Сектор геоморфології

Спиця Роман Олександрович Завідувач сектору Кандидат географічних наук
Палієнко Валентина Петрівна Головний науковий співробітник Доктор географічних наук
Багмет Олег Борисович Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Матошко Андрій Васильович Старший науковий співробітник Доктор геолого-мінералогічних наук
Жилкін Сергій Володимирович Науковий співробітник
Мирижук Єлизавета Олексіївна Науковий співробітник Кандидат географічних наук
Антощук Марина Леонідівна Провідний інженер
Кучма Ганна Василівна Провідний інженер
Неумита Катерина Миколаївна Провідний інженер
Носкова Валентина Іллівна Провідний інженер
Романенко Галина Василівна Провідний інженер
Чеботарьова Лія Юхимівна Провідний інженер
Полинько Тетяна Михайлівна Інженер І категорії

Історія формування відділу бере свій початок у 1961 р., коли при Інституті геологічних наук АН УРСР було створено відділ новітніх рухів земної кори (пізніше перейменований у відділ неотектоніки, морфоструктурного аналізу). У 1970 р. відділ морфоструктурного аналізу переведений до сектору географії Інституту геофізики АН УРСР ім. С.І. Субботіна і перейменований у відділ геоморфології. Під такою назвою відділ функціонує до теперішнього часу у складі Інституту географії Національної академії наук України.

Завідувачі відділу:

Соколовський Ігор Леонідович (1918-1984) – геолог, геоморфолог (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1939), кандидат геолого-мінералогічних наук (1948), доктор геолого-мінералогічних наук (1961), професор (1971). Засновник відділу. Очолював відділ протягом 1961-1976 рр. У 1964-1968 рр.  -  заступник директора Інституту геологічних наук УРСР з наукових питань, з 1976 р. завідувач кафедри історичної геології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Основні напрями наукових досліджень: теорія та методика поетапного неотектонічного, морфоструктурного аналізу, дослідження сучасних тектонічних рухів земної кори; обґрунтування принципів і методів регіональних геоморфологічних і неотектонічних  досліджень в Україні, наукових засад неотектонічних і морфоструктурних досліджень у нафтогазоносних областях України; виявлення особливостей формування лесової формації на території України, закономірностей формування інженерно-геологічних умов; обґрунтування наукових засад геоморфологічного та неотектонічного картографування тощо.

Був чл.-кор. Комісії з геоморфологічної зйомки та картографування Міжнародного географічного союзу, членом Геоморфологічної комісії АН СРСР, радянської секції INQA, головою геоморфологічної комісії УГТ України.

Волков Микола Георгійович (1934-1983) – географ-картограф (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1958), кандидат геолого-мінералогічних наук (1965), доктор географічних наук (1980), завідувач відділу геоморфології протягом 1977-1983 рр.

Основні напрями наукових досліджень: розробка нових методів досліджень – методу ізодеф (деформованості поздовжніх профілів русел річок), поєднаного аналізу морфоструктури, неотектоніки й теплового потоку надр, методологічних засад трифакторного геоморфологічного аналізу для цілей раціонального природокористування; проведення детальних геоморфологічних і неотектонічних досліджень з метою обґрунтування нафтогазопошукових робіт у Дніпровсько-Донецькій западині та ін. регіонах, геоморфологічне та неотектонічне картографування.

Був чл.-кор. Комісії з геоморфологічної зйомки та картографування Міжнародного географічного союзу, членом Геоморфологічної комісії УГТ України.

Купраш Ростислав Петрович (1934-2001) – географ-геоморфолог, інженер-геолог (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1957), кандидат геолого-мінералогічних наук (1973). Завідувач відділу з 1983 до 1992 р.

