено і реалізовано на Димерському КГС довгострокову програму регулярних синхронних багатопрофільних спострежень), ГІС-картографування ландшафтів та їх антропогенних модифікацій, створення баз даних про ландшафти, ландшафтно-радіоекологічних досліджень (методи оцінювання ландшафтних передумов та балансових оцінок міграції радіонуклідів).
 • Розроблено систему спряжених просторово-часових моделей різночасових фізичних станів ландшафтів.
 • Опрацьовано теоретико-методологічні і методичні засади проведення земельнокадастрових робіт на ландшафтознавчій основі з врахуванням умов України

Регіональні:

 • Створено та, на основі останніх природничо-географічних даних, удосконалено схему фізико-географічного районування території України.
 • Для умов Середнього Придніпров’я опрацьовано конструктивно-географічні засади раціонального природокористування.
 • Обґрунтовано мережу еколого-географічних стаціонарів у природних зонах України.
 • Укладено різномасштабні карти ландшафтів України та її регіонів (адміністративних областей: Київської, Житомирської, Чернігівської, Запорізької та ін.; Чорнобильської зони; 30-ти кілометрових зон впливу ХАЕС та РАЕС; окремих сільськогосподарських підприємств).
 • Здійснено детальне ландшафтознавче та біогеографічне обґрунтування трас проходження Галицько-Слобожанського природного коридору як складової національної екомережі.
 • Охарактеризовані фактори диференціації, структура, антропогенні модифікації та еволюційні зміни ландшафтів зони ЧАЕС.

Прикладні:

 • Укладено карти ландшафтів і подані характеристики ландшафтно-гідрологічних систем басейнів близько 300 малих річок України для їх паспортизації.
 • Результати багаторічних досліджень радіоактивно забруднених ландшафтів використовуються для вивчення їх сучасного стану та еволюції, вирішення пов’язаних з ними прикладних радіоекологічних задач. Здійснюється ландшафтознавче обґрунтування і науковий супровід заходів, спрямованих на мінімізацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, радіоекологічний моніторинг та реабілітацію відчужених земель.
 • За результатами спостережень на Димерському комплексному географічному стаціонарі створено базу даних 25-річних стаціонарних ландшафтно-геофізичних спостережень і тривалих ландшафтно-геохімічних досліджень, яка використовується для оцінювання сучасних станів агро- та лісових ландшафтів та тенденцій їх просторово-часових змін.
 • Розроблено рекомендації щодо природокористування у Поліссі в зв’язку з його меліорацією.
 • Досліджено геоекологічні проблеми Українського і Білоруського Полісся, обґрунтовано напрями оптимізації природокористування у трансграничному поліському регіоні (спільно з білоруськими географами). 
 • Здійснено роботи щодо впровадження європейського досвіду ландшафтного планування на трьох рівнях просторової розмірності: ландшафтної програми (адміністративна область), ландшафтного регіонального плану (район) та ландшафтного плану (сільська рада) – на прикладі Черкаської області.

