Відділ картографії

Руденко Леонід Григорович Радник при дирекції, Почесний директор, Завідувач відділу Доктор географічних наук
Поливач Катерина Анатоліївна Провідний науковий співробітник Кандидат географічних наук
Бочковська Алла Іллівна Старший науковий співробітник
Дишлик Олександр Петрович Старший науковий співробітник
Зацаринний Дмитро Іванович Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Лейберюк Олександр Михайлович Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Санталова Світлана Олександрівна Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Чабанюк Віктор Савович Старший науковий співробітник Кандидат фізико-математичних наук
Подвойська Вікторія Іванівна Науковий співробітник
Барабаш Тамара Миколаївна Провідний інженер
Вишня Маргарита Миколаївна Провідний інженер
Кирилюк Микола Олександрович Провідний інженер

Систематичні наукові картографічні дослідження розпочалися в Академії наук УРСР зі створення спільної з Київським університетом ім. Т.Г. Шевченка лабораторії комплексного картографування. Очолювали лабораторію, що згодом стала відділом картографії, спочатку професор А. С. Харченко, потім М. О. Корольова, з 1970 р. – д. геогр. н., професор А. П. Золовський, з 1986 р. – д. геогр. н., професор Л. Г. Руденко.

За рішенням Президії АН УРСР у 1962 р. було розпочато розробку атласу “Природные условия и естественные ресурсы Украинской ССР”, яким мало бути започатковане видання тритомного атласу України, і лабораторія досить швидко переросла у науковий відділ картографії (1964 р.) Сектора географії АН УРСР, який став центром картографічних досліджень в Україні.

За період існування відділу вищу професійну наукову підготовку в ньому отримали багато докторів та кандидатів наук. Успішно захистили дисертації учні А.П. Золовського (Зацаринний Д.І., Ковтун Л.П., Молочко А.М., Разов В.П., Титаренко Б.О), Т.І. Козаченко (Вакуленко О.В., Онищенко М.Г., Сесін В.А., Король П.П., Соломаха І.В.), Г.О. Пархоменко (Тітова С.В., Дудун Т.В.), Л.Г. Руденка (12 кандидатів наук – Колодко М.М., Нечипоренко Г.Л., Ровенчак І.І., Ляшенко Д.О., Тарангул Д.О., Панібрацька О.В., Курач Т.М., Любченко В.Є., Маруняк Є.О., Поливач К.А., Западнюк С.О., Ісіченко І.В. та 5 докторів наук – Яковенко І.М., Лісовський С.А., Захарченко В.І., Гукалова І.В., Палеха Ю.М.).

Завідувачі відділу:

Кандидат географічних наук, професор А.С. Харченко

М.О. Корольова

Доктор географічних наук, професор А.П. Золовський

Доктор географічних наук, професор, академік НАН України Л.Г. Руденко 

Головні напрями досліджень:

 • Розвиток теорії та методології географічної картографії
 • Комплексне і системне тематичне картографування
 • Атласне картографування
 • Розробка та впровадження сучасних геоінформаційних технологій

Основні результати досліджень

 • Розробки з використання картографічного методу в дослідженнях проблем раціонального природокористування, аграрно-промислових систем і систем розселення.
 • Наукові основи створення карт для окремих видів планування.
 • Наукові основи картографічного моделювання природокористування та суспільно-територіальних комплексів.
 • Розробка теоретико-методичних положень еколого-географічного картографування для обґрунтування сталого розвитку.
 • Розробка концепції створення Національного атласу України та її реалізація

У сфері розвитку методології географічної картографії розвинуто положення  картографування складно організованих систем, досліджено можливості картографічного методу у вивченні просторових об’єктів, явищ і процесів України: розроблено концепцію їх геоінформаційного картографування, визначено напрями формування геоінформаційних ресурсів, розроблено підходи до формування стандартів геопросторових даних. Дослідження узагальнено в монографії «Геоінформаційне картографування в Україні. Концептуальні основи і напрями розвитку» (2011р.).

Теоретичні засади комплексного та системного картографування набули подальшого розвитку при створенні Національного атласу України (пілотна версія, 2001; повне видання, 2007), Екологічного атласу України (пілотне видання, 2010) та інших, створених у відділі, картографічних творах. Вони узагальнені в розробленій відділом Концепції Національного атласу України (2001), науковому збірнику «Геоінформаційне картографування сьогодні» (2001), у монографії «Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація» (2007) та «Концепції створення атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні» (2011).