Основні напрями наукових досліджень: неотектоніка Південного берега Криму та її вплив на розвиток схилових процесів; обґрунтування Генеральної схеми протизсувних і берегоукріплювальних споруд на Чорноморському узбережжі України; вивчення морфоструктури, морфоскульптури Київського Придніпров’я, Донбасу, території м. Києва, районів Чорнобильської АЕС і проектованого будівництва Чигиринської АЕС; обґрунтування проектування та будівництва автомобільних шляхів на території України, Індонезії; вивчення структурно-геоморфологічних  й інженерно-геоморфологічних умов на геодинамічних полігонах (Аромат-Чорні Води, Ялтинський); обґрунтування інженерно-геологічного районування України, інженерно-геоморфологічні та неотектонічні дослідження на окремих об’єктах.

Палієнко Валентина Петрівна – географ-геоморфолог (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1958), кандидат геолого-мінералогічних наук (1971), доктор географічних наук (1991), професор (2003). Заслужений діяч науки і техніки України (2008), лауреат премії ім. В.І. Вернадського НАНУ (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), голова Асоціації геоморфологів України.  Завідувач відділу з 1992 р.

Головні напрями наукових досліджень: структурна геоморфологія, неотектоніка, неогеодинаміка; розроблення наукових засад і методики ретроспективного морфоструктурно-неотектонічного аналізу; створення першої хронологічної схеми кореляції геоморфологічних і неогеодинамічних подій; виявлення просторово-часових закономірностей пізньокайнозойського та сучасного геоморфогенезу, морфолітогенезу та геоморфодинаміки на території України; обґрунтування наукових засад середньомасштабного морфоструктурного картографування для проведення геолого-зйомочних робіт у рамках програми «Держгеолкарта-200»; розроблення концепції неогеодинамічного ризику, неотектонічні та морфоструктурні дослідження в районах розташування проектованих і діючих АЕС України, сховищ радіоактивних відходів, будівництва газопроводів; морфоструктурно-неотектонічні дослідження для цілей нафтогазопошукових робіт; оцінка динамічних властивостей рельєфу для вирішення інженерних завдань; геоморфологічне, морфоструктурне, неотектонічне картографування.

Головні напрями досліджень:

 • Розвиток теорії та методології геоморфології, неотектоніки
 • Створення нових методів дослідження
 • Регіональний геоморфодинамічний та морфоструктурно-неотектонічний аналіз
 • Вивчення просторово-часових закономірностей пізньокайнозойського та сучасного геоморфогенезу
 • Геоморфологічне, неотектонічне, морфоструктурно-неотектонічне картографування
 • Прикладні пошукові, інженерні, екологічні, геоморфологічні та неотектонічні дослідження

Основні результати наукових досліджень

Фундаментальні дослідження:

Розроблено методологічні та методичні засади:

 • поетапного неотектонічного аналізу;
 • комплексного ретроспективного морфоструктурно-неотектонічного аналізу;
 • кількісної оцінки деформацій повздовжніх профілів річок для аналізу сучасних тектонічних рухів земної кори (метод ізодеф);
 • комплексного аналізу будови заплавних терас для оцінки голоценових та сучасних тектонічних рухів земної кори;
 • поєднаного аналізу рельєфу, тектонічної структури та теплового потоку надр Землі для цілей нафтогазопошукових робіт;
 • морфоструктурно-неотектонічного аналізу для оцінки інженерно-геологічних та інженерно-геоморфодинамічних умов районів розташування об’єктів атомної енергетики, лінійних споруд, урбанізованих територій;
 • наукового забезпечення середньомасштабних геологознімальних робіт і картографування.

Обґрунтовано методологічні засади:

 • трифакторного геоморфологічного аналізу з урахуванням взаємодії ендогенних, екзогенних та техногенних чинників;
 • геоморфодинамічного аналізу природних та природно-антропогенних геоморфосистем з метою виявлення закономірностей геоморфогенезу протягом геоморфологічного етапу в цілому та різних підетапів;
 • морфоструктурно-неотектонічного районування;
 • оцінки неогеодинамічного ризику.