Монографії

 • Дослідження обміну речовин в екосистемах рівнинної частини України /Відп. ред. П.С.Погребняк. - К.: Наук.думка, 1973. - 158 с.
 • Географічні ландшафти і охорона природи / відп. ред. П.С.Погребняк. - К.: Наук.думка, 1976. - 156 с.
 • Географические аспекты рационального использования природных ресурсов Украинской ССР / отв. ред. А.М.Маринич. – К.: Наук. думка, 1982. – 204 с.
 • Галицкий В.И., Давыдчук В.С., Шевченко Л.Н., Пащенко В.М., Михели С.В., Зарудная Р.Ф., Истомина Г.П., Петренко О.Н. Ландшафты пригородной зоны Киева и их рациональное использование.  - К.: Наук.думка, 1983. – 244 с.
 • Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование / Отв. ред. А.М.Маринич. - К.: Наук. думка. - 1985. - 224 с.
 •  Маринич А.М., Галицкий В.И., Запольский И.А. и др. Использование и охрана природной среды Среднего Приднепровья.  - К.: Наук.думка, 1986. - 252 с.
 • Маринич А.М., М.М. Паламарчук, В.Г. Гриневецкий и др. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Киевское Приднепровье / отв. ред. А.М. Маринич, М.М. Паламарчук. - К.: Наук. думка, 1988. - 176 с.
 • Удра И.Ф. Расселение растений и вопросы палео- и биогеографии. – К.: Наук. думка, 1988. – 200 с.
 • Галицкий В.И.  Оптимизация природной среды . - К.: Наук.думка, 1989.- 171 с.
 • Маринич А.М., Горленко И.А., Руденко Л.Г. и др. Конструктивно-географические основы рационального природопользования  в Украинской ССР. Теоретические и  методические исследования. / Отв. ред. А.М.Маринич, М.М.Паламарчук. - К.: Наук.думка, 1990. - 200 с.
 • Давыдчук В.С., Зарудная Р.Ф., Михели С.В., Петров М.Ф., Сорокина Л.Ю., Ткаченко А.Н. Ландшафты Чернобыльской зоны  и их оценка по условиям миграции радионуклидов. -К: Наук. думка, 1991.- 112 с.
 • Запольский И.А. Влияние мелиорации на водный баланс Украинского Полесья (на примере р.Трубеж). – К: Наук.думка, 1991. – 168 с.
 • Пащенко В.М. Теоретические проблемы ландшафтоведения. – К.: Наук. думка, 1993. – 284 с.
 • Гриневецький В.Т., Маринич О.М., Шевченко Л.М. Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся / відп. ред О.М.Маринич. – К.: Наук. думка, 1994. – 108 с.
 • Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. – К.: Б.в., 1999. – 283 с.
 • Пащенко В.М. Землезнання. Книга перша. Методологія природничо-географічних наук. - К.: СП „Інтертехнодрук”, 2000. – 320 с.
 • Пащенко В.М. Екоеволюція від сталого розвитку // Київський географічний щорічник. Вип.5. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2005 – 112 с.
 • Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 510 с.
 • Чехній В.М., Гродзинський М.Д., Удра І.Х. та ін Наукові основи ландшафтознавчого забезпечення земельного кадастру України: монографія /. – К., 2011. – 271 с. – Деп. в ДНТБ України. №92-Ук2011, дата реєстрації 13.12.2011.
 • Проблемы природопользования в трансграничном регионе Белорусского и   Украинского  Полесья: монография /научные редакторы В.П.Палиенко, В.С.Хомич, Л.Ю.Сорокина; Институт географии НАН Украины, ГНУ «Институт природопользования» НАН Беларуси.  К.: Изд-во «Сталь»,  2013. – 290 с.

Збірники наукових праць

 • Географічні дослідження на Україні: зб. наук. праць / відп. ред. О.М. Маринич. – К.: Наук. думка, 1969. – 242 с.
 • Дослідження обміну речовин в екосистемах рівниннох частини України. / ред. П.С. Погребняк .  – К: Наук. думка, 1973. – 164 с.
 • Геохімія ландшафтів: зб. наук. праць / відп. ред. П.С. Погребняк. – К.: Наук. думка, 1975. – 92 с
 • Географічні ландшафти і охорона природи. – К.: Наук. думка, 1976. – 164 с.
 • Комплексные географические исследования проблем рационального природопользования: сб науч. тр. / отв. ред. А.М. Маринич.  – К: Наук. думка, 1984 . – 244 с.
 • Географические основы регионального природопользования: тезисы докл. / отв. ред. А.М. Маринич. – К.: Наук. думка, 1984. – 192 с.
 • Використання і охорона природного середовища Середнього Придніпров’я: зб. наук. праць  / відп. ред. О.М. Маринич, В.І. Галицький. – К.: Наук. думка, 1986. – 252 с.
 • Географические аспекты рационального природопользования: материалы науч. конф. / отв. ред. В.И. Галицкий. – К.: Наук. думка, 1987. – 128 с.
 • Географические проблемы мелиорации земель Украинской ССР: сб. науч. тр. / отв. ред. Маринич А.М.: – К: Наук. думка, 1987. – 187 с.
 • Развитие географической науки в Украинской ССР: сб. научн. тр. / АН УССР. Геогр. о-о УССР; редкол.: А.М. Маринич, М.М. Паламарчук /отв.ред./. - К.: Наук.думка, 1990. - 120 с.
 • Физико-географические процессы и охрана окружающей среды: сб. науч. тр. / АН УССР, Геогр. о-во УССР / редкол.: А.М. Маринич (отв. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1991. - 164 с.
 • Методологические проблемы современной географии: сб.науч. тр. / отв. ред. А.М. Маринич. - К: Наук. думка, 1993. – 167 с.
 • Проблеми ландшафтного різноманіття України: зб. наук. праць /гол. ред О.М.Маринич. – К., 2000. – 326 с.
 • Ландшафти і сучасність: зб. наук. праць.  – Київ– Вінниця: Гіпаніс, 2000. – 289 с.
 • Новые географические знания и направления исследований: сб. науч. тр. – К.: ИД Академпериодика, 2006. – 326 с.

