Сектор палеогеографії

Матвіїшина Жанна Миколаївна Завідувач сектору Доктор географічних наук
Дорошкевич Сергій Петрович Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Івченко Андрій Сергійович Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Кармазиненко Сергій Петрович Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Передерій Валентина Іванівна Старший науковий співробітник Кандидат географічних наук
Кушнір Анатолій Степанович Науковий співробітник Кандидат географічних наук
Мацібора Олександр Васильович Науковий співробітник Кандидат географічних наук

Історія відділу палеогеографії починається зі створеного в Інституті геологічних наук АН УРСР у 1961 р. під керівництвом д.геол.-мін.н. Веклича М.Ф. відділу фізичної географії та картографії, на базі якого у 1964 р. сформованио Сектор географії. З 1967 р. відділ має сучасну назву – палеогеографії. Протягом 30 років очолював відділ його фундатор – д.геол.-мін.н. М.Ф. Веклич (1961-1990 рр.), пізніше – д.геогр.н. С.І. Турло (1991-1994 рр.), а з 1994 р. по цей час відділ працює під керівництвом д.геогр.н. Ж.М. Матвіїшиної. У попередні роки у відділі працювали доктори наук – Н.О. Сіренко (1965-1995), С.І. Турло (1964-1994), І.В. Мельничук (1964-1992), Н.П. Герасименко (1975-2005). В різні роки співробітниками відділу були кандидати наук – І.Д. Бачинський, М.М. Волеваха, О.О. Ломаєв, В.А. Дубняк, В.В. Фуртес, Й.В. Кисельов, Н.С. Водоп’ян, А.М. Карпенко. При відділі у 80-х роках була створена госпрахункова палеогеографічна партія Дослідного підприємства Інституту геологічних наук АН УРСР. Очолював цей підрозділ Б.Д. Возгрин.

Завідувачі відділу:

Веклич Максим Федорович (23.02.1924 – 21. 02. 2001). – географ (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1950), геолог, канд. геол.-мін. наук (1953), ст.н.с. (1955), доктор геол.-мін. наук (1962), заступник директора Інституту геологічних наук АН УРСР. З 1961 по 1990 р. очолював відділ, професор (1974), лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1975), Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1984).

Турло Світлана Іванівна(25.12.1936 – 4.03.1994). – біолог-ботанік (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1960); канд. біол. наук (1968), ст.н.с. (1977), доктор геогр. наук (1989).
Завідувач відділу палеогеографії (1991-1994 рр.).

Сіренко Надія Олексіївна (08.12.1922 – 04. 11. 1995) – агрохімік-грунтознавець (Київський сільгосп. інститут, 1946), канд. с/г наук (1946), ст. н. с. (1965-1986), доктор геогр. наук (1979). Очолювала хімічну лабораторію відділу палеогеографії (1965-1971), (1960-1971) – завідувач лабораторії

Матвіїшина Жанна Миколаївна – канд. геогр.н. (1972), доктор геогр.н. з 1993 р., завідувач відділу палеогеографії з 1994 р.

Головні напрями досліджень

 • Розвиток теоретичних, методико-методологінчих, загально-наукових основ палеогеографії
 • Загальні, галузеві та регіональні палеогеографічні дослідження пізнього кайнозою
 • Розробка комплексного підходу до вивчення давньої природи
 • Прикладні питання та впровадження результатів наукових досліджень

Основні результати досліджень

Фундаментальні:

 • Розроблено теоретико-методичні основи палеогеографічної науки; обгрунтовано загальні закономірності розвитку та історії пліоценової, плейстоценової і голоценової природи.
 • Опрацьовано проблеми етапності та стратиграфії пізнього кайнозою території України. Досліджено глобальні зміни природи і палеоклімату протягом фанерозою. Проведено аналіз допліоценового ландшафтогенезу Землі у глобальному і регіональному планах; виявлені основні закономірності зональних і регіональних змін пізньокайнозойського ландшафтогенезу за результатами досліджень викопних грунтів, мінерального складу відкладів, рослинності, малакофауни.
 • Розроблені основи палеоландшафтознавства, реконструйовані пізньокайнозойські палеоландшафти території України та виявлені тенденції їх розвитку. Обгрунтовані короткоперіодичні зміни природи плейстоцену і голоцену; розроблено модель реконструкції короткоперіодичної етапності змін та класифікацію зональних ландшафтів четвертинного періоду території України.
 • Досліджено стійкість антропогенових ландшафтів до глобальних змін довкілля, проаналізовані зовнішні та внутрішні фактори; вивчались проблеми палеоекогеографії у зв’язку з розробкою прогнозу майбутніх змін природного середовища.
 • Обгрунтовано просторово-часову кореляцію палеогеографічних умов четвертинного періоду, проведено кореляцію інваріантів голоценових палеоландшафтів і археологічних культур, екологічних умов проживання давньої людини на території України.
  Запропоновано варіант кореляції природних подій плейстоцену і голоцену на території України і лесових регіонів Східної і Західної Европи.
 • Створено палеогеографічні карти різних етапів фанерозою території України для електронної версії пілотного проекту Національного атласу України (6 карт), 14 карт м-бу 1:2500000 зональних змін палеоландшафтів та їх компонентів; палеогеографічні карти пізнього кайнозою для Атласу природних умов та ресурсів УРСР (11 карт), палеоландшафтні карти часових зрізів окремих етапів плейстоцену для Національного атласу України (5 карт) та Комплексного атласу України.