Розроблено класифікації:

 • сучасних екзогенних рельєфоутворювальних процесів з урахуванням парагенетичних зв’язків;
 • заплав з урахуванням будови алювію, морфології поверхні, гідрологічного режиму, голоценових і сучасних тектонічних рухів;
 • типів палеогеоморфогенезу Землі у фанерозої;
 • типів природно-техногенних геоморфосистем;
 • геоморфологічних критеріїв оцінки забруднення територій, геоморфологічних чинників підтоплення.

Створено першу в Україні хронологічну схему кореляції геоморфологічних та неотектонічних подій.

Регіональні дослідження:

 • виявлено загальні закономірності морфоструктури та морфоскульптури території України, структурно-геоморфологічні особливості Українських Карпат, Передкарпаття, Закарпаття, Кримських гір, Донецького кряжу, Подільської, Волинської, Придніпровської, Поліської та Причорноморської геоморфологічних областей;
 • виявлено загальні закономірності новітніх рухів земної кори та оцінено їх роль у формування сучасного рельєфу України;
 • вперше обґрунтовано виділення неотектонічних рельєфоутворювальних режимів та обстановок, етапів, підетапів і стадій неотектогенезу та геоморфогенезу;
 • обґрунтовано геоморфологічні критерії кореляції ендогенних обстановок рельєфоутворення (сингенетичних, епігенетичних);
 • встановлено еволюційні ряди морфоструктур;
 • на основі критерії відповідності, успадкованості розвитку, взаємообумовленості рельєфоутворювальних процесів, стійкості,  змінності рельєфу в зонах переважно односпрямованих, знакозмінних рухів у платформних умовах, в орогенах і перехідних зонах України;
 • встановлено просторово-часові закономірності та особливості морфолітогенезу та геоморфодинаміки України;
 • обґрунтовано принципи та розроблено геоморфологічне, морфоструктурне, неотектонічне районування України;
 • виконано різномасштабне геоморфологічне та неотектонічне картографування території України в цілому та геоморфологічних областей;
 • вперше створено морфоструктурно-неотектонічні схеми території України для ранньоновітнього (пізньоеоцен-олігоценового), середньоновітнього (міоцен-ранньопліоценового), пізньоновітнього (середньопліоцен-антропогенового) підетапів неотектонічного етапу, а також пізньоплейстоцен-голоценової та сучасної стадій розвитку геодинамічних подій.

Прикладні дослідження:

 • обґрунтовано напрями практикної реалізації морфоструктурного аналізу з метою виявлення перспективних нафтогазоносних структур;
 • проведено регіональні морфоструктурні та неотектонічні дослідження  у межах Східно-Української, Західно-Української та Південно-Української (частково) нафтогазоносних областей із застосуванням визначених раціональних комплексів методів  досліджень;
 • проведено великомасштабний аналіз локальних нафтогазоносних структур Дніпровсько-Донецької западини, Подільської плити, Передкарпатського прогину;
 • виконано морфоструктурно-неотектонічні дослідження на території радіологічної зйомки (після аварії на ЧАЕС);
 • оцінено геоморфологічні та неотектонічні умови акумуляції та міграції радіонуклідів;
 • обґрунтовано ділянки моніторингового спостереження для спеціального будівництва у тридцятикілометровій та ближній зонах ЧАЕС;
 • виконано оцінку забруднених територій України за геоморфологічними критеріями та ін.;
 • вивчено морфоструктурні та неотектонічні умови районів та пунктів Чорнобильської, Рівненської, Хмельницької, Південно-Української, Запорізької АЕС, проектованих Чигиринської АЕС та Київської АТЕЦ та ін.;
 • комплексно досліджені геоморфологічні умови Донецького, Придніпровського та Львівсько-Волинського вугільних басейнів з метою зміни системи складування відходів вугледобування;
 • проведено районування Київського Придніпров’я за умовами та ступенем підтоплення;
 • вивчено інженерно-геоморфологічні та неотектонічні умови проектування та будівництва автомобільних та тролейбусних трас у гірському Криму, Трансєвропейської автомагістралі, магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (Карпатська ділянка), локальних нафтопроводів, мостових переходів та ін.;
 • вивчено морфоструктурно-неотектонічні умови формування розсипних родовищ північної частини Українського щита.