Підручники, брошури, препринти

 • Погребняк П.С., Ремезов Н.П. Лесное почвоведение.  – М.:  Лесн. пром-сть. 1965. – 324 с.
 • Погребняк П.С. Общее лесоводство: учеб.пособие для вузов.  – 2-е. – М.: Колос, 1968. – 410 с.
 • Ланько А.І., Маринич О.М., Щербань М.І.. Фізична географія Української РСР / – К.: Рад. шк.а, 1969. – 268 с
 • Методические рекомендации по ландшафтным исследованиям территории Украинской ССР в целях рационального природопользования // В.И. Галицкий, В.Т. Гриневецкий, В.С. Давыдчук и др. – К., 1982. – 28 с.
 • Галицкий В.И., Гриневецкий В.Т., Давыдчук В.С. и др.  Методические рекомендации по ландшафтным исследованиям территории Украинской ССР в целях рационального природопользования.– К.: Отд-ние географии МГИ АН УССР, 1982. – 28 с.
 • Маринич О.М., Ланько А.І., Щербань М.І., Шищенко П.Г. Фізична географія Української РСР / за ред. О.М. Маринича. – К.: Вища шк., 1982. – 208 с.
 • Маринич А.М., Гриневецкий В.Т., Запольский И.А. Проблемы природопользования в Полесье в связи с его мелиорацией //Препринт. – К., 1985. – 38 с. – (Препринт / Ин-т экономики АН УССР; ИЭ АН УССР, 1985)
 • Маринич А.М., Новаковский Л.Я., Кияк С.Р.. Методические рекомендации по ландшафтным исследованиям для целей контурно-мелиоративной организации территории колхозов и совхозов. – К., 1987. – 26 с.
 • Галицький В.І., Галицька Н.Ф.   Географічні відкриття, дослідження і дослідники: календар-довідник. –  К.: Рад. шк., 1988. – 239 с.
 • Географічна енциклопедія України: в 3 т. / відп. ред.О.М. Маринич /. - К.: Українська енциклопедія, 1989 -1993.
 • Руденко Л.Г., Горленко І.О., Шевченко Л.М., Барановський В.А.  Еколого-географічні дослідження території України. – К.: Наук. думка, 1990. – 32 с.
 • Петров М.Ф. Синантропний елемент флори Зони відчуження ЧАЕС - Препринт ДП ЧоНТЦМД. Київ-Чорнобиль, 1998. - 69 с.
 • Гащак С.П.,. Петров М.Ф., Чижевський И.В., Архипов Н.П., Гайченко В.А., Панов Г.М., Щербаченко А.М., Йонес Б., Эрикссон О. Радиоэкология дикого кабана и косули европейской в условиях Чернобыльской зоны отчуждения - Препринт ГП ЧеНТЦМИ. Киев-Чернобыль, 1998. - 44 с
 • Маринич О.М., Шищенко П.Г Фізична географія України.  – К.: Знання. – 2003. – 479 с.
 • Маринич О.М., Шищенко П.Г Фізична географія України (2-е вид. ). – К.: Знання, 2005. – 510 с.
 • Маринич О.М., Шищенко П.Г Фізична географія України: підручник (3-е вид.).  – К.: Знання. – 2006. – 511 с.