Методичні дослідження:

 • Розроблено та вдосконалено методику комплексних палеогеографічних досліджень давньої природи; виконано рекомендації по складанню літолого-фаціальних та палеогеографічних карт території і акваторії України м-бу 1:1000000 – 1:2500000.
 • Розроблено методичні питання галузевих досліджень давньої природи – палеогеологічних, палеогеоморфологічних, палеопедологічних, палеокліматичних, палеобіогеографічних, палеоланлшафтних; дано рекомендації щодо використання палеогеографічних методичних розробок для раціонального природокористування та пошуків корисних копалин.
 • Найважливішими результатами теоретичного і прикладного характеру є розробка і обгрунтування детальної схеми палеогеографічної етапності пліоцену і плейстоцену України (М.Ф. Веклич, Н.О. Сіренко, Ж.М. Матвіїшина та ін., 1975-1993 рр.), а також понад 20 регіональних стратиграфічних схем верхньокайнозойських відкладів.

Прикладні:

 • Комплексні роботи за 41 госпдоговором по дослідженню верхньокайнозойських відкладів різних регіонів України (Середного Придніпров’я, Побужжя, Придністров’я, Причорномор’я, Криму, Донбасу, Приазов’я), прогнозуванню кліматичних змін, науково-методичному забезпеченню картування голоценових утворень в рамках проекту “Геолкарта-200” та ін.

 

За результатами досліджень співробітниками відділу опубліковано 49 монографій та велику кількість (понад 1000) наукових статей. Основні публікації відділу присвячені питанням теорії і методики палеогеографічних та палеопедологічних досліджень, вивченню опорних розрізів та стратиграфії верхнього кайнозою України, палеогеографічній характеристиці етапів пліоцену та антропогену, проблемам палеокліматології, палеоландшафтознавства, історії розвитку грунтів і рослинності в пліоцені та антропогені, загальним питанням палеогеографічної етапності, загальним питанням палеогеоморфології та палеогеоморфологіі території України, етапам розвитку давнього рельєфу та його впливу на осадконагромадження і утворення покладів гіпергенних корисних копалин та ін. 

Монографії

Найсуттєвіші результати роботи відділу палеогеографії за майже 40 років його існування знайшли відображення в наступних монографіях та наукових збірниках:

 • Веклич М. Ф. Палеогеоморфологія області Українського щита /мезозой і кайнозой/. - Київ: Наукова думка, 1966 - 120с.
 • Веклич М. Ф., Сиренко Н.А., Матвиишина Ж. Н., Мельничук И. В , Нагирный В.Н., Передерий В.И., Соловицкий В.Н., Турло С.И., Киселев И.В., Герасименко Н.П., Возгрин Б. Д. Палеогеография Киевского Приднепровья. - Киев: Наукова думка, 1964 - 176с.
 • Стратаграфическая схема четвертичннх отложений Украины /отв. ред. М.Ф. Веклич/. - Киев: Наукова думка. 1993 - 40с. + 4 л. табл.
 • Веклич М. Ф., Сиренко Н. А., Матвиишина Ж. Н., Мельничук И.В., Герасименко Н.П., Передерий В.И., Турло С.И. и др. Стратаграфическая схема четвертичных отложений Украины /отв. ред. М. Ф. Веклич/.- Киев: Наукова думка, 1993 - 76с.+ 4 л. табл.
 • Палеогеография и инженерная геология Юга Украины /поздний кайнозой/. - Киев: Мингео УССР, 1974. - 204 с.
 • Геологічна карта Української РСР м-б 1 : 500 000, Київський промисловий район / 4 арк. під ред. М. Ф. Веклича/, - Київ, 1982.
 • Общая и региональная палеогеография, Киев: Наукова думка, 1984, 204с.
 • Веклич М.Ф., Артюшенко А.Т., Сиренко Н.А., Дубняк В.А., Мельничук И.В., Паришкура С.И. и др., Опорные геологические разрезы антропогена Украины. Ч.І. – К.: Наук. думка, 1967. – 108с.
 • Веклич М.Ф. Стратиграфия лессовой формации Украины и соседних стран. – К.: Наук. думка, 1968. – 238 с.
 • Веклич М.Ф., Сиренко Н.А. Опорные геологические разрезы антропогена Украины. Часть ІІІ. – К.: Наук. думка, 1972. - 227с.
 • Веклич М.Ф., Сіренко Н.О., Дубняк В.О., Мельничук І.В., Майська Ж.М., Паришкура С.І., Розвиток грунтів України у пізньому кайнозої. – К.: Наук. думка, 1973. – 224 с.
 • Палеопедология / Отв.ред. Веклич М.Ф., Сиренко Н.А. – К.: Наук. думка. – 1974. – 212с.
 • Веклич М.Ф., Сиренко Н.А. Плиоцен и плейстоцен левобережья Нижнего Днепра и Равнинного Крыма. – К.: Наук. думка, 1976. – 187с.
 • Нагірний В.М. Палеогеографічні умови утворення кайнозойських буровугільних покладів України. – К.: Наук. думка, 1977. – 108с.
 • Теоретические и прикладные проблемы палеогеографии. – К.: Наук. думка. – 1977. – 116с.
 • Палеогеографические основы рационального использования естественных ресурсов. – К.: Наук. думка. – 1977. – Ч.І – 163с., Ч.ІІ – 160с.
 • Палеогеографические основы рационального использования естественных ресурсов. – К.: Наук. думка. – 1977. – Ч.І – 163с., Ч.ІІ – 160с.
 • Палеогеография. Палеоландшафты. – К.: Наук. думка. – 1977. – 179с.
 • Веклич М.Ф., Матвиишина Ж.Н., Медведев В.В., Сиренко Н.А., Федоров К.Н. Методика палеопедологических исследований. – К.: Наук. думка, 1979. – 176с.
 • Матвиишина Ж.Н. Микроморфология плейстоценовых почв Украины. – К.: Наук. думка, 1982. – 144с.
 • Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. – К.: Наук. думка, 1982. – 212с.
 • Веклич М.Ф., Сиренко Н.А., Матвиишина Ж.Н., Мельничук И.В., Нагирный В.Н., Передерий В.И., Турло С.И., Герасименко Н.П. и др. Палеогеография Киевского Приднепровья. – К.: Наук. думка, 1984. – 176с.
 • Международный геологический конгресс. XXVII сессия. СССР, Москва, 1984. Украинская Советская Социалистическая Республика. Экскурсии: 020, 023, 025, 081, 090, 095, 098. Сводный путеводитель. – Киев: Наук. думка, 1984. – 168 с.
 • Сиренко Н.А., Турло С.И. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене. – К.: Наук.думка, 1986. – 188с.
 • Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии. – К.: Наук. думка. 1987. – 190 с.
 • Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения. – К.: Наук. думка. - 1990. – 190с.
 • Адаменко О.М., Гольберт А.В., Осиюк В.А., Матвиишина Ж.Н., Сиренко Н.А. и др. Четвертичная палеогеография экосистемы Нижнего и Среднего Днестра. – К.: Феникс, 1996. – 197 с.
 • Адаменко О.М., Гольберт А.В., Осиюк В.А., Покатилов В.П., Моток В.Е. Матвиишина Ж. Н., Четвертичная палеогеография зкосистем Нижнего и Среднего Прута. - Киев: Манускрипт, 1997 - 232 с.
 • The Ukraine Quaternary Explored: the Middle and Upper Pleistocene of the Middle Dnieper Area and its importance East-West European correlation. – Kyiv – 2001 – 60 c.
 • The Ukraine Quaternary Explored: the Middle and Upper Pleistocene of the Middle Dnieper Area and its importance East-West European correlation. – Kyiv – 2001 – 60 c.
 • Грунтознавство. Підручник. / Тихоненко Д.Г., Горін М.О., Матвіїшина Ж.М. та ін. – К.: Вища освіта, 2005. – 740с.
 • Археологічні памятки Хортиці та їх музеєфікація: Зб. наукових праць / За ред. Н.О. Гаврилюк. - Вип. 1. Запоріжжя: ІА НАН України, дике поле, 2006. - (Серія "Історія та археологія Хортиці"). - 136 с.

Спільні дослідження у