Опубліковано близько 30 монографій загальним обсягом біля 155 др.арк. та близько 950 статей обсягом 420 др.арк.

Монографії:

 1. Соколовский И.Л., Волков Н.Г. Методика поэтапного изучения неотектоники. К.: Наук.думка, 1965. - 134 с.
 2. Дранников А.М., Г.В. Стрельцес, Р.П. Купраш Оползни на автомобильных дорогах. Изд. 2. - М.: "Транспорт", 1972. - 157 с.
 3. Соколовський І.Л. Закономірності розвитку рельєфу України. - К.: Наук. думка, 1973. - 215 с.
 4. Волков М.Г. Морфоструктура нафтогазоносних областей УРСР. / М.Г. Волков, Р.П. Купраш, В.П. Палієнко, І.Л. Соколовський, В.Г. Чирка, Ю.М. Швидкий – К.: "Наукова думка", 1974. - 259 с.
 5. Волков Н.Г., Соколовский И.Л. Основные проблемы геоморфологии левобережья Среднего Днепра - К.: Наук. думка, 1976. - 136 с.
 6. Волков Н.Г. Локальные структуры Днепровско-Донецкой впадины. - К.: Наук. думка, 1977. - 154 с.
 7. Волков Н.Г., Палиенко В.П. Соколовский И.Л. Морфоструктурный анализ нефтегазоносных областей Украины. - К.: Наук. думка, 1981. - 218 с.
 8. Волков Н.Г. Методика сопряженного анализа и ее применение в нефтегазоносных целях. – К.: Наук. Думка, 1982. – 40 с.
 9. Морфоструктура и морфоскульптура платформенных равнин СССР и дна омывающих морей. – М.: Наука, 1986. – 192 с. (Співавтори:  І.Л. Соколовський, М.Г. Волков, В.П. Палієнко).
 10. Гарецкий Р.Г. Тектоника нефтегазоносных областей юго-запада СССР / Р.Г. Гарецкий, В.В. Глушко, Н.А. Крылов и др. - М.: "Наука", 1988. - 85 с. (Співавтор:  В.П. Палієнко).
 11. Инженерная география / под ред. Д.А. Тимофеева, И.И. Спасской, Э.А. Лихачевой. – М., 1989.- 184 с. (Співавтори:  В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.П. Купраш, Ю.М. Швидкий).
 12. Барщевский Н.Е., Купраш Р.П. Швыдкий Ю.Н. Геоморфология и рельефообразующие отложения района г. Киева - К.: Наук. думка, 1989. - 178 с.
 13. Чебаненко И.И. Геотектоника Волыно-Подолии / Чебаненко И.И., Вишняков И.Б., Власов Б.И. и др.; Отв. ред. И.И. Чебаненко. - К.: "Наукова думка", 1990. - 244 с. (Співавтор:  В.П. Палієнко).
 14. Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины. К.: Наук.думка, 1992. – 114 с.
 15. Барщевский Н.Е.Рельеф Киевского Приднепровья (морфогенетический анализ). - К.: Наук. думка, 1993. – 198 с.
 16. Neogeodynamic state of the Baltic Sea depression and adjacent areas (Map 8): come conclusion from the IGCP-Project 346, «Neogeodynamica Baltica».Verhad lungen des Naturwissensc haftlichen verling in Hamburg.- Nt-40, та 8 карт на СД. 2003.c.  (Співавтор:  В.П. Палієнко).
 17. Барщевський М.Є.Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої.Київ: „Обрії”, - 2003.-380 с.
 18. Палієнко В.П. Сучасна динаміка рельєфу України / Матошко А.В., Барщевський М.Є., Спиця Р.О., Жилкін С.В., Кучма Г.В., Романенко Г.В., Чеботарьова Л.Ю. та ін. Київ: Наукова думка, 2005. – 267 с.
 19. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат (за ред. В.І. Старостенка). – К.: Наукова думка, 2005. - 255 с. (Співавтори: В.П.Палієнко, Р.О. Спиця).
 20. Антропогенная геоморфология / Отв. ред. Лихачева Э.А., Палиенко В.П., Спасская И.И. – М.Медиа ПРЕСС, 2013. – 416 с. (Співавтори: В.П.Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця).
 21. Проблемы природопользования в трансграничном регионе Белорусского и Украинского Полесья / под ред. Палиенко В.П., Сорокиной Л.Ю., Хомича В.С. – К.: ТОВ вид-во «Сталь», 2013. – 289 с. (Співавтори: В.П.Палієнко, О.Б. Багмет).
 22. Морфоструктурно-неотектонічний аналіз території України (концептуальні засади, методи та реалізація). / За ред. В.П. Палієнко. – К.: «Наукова думка», 2013.- 263 с. (Співавтори: В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця, О.Б. Багмет, Г.В. Романенко).