Карти

 • Ландшафты и физико-географическое районирование Украинской ССР / науч.  рук. разд. А.М. Маринич // Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. –    М.: ГУГК при СМ СССР,  1978. – С. 161 – 166.
 • Давидчук В.С. Ландшафти: карта. - 1:1 000 000) // Атлас юного туриста-краєзнавця Київської області. - М.:ГУГК при СМ СРСР. – 1989.
 • Карта оценки ландшафтов по условиям водноповерхностного выноса веществ. М-б 1:100 000 (на 4 листах) / В.С.Давыдчук, Р.Ф.Зарудная. - К.: ЦТЭ ГКГУ "Киевгеология", 1989.
 • Атлас Черниговской области / Ред. коллегия А.М. Маринич, Л.Г. Руденко, В.А. Ба­­ра­новський. – М.: ГУГК при СМ СССР, 1991.
 • Антропогенные изменения ландшафтов и современная растительность зоны Чернобыльской АЭС: карта -  1:100 000 на 4 листах. / В.С. Давыдчук, Л.Ю.Сорокина, Ю.Я.Фоменко.  - К.: Мапа, 1992.
 • Україна. Ландшафти (шкільна учбова карта). М-б 1:1 000 000 / О.М.Маринич, В.М.Пащенко, О.М.Петренко, С.В.Міхелі. - К.:  НПИР, 1997.
 • Ландшафтна полімасштабна карта 30-ти кілометрової зони впливу Хмельницької АЕС в електронній формі /Л.Л.Малишева, Л.Ю.Сорокіна, А.Л.Шмурак, А.П.Грачов /Свідоцтво про держ. реєстрацію прав автора на твір ПА № 2643. Дата реєстрації 17.01.2000 р.
 • Ландшафтна карта 30-ти кілометрової зони впливу Рівненської АЕС в електрон­ній формі (базовий масштаб 1:25 000) /  Л.Л.Малишева, Л.Ю.Сорокіна,  С.В.Гайдай С.В. та ін. Свідоцтво про держ. реєстрацію прав автора на твір ПА № 5027 . Дата реєстрації 10.01.2002 р.
 • Ландшафти: карта -   1:2500 000 / О.М.Маринич, В.М.Пащенко, О.М.Петренко, П.Г.Шищенко // Національний Атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”, 2007. – С. 222 – 224.
 • Фізико-географічне районування: карта -  1 : 2 500 000 / О.М.Маринич, В.М.Пащенко, О.М.Петренко, П.Г.Шищенко // Національний атлас України. – К., 2007. – С. 228-229.
 • Стан сучасних ландшафтів: карта -   1:2 500 000 / О.М.Петренко // Національний Атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”, 2007. – С. 42924.
 • Ландшафти Чорнобильської зони відчуження: карта -  1: 1 000 000/ В.С. Давидчук // Національний Атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”, 2007. – С. 222 – 224.