Узагальнюючим результатом наукового розвитку академічної картографії за цей період став Національний атлас України (2007), концепція якого була ініційована та розроблена у відділі картографії. На відділ (через Інститут географії) Постановою Кабінету міністрів України «Про підготовку до видання та видання Національного атласу України» покладалася відповідальність за науково-методичне забезпечення робіт. Ці роботи стали основним завданням відділу на період створення атласу (2001-2007 рр.).

В Атласі розвинуто основні положення атласного картографування, картографічно та інформаційно узагальнено багаторічні результати досліджень Природи та Суспільства. Як фундаментальний науковий твір він став джерелом знань та інформації про Україну.

На презентації Національного атласу України (Л.Г. Руденко з Б.Є. Патоном та Н.С. Власенко). Київ, 2008 рік

На сучасному етапі розвитку відділу основними напрямами досліджень визначено подальший розвиток теорії та методології географічної картографії, атласне картографування, розробка та впровадження сучасних геоінформаційних технологій у картографічних дослідженнях. Окремим завданням є всебічний розвиток Національного атласу України як джерела наукових ідей, знань та їх картографічної інтерпретації.

У 2014 р. відділом завершується розробка й укладання карт Атласу природних, техногенних і соціальних небезпек виникнення надзвичайних ситуацій в Україні.

Регіональні та прикладні дослідження

       Реалізація наукових досліджень із системного картографування у відділі пов'язана із створенням картографічних творів різної тематики, змісту та масштабів:

 • карти України масштабу 1:750 000 – населення, земельні угіддя, території для лікування та відпочинку, несприятливі природні процеси та явища; екологічний стан поверхневих вод;
 • серія карт “Природне середовище та людина”;
 • розроблено і опубліковано систему карт для середньої школи, що включає 21 карту в масштабі 1:1000000;
 • розроблено і опубліковано карти природних заповідних об’єктів, масштаб 1:1 500 000 та карти економічної оцінки земель (3 карти), карти спеціалізованих агропромислових комплексів (3 карти);
 • серії карт: ТерКСОП Донецької, міста Запоріжжя, масштаб 1:500 000, 1:100 000;
 • атлас “Злокачественные новообразования в Украинской ССР (Рекомендации к медико-географическому анализу)”;
 • атлас Черкаської та Вінницької областей, навчально-довідковий атлас Чернігівської області.

Результати досліджень відділу узагальнено в одноосібних та колективних монографіях, наукових статтях, серіях тематичних карт. Вони були представлені на багатьох наукових форумах, опубліковані в різноманітних виданнях вітчизняного та міжнародного рівнів.
Серед базових праць відділу слід назвати такі:

Монографії (головні)

 • Золовский А.П. Комплексное картографирование экономики сельского хозяйства. - К.: "Наукова думка", 1974. - 174 с.
 • Золовский А.П., Маркова Е.Е., Пархоменко Г.О. Картографические исследования проблемы охраны природы.- Киев: Наукова думка, 1978.- 129 с.
 • Картографическое обеспечение отдельных видов планирования. - Киев: Наук. думка, 1979.- 200 с.
 • Козаченко Т.И. Картографическое обеспечение исследования аграрно-промышленных комплексов. - Киев: Наук. Думка, 1984.- 148 с.
 • Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования. - Киев: Наук. Думка, 1984. – 168 с.
 • Системное картографирование природы и хозяйства Украинской ССР. – Киев: Наук. думка, 1985. – 236 с.
 • Золовский А.П., Козаченко Т.И. Картографирование продовольственных комплексов. – Киев: Наук.думка, 1987. – 132 с.
 • Разов В.П. Картографические исследования земельных ресурсов. – Киев: Наук. думка, 1989. – 180 с.
 • Руденко Л.Г., Горленко І.О., Шевченко Л.М., Барановський В.О. Еколого-географічні дослідження території України. - Київ: Наук. Думка, 1990. - 32 с.
 • Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. и др. Картографические исследования природопользования.- Киев: Наук. думка, 1991. - 212 с.
 • Руденко Л.Г., Бочковская А.И., Горленко И.А., Пархоменко Г.О., Шевченко Л.Н. Эколого-географическое картографирование территории (опыт работ, обоснование структуры и содержание атласа). - Киев, 1992. -32 с.
 • Шевченко В.А. Медико-географическое картографирование территории Украины. - Киев: Наук. думка, 1994. - 158 с.
 • Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води. - Руденко Л.Г., Разов В.П. та ін. - К.: Символ-Т, 1998. - 48 с.
 • Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання: Навчальний посібник. - Вінниця: ТОВ "Антекс-У ЛТД", 1999. - 320 с.
 • Курач Т.М. Картографічне дослідження динаміки деморафічних процесів в Україні - К.: ЗАТ "Інститут передових технологій", 2004. - 70 с.
 • Руденко Л.Г., Бочковская А.И., Козаченко Т.И., Пархоменко Г.О., Разов В.П. Национальный атлас Украины. Концепция и пути ее реализации. К.: Институт географии НАН Украины, 2001. - 45 с.
 • Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація / За ред. Л.Г. Руденка. - К.: Академперіодика, 2007. - 408 с.
 • Ukraine in maps / Bochkovska A., Dovenyi Z., Karasconyi D., Kocsis K., Kovacs Z., Kozachenko T., Marynych O., Michalko G., Palienko V., Rudenko L., Scweitzer F., Smolyi V., Tiner T. Institute of Geography of NASU, Geographical Research Institute Hungrian Academy of Sciences. – Kyiv-Budapest, 2008. – 147 p.
 • Концепція створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзви-чайних ситуацій в Україні / Л.Г. Руденко, О.Л. Дронова, Д.О. Ляшенко, В.В. Путренко, В.С. Чабанюк (2010),
 • Геоінформаційне  картографування  в  Україні:  концептуальні  основи  і  напрями  розвитку  /  Л.Г. Руденко, Т.І. Козаченко,  Д.О. Ляшенко,  А.І. Бочковська,  А.П. Дишлик,  В.С. Чабанюк,  В.В. Путренко  /  Гол.  ред. Л.Г. Руденко (2011).