Монографічні карти:

 1. Геоморфологическая карта СССР. М-б 1: 2 500 000 (под ред. И.П.Герасимова).- М.: ГУГК, 1987 (Співавтор: І.Л. Соколовський).
 2. Геоморфологическая карта Украинской ССР и Молдавской ССР (м-б 1: 1 000 000) / гл. ред. И.Л.Соколовский.- К.: ЦТЭ Мингео УССР,1979. (Співавтори: І.Л. Соколовський, М.Г.Волков, В.П.Палієнко).
 3. Карта неотектоники Юго-Запада СССР (м-б 1: 1 000 000) /
 4. под ред. А.М.Маринича. – К.: ЦТЭ КГУ Укргеология, Мингео УССР, 1987 (Співавтори: І.Л. Соколовський, М.Г.Волков, В.П.Палієнко.)
 5. Map of the Vertical movements since beginninq of Rupelian stage (Oligocene) of the Baltic sea depression and adjacent areas (м-б: 1: 1 500 000). – Germany, Kleinmachnow, 1997. (Співавтор: В.П.Палієнко).
 6. Base of Quaternary deposits of the Baltic sea depression and adjacent areas (м-б 1: 500 000). – Germany, Kleinmachnow, 1997. (Співавтори: В.П.Палієнко, А.В.Матошко).
 7. Neotectonic structural subdivision (Beginning of Oligocene until Recent) of the Baltic Sea depression and adjacent areas (м-б 1: 5 000 000). – Germany, Kleinmachnow, 1997. (Співавтор: В.П.Палієнко).

До Національного атласу України. – К.: Картографія, 2007. включено карти:

 1. Льодовикові та водно-льодовикові відклади (Співавтор: А.В. Матошко).
 2. Неотектонічні рухи земної кори (пізній кайнозой – антропоген) (Автор: В.П. Палієнко).
 3. Сучасні тектонічні рухи земної кори (Співавтори: В.П. Палієнко, Р.О. Спиця).
 4. Загальна розчленованість рельєфу (Автори: Р.О. Спиця, Г.В. Кучма, О.М. Лугова).
 5. Горизонтальна розчленованість рельєфу (Автори: Р.О. Спиця, Г.В. Кучма, О.М. Лугова).
 6. Геоморфологічна будова (морфоструктура и морфоскульптура) (Автори: В.П.Палієнко, М.Є. Барщевський, А.В. Матошко).
 7. Геолого-геоморфологічні профілі (Автори: М.Є. Барщевський, Л.Ю. Чеботарьова).
 8. Геоморфологічне районування (Співавтори: В.П.Палієнко, М.Є. Барщевський).
 9. Антропогенні зміни рельєфу (Автори: В.П.Палієнко, М.Є. Барщевський, А.В. Матошко).