Статті

 • Байдіков І.А. “Особливості просторової структури території (акваторії) при обґрунтуванні ландшафтного каркасу екомереж регіонального рівня” // Географические и геоэкологические исследования в Украине и сопредельных территориях: сб. научн. статей. – Симферополь: «ДИАЙПИ», 2013. – С. 13-17.
 • Голубцов О.Г. Оцінка привабливості ландшафтів для рекреації і туризму у ландшафтній програмі Черкаської області // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, прсвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р.) / Відп.  ред.В.І.Біланюк.А.Іванов. У 3-х т. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Т. 2. – С. 138-142.
 • Петренко О.М. Зона широколистяних лісів України – місце, простір, ландшафти. // Фізична.географія та геомормологія .- 2013. - Вип. 3 (71) . – С. 231 – 235.
 • Петров М.Ф. Особливості змін рослинних комплексів Чорнобильської зони відчуження  після 1986 року // Проблеми Чорнобильської зони відчуження: наук.-тех. зб. – 2013. - Вип 11. – С.46 – 55.
 • Петров М.Ф. Прогноз сукцесій спонтанного рослинного покриву на природно-антропогенних територіальних (аквальних) комплексах на місці водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС  // Фізична географія та геоморфологі:. наук. зб. – К: Обрії, 2013. Вип. 71. - с. 33-42.
 • Руденко Л.Г., Голубцов О.Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О., Фаріон Ю.М., Чехній В.М. Ландшафтна програма Черкаської області: методичні підходи та основні результати планування // Укр. геогр. журн.. – 2013. – №2. – С. 30-39.
 • Сорокіна Л.Ю. До  класифікації сучасних ландшафтних комплексів України // Географічна наука і практика: виклики епохи: Мат-ли міжнар. наук. конф. / Відп. ред.: В.І.Біланюк, Є.А.Іванов. У 3 т. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка -  2013. – Т. 2. – С.26-31.
 • Leonid G. Rudenko, Alexandr G. Golubtsov, Sergei A. Lisovskyi, Evgenia A. Marunyak, Yuri N. Farion, Viktor M. Chekhniy. LANDSCAPE PLANNING IN UKRAINE: THE FIRST LANDSCAPE PROGRAM. // Geography, Environment, Sustainability. -  2013. -  V. 06. -  № 04. -  p. 91-102.
 • Голубцов О.Г. Чутливість ґрунтів Черкаської області до хімічного забруднення // Україна : географія цілей та можливостей: зб.наук. праць. – К. : ВГЛ «Обрії», 2012. – Т. І. С. 66-69.
 • Кураєва І.В., Рога І.В., Сорокіна Л.Ю., Голубцов О.Г. Вміст важких металів та умови їх міграції в агроландшафтах Тернопільської області //.Укр. геогр. журн.- 2012.- № 3. – С.25-33.
 • Палієнко В.П., Хомич В.С., Сорокіна Л.Ю., Струк М.І., Голубцов О.Г., Давидчук В.С., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Чехній В.М. Методичні засади ландшафтно-планувальної організації трансграничного регіону // Укр. геогр. журн. – 2012. – №1. – С. 9-16.
 • Байдіков І.А. Міські екомережі: структурно-функціональні особливості та проблеми обґрун­тування (на прикладі найбільших міст Запорізької області) І.А.Байдіков // Укр. гео­гр. журн. – 2011. – № 2. – С. 53-59.
 • Голубцов О.Г., Фарион Ю.М, Чехний В.М. Оценивание компонентов природы при разработке Ландшафтной программы Черкасской области (Украина) // Актуальные проблемы ландшафтного планирования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Под ред.: К.Н.Дьяконова. – М.: Россия, Изд-во Моск. ун-та, 2011. – С. 238-242.
 • Петров М.Ф. Флористичні особливості чорнобильської зони // Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього: зб. доповідей, висновки та рекомендації міжнар. конф. 20-22 квітня 2011 року. Київ, Україна. В 2 ч. – К: Вид-во КіМ, 2011 – Ч. 2.-  с. 174-176.
 • Петров М.Ф. До північної межі природного поширення Acer tataricum L. (Aceraceae) у Київському Поліссі // Укр. ботан. журн. – 2011. -  № 2. - с. 227-231.
 • Сорокіна Л.Ю., Голубцов О.Г., Кураєва І.В., Самчук А.І. Оцінка стійкості південнополіських ландшафтів до техногенного забруднення важкими // Доповіді НАН України. -  2011. -   №4. – С.115-120.
 • Байдіков І.А. Розвиток природоохоронної справи в Україні як передумова створення її національної екомережі // Наук. зап. Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія Географія. – 2010. – Т. 20. – С. 130-139.
 • Голубцов О.Г., Путренко В.В., Чехній В.М., Фаріон Ю.М. Ландшафтна ГІС як результат ландшафтознавчого прикладного дослідження адміністративного району: методичні аспекти //  Географія та туризм: наук. зб. – К.: Альтерпрес, 2010. – Вип. 10. – С. 141-153.