Атласи

 • Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. - М.: ГУГК, 1978.
 • Україна: природне середовище і людина. - К.: Вінницька картографічна фабрика, 1993. - 55 с.
 • Атлас Черниговской области. М.: ГУГК СССР, 1991 - 48 с.
 • Атлас Автономная Республіка Крим. - К: ЗАО "Інститут передових технологій", 2003. - 76 с.
 • Національний атлас України. – К.: ДНВП "Картографія", 2007 - 440 с.
 • Екологічний атлас України. – К. : «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 104 с. : карти, табл., схеми, іл.

Розробки відділу, зокрема картографічні твори, мають попит у різних галузях науки та практики. Особливо слід виділити важливість робіт зі створення та оновлення серії тематичних карт для школи та ВНЗ (22 карти масштабу  1:1 000 000)  українською мовою,  карти  для  обґрунтування  вибору  майданчиків  для  АЕС  (5  карт масштабу 1:1 000 000 ), окремі карти і атласи для управлінських структур та інші.

Широко розповсюджений Національний атлас України, виданий тиражем 5 000 примірників паперової та 2 000 примірників електронної версії. Вони передані в установи державної та місцевої влади, представниками дипломатичних служб держав, ВНЗ, наукові установи, бібліотеки.

Відділ має широкі наукові та виробничі зв’язки. Він співпрацює з Міністерством екології та природних ресурсів, Державною службою геодезії, картографії та кадастру, інститутами Відділення наук про Землю, Міністерством освіти та науки НТУУ «КПІ» (Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку), інститутами географії Росії, Білорусі, Грузії, Молдови, Інститутом регіональної географії ФРН (Лейпциг), Інститутом географічних досліджень Угорської академії наук (Будапешт) й іншими установами та організаціями. При розробці Національного атласу відділ співпрацював більше ніж 50-ма науковими та виробничими установами України.


Розробники пілотного видання Електронного атласу України, 2000 рік


МДУ ім. М.В. Ломоносова (Л.Г. Руденко і О.М. Берлянт). Москва, грудень 2005 р.


Конференція Міжнародної асоціації академій наук (Л.Г. Руденко з М.В. Багровим, Б.Є. Патоном, Я.Б. Олійником). Київ, вересень 2006 р.


Л.Г. Руденко з директором Інституту В’єтнаму Нгуєном Ван Ки. Київ, грудень 2007 р.


Презентація книги ''Україна на картах'' у посольстві Угорщини, 2008 рік.


Л.Г. Руденко під час роботи 25-ої Міжнародної картографічної конференції. Париж, 2011 рік


Л.Г. Руденко на польовій екскурсії під час відрядження до Німеччини, 2012 рік


Л.Г. Руденко на зустрічі в Черкаській обласній адміністрації, 2012 рік