 • Гриневецький В.Т., Петров  М.Ф. Динаміка запасів вологи в ґрунтах поля і лісу за різних гідротермічних умов стаціонарних спостережень в Київському Поліссі  // Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми, перспективи. Мат-ли міжнар. наук. сем.– Львів-Брюховичі, 14-15 травня 2010:  зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С.68 – 76
 • Петренко О.М., Шевченко Л.М.  Изменения ландшафтных комплексов Украины /Антропогенная изменённость ландшафтов Украины //.Изменения земных систем в Восточной Европе. – К., 2010. -  С. 382-394.
 • Гриневецький В.Т., Сорокіна Л.Ю., Чехній В.М. Проблеми забезпечення природно-об’єктного блоку державного земельного кадастру України інформацією про сучасні ландшафти // Укр. геогр. журн.. – 2009. – №4. – С. 10-17.
 • Петров М.Ф. Зміни ґрунтово-рослинного покриву перелогів Чорнобильської зони відчуження // Фізична географія та геоморфологія: наук. збірник – К.: Обрії, 2009. - Вип. 55. -  с. 236-247
 • Самчук А. І. Голубцов О.Г., Галаган О О.  Просторово-часові особливості розподілу важких металів у антопогенізованих поліських ландшафтах // Укр. геогр. журн. – 2009. -  №1. - С. 19-25.
 • Сорокіна Л.Ю. Вплив промислових об’єктів на ландшафти: історія досліджень та актуальні проблеми  // Наук. вісн. Чернівецьк.о ун-ту. Географія. - 2009. -  Вип. 460. - С.52-57.
 • Сорокіна Л.Ю. Концептуальні засади   дослідження ландшаф­тів, що  перебувають  під впли­вом  техноген­них об’єктів  //Укр. геогр. журн. – 2009. -  № 1. – С. 3-8.
 • Сорокіна Л.Ю. Ландшафтознавче визначення природно-техногенних  ризиків //  Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні: зб. наук. праць. – К., 2009. – С. 69-74.
 • Байдіков І.А., Байдіков К.А. Основні чинники та історичні передумови розвитку і становлення різноманіття ландшафтів Запорізької області // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. География. – 2008. – Т.21 (60).– № 3. – С. 50-61.
 • Бондаренко О.О, Вишневський Д.О., Годун Б.О., Кірєєв С.І., Купченко П.Г., Обрізан С.М., Петров М.Ф., Пилипчук Т.В., Халява В.Г. Радіаційний стан зони відчуження у 2007 році // Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. – 2008. - № 1 (31). – С. 3-22.
 • Голубцов О.Г. Сезонні умови латеральної міграції забруднювачів: теоретичні і методичні аспекти // Укр. геогр. журн. – 2008. -  №3. - С. 33-37.
 • Гриневецький В.Т., Чехній В.М. Про передумови і проблеми ландшафтознавчого обрунтування базового земельного кадастру України // Укр. геогр. журн. – 2008. – №4. – С. 3-8.
 • Давыдчук B.C., Сорокина Л.Ю., Зарудная Р.Ф., Петров М.Ф., Золотой С.А., Романов С.Л. Космический мониторинг радиоактивно загрязненных ландшафтов чернобыльской зоны // Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии: мат-лы IV Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения проф. В. А. Дементьева (1908—1974), 14–17 окт. 2008, Минск / науч. ред: А. Н. Витченко и др. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – С. 106-108.
 • Петров М. Ф. Перелоги Чорнобильської зони відчуження //. Бюл. екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. – 2008. - № 2 (32). – С. 18-25.
 • Петров М.Ф. Расселение древесно-кустарниковых растений на залежах чернобыльской зоны отчуждения // Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии: материалы IV Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения проф. В. А. Дементьева (1908–1974), 14–17 окт. 2008 г., Минск / науч.ред. А. Н. Витченко и др. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – С. 247-248.  
 • Чехній В.М. Ландшафтно-геофізичні чинники і передумови формування екомережі України // Наук. зап. Вінницьк. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. –2008. – Вип. 15. – С. 8-17.
 • Годун Б.О., Вишневський Д.О., Кірєєв С.І., Купченко П.Г., Обрізан С.М., Петров М.Ф., Пилипчук Т.В., Халява В.Г. Радіаційний стан зони відчуження у 2006 році // Бюл. екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. – 2007. -  № 1 (29). – с. 3-25.
 • Петров М.Ф. Формування лісових фітоценозів в поселеннях Чорнобильської зони відчуження // Рослини і урбанізація: мат-ли І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 21-23 листопада 2007 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ ТВГ «Куніца», 2007. - с. 89-91.
 • Байдіков І.А. Сучасні екостани ландшафтних комплексів Запорізької об­ласті в кон­тексті обґрунтування регіональної екомережі // Укр. геогр. журн. – 2006. – № 4. – С. 38-44.
 • Бондарьков М., Гащак С., Желтоножская М., Максименко А., Мартыненко В., Иванов Ю., Петров М., Бондарьков  Д. Вертикальный перенос радионуклидов в почвах ближней зоны ЧАЭС на поздней стадии поставрийной ситуации  // Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: тез. доп. міжнар. конф. 24-26 квітня 2006 року.  – К., 2006. - с. 217-218.
 • Паскевич С.А., Петров М.Ф. Біогенні потоки 137Cs та 90Sr  в фітоценозах Чорнобильської зони відчуження // Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: тез. доп. міжнар. конф. 24-26 квітня 2006 року.  – К., 2006. -  С. 270-271.
 • Петров М.Ф., Кірєєв С.І. Природне заростання ложа водойми-охолоджувача ЧАЕС після пониження його рівня // Бюл. екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. – 2006. - № 1 (27). -  С. 78-83.
 • Петров М.Ф. Рідкісні та перебуваючі під загрозою зникнення види рослин у зоні відчуження ЧАЕС // Бюл. екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. – 2006. - № 2 (28). – с. 13-19.
 • Байдіков І.А., Пащенко В.М. Ландшафтний каркас як просторова й структурна основа екомережі // Укр. геогр. журн. – 2005. – № 4. – С. 11-19.
 • Пащенко В.М. Барщевський М.Є., Байдіков І.А. Літооснова, рельєф і ландшафти острова Хортиця // Київський географ. щорічник: наук. зб. – К.: КВ УГТ, 2005. – Вип. 5. – С. 92-110
 • Петренко О.М., Шевченко Л.М. Зміни ландшафтних комплексів України / Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект) / за ред Л.Г.Руденка. – К.: Академперіодика, 2005.  
 • Петров М. Ф. Особенности лесовозобновления на залежах и лугах Чернобыльской зоны отчуждения // Сб. науч. тр. ИЛ НАН Беларуси. – 2005. – Вып. 62.– с. 116-120.
 • Malysheva L., Sorokina L.,  Galagan A. at alias. Ecosystems of 30-km zones of Khmelnytsky and Rivne NPP: estimation of migration conditions of the radionuclides and other technical pollutants // Equidosimetry - Ecological Standardization and Equidosimetry for Radioecology and Environmental Ecology / edited by F. Brechignac and G. Desmet. -  Springer, 2005. – P.369-376.
 • Байдіков І.А. Просторова ландшафтна структурованість аквальних утворень // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: зб. наук. праць. В 4-х томах. – К.: ВГЛ Обрій. – 2004. – Т.3. – С. 253-255.
 • Давидчук В.С., Сорокіна Л.Ю., Родіна В.В. Методи ландшафтного картографування з використанням ГІС та інших комп`ютерних технологій // Вісник львівськ. ун-ту. Серія географія. – 2004. – Вип. 31. – C. 263-271.
 • Паскевич С.А., Петров М.Ф. Биогенные потоки радионуклидов в травянистых биоценозах Чернобыльской зоны отчуждения // Проблеми безпеки атомних станцій і Чорнобиля. – 2004. -  Вип. 1. -  с. 154-160.
 • Петров М.Ф. Динаміка рослинного покриву в Зоні відчуження // Бюл. екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. – 2004. - № 2(24). - с. 55-62.
 • Петров М.Ф., Киреев С.И., Паскевич С.А. Запасы наземного органического вещества экосистем лугов и залежей зоны отчуждения ЧАЭС как горючего материала // Проблемы радиоэкологии леса. Лес. Человек. Чернобыль: сб. науч. тр. ИЛ НАН Беларуси. – 2004. -  Вып. 61. - с. 116-120.
 • Сорокіна Л.Ю. Антропогенізовані  ландшафти як  варіанти  природних // Вісник львівськ. ун-ту. Серія географія. – 2004. – Вип. 31. – C. 208-214
 • Фаріон Ю.М., Чехній В.М. Ландшафтознавчі аспекти створення екомережі України // Укр. геогр. журн. – 2004. – №3. – С. 36–43.
 • Гриневецький В. Т., Давидчук В. С., Петров М. Ф. Гідротермічні передумови міграції радіонуклідів у чорнобильській зоні // Бюл. екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. – 2003. -  № 2(22). - С. 13-22.
 • Малишева Л.Л., Сорокіна Л.Ю., Гайдай С.В. та ін. Ландшафтно-екологічні дослідження у 30-кіломет­ровій зоні Рівненської АЕС: основні результати, досвід використання ГІС // Укр. геогр. журн. -  2003. -  №1. –  С.21-32.
 • Паскевич С.А., Петров М.Ф. Оценка накопления 90Sr и 137Cs структурными элементами растительных сообществ лугов и залежей Зоны отчуждения // Проблеми Чорнобиля – 2003. -  Вип. 13,. - С. 155-162.
 • Чехній В.М. Теоретико-методологічні засади вивчення сезонних станів ландшафтних комплексів // Укр. геогр. журн. – 2003. – №2. – С. 9–12.
 • Маринич О.М., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Шищенко П.Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 1. – С. 16-21.
 • Чехній В.М. Компонентно-елементні чинники формування сезонних станів у ландшафтних комплексах Київського Полісся // Київський геогр. щорічник.– 2001. - Вип.1. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2002. – С. 163–174.
 • Бідна С.М., Петров М.Ф., Балашов Л.С. Рослинний покрив евакуйованих міст чорнобильської зони та його трансформуючий вплив на міські ландшафти // Бюл. екол. стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. – 2000. -  № 16.  - С. 29-31.
 • Петров М.Ф. Деякі ландшафтно-екологічні уроки Чорнобиля // Структурна та функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах: тези I міжнар. наук. конф.17-20 вересня 2001 р. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 90-92.
 • Сорокіна Л.Ю. Роль антропогенних елементів у ландшафтному різноманітті  // Проблеми ландшафтного різноманіття України: зб. наук. праць. -К., -2000. – С. 49-53
 • Davydchuk V., Grytsuk N. Landscape approach to the rehabilitation of the territories contaminated after the Chernobyl accident. // International conference “Modern problems of radiobiology, radioecology and evolution” dedicated to centenary of N.W.Timofeeff-Resovsky, September 6-9, 2000. Abstracts”. -   Dubna, 2000. -  Р.17.
 • Петренко О.М. Стихійні природні явища в Україні.  - "Пульсар",  1999. - №6-7.
 • Davydchuk V. Radioactively contaminated forests: GIS application for the remedial policy development and environmental risk assessment. // Contaminated Forests. Recent Developments in Risk Identification and Future Perspectives / I. Linkov and W.R. Schell (eds.). -   Kluver Academic Publishers, 1999. - Р. 369-376
 • Бідна С.М., Петров М.Ф., Архіпов М.П., Тютюнник Ю.Г. Демутаційні процеси відновлення природного рослинного покриву зони відчуження ЧАЕС // Наука. Чорнобиль-97. Наук.-практ. конф. 11-12 лютого 1998 р.: зб. доп. – К., 1998. -  С. 71-78.
 • Францевич Л.І., Захарчук Т.М., Климашевський О.А., Петров М.Ф., Рожко Р.М. Про що можуть розповісти черепашки молюсків? // Бюл. екологічного стану зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення. -  199. -  № 12. - С. 44-48.
 • Петров М.Ф., Эрикссон О., Архипов Н.П., Засекин Д.А. Кормовая ценность Oenothera biennis L. и Chamerion angustifolium (L.) Holub в Зоне отчуждения Чернобыльской катастрофы на территории Украины // Растительные ресурсы, т. 33, 1997, № 4, с. 28-44.
 • Петров М.Ф. Питание кабана (Sus scrofa L.) в Зоне отчуждения Чернобыльской катастрофы на территории Украины // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. - 1996. - Вип. 3. - С. 69-81.
 • Петров М.Ф. Корм козулі (Capreolus capreolus L.) у Зоні відчуження Чорнобильської катастрофи на території України // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. - 1996. - Вип. 3. - С. 105-114.
 • Eriksson O., V. Gaichenko, S. Goshchak, B. Jones, W. Jungskar, I. Chizevsky, A. Kurman, G. Panov, A. Shcherbatchenko, V. Davydchuk, M. Petrov, V. Averin, V. Mikhalusyov, and V. Sokolov. Evolution of the contamination rate in game. // The radiological consequences of the Chernobyl accident. Proceedings of the first international conference - . EUR 16544 EN, Minsk, 1996. - Р. 147-154.
 • Eriksson O. et Petrov M. Wild boar (Sus scrofa scrofa L.) around Tchernobyl, Ukraine. Seasonal feed choice in an environment under transition : a baseline study. // IBEX Journal of Mountain Ecology. – 1995. -  3. – Р. 171-173.
 • Давидчук В.С., Петров М.Ф., Сорокіна Л.Ю. Запаси фітомаси в ландшафтах Київського Полісся // Укр. геогр. журн. -  1994. – №3. – С. 54-62.
 • Давыдчук В.С., Петров М.Ф., Сорокина Л.Ю. Модель спонтанного восстановления ландшафтов зоны отселения Чернобыльской АЭС в случае минимального антропогенного воздействия. В сб. “Чернобыль-90. Доклады 2-го Всесоюзного научно-технического совещания по итогам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС”, т. 6, часть 1. - Чернобыль: 1990. – С. 91-105.
 •  Петренко О.М., Галицький В.І. Ландшафтні дослідження природних і меліоративних заплав рік Київського Полісся // Фіз. географія та геоморфологія.  – 1982. - Вип. 28.

Здійснюється з науково-дослідними установами системи НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та іншими університетами України, Інститутом географії РАН, профільними міністерствами та відомствами, зокрема з Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій, Міністерством аграрної політики, Міністерством освіти та науки, Міністерством оборони, а також з установами Української академії аграрних наук.

Міжнародні зв’язки реалізовані в програмі країн-членів РЕВ у галузі охорони і поліпшення навколишнього природного середовища, в ряді проектів, що виконуються за Міжнародною угодою про співробітництво з питань досліджень наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Встановлено контакти з Міжнародним союзом радіоекологів (IUR), Міжнародним товариством екологічної інженерії (IEES), Міжнародною асоціацією ландшафтної екології (IALE), Міжнародним географічним союзом.

м. Київ, 2002 рік

Чорнобильська АЕС, 2003 рік

с. Копачі (Зона відчуження), 2003 рік

м. Москва, 2005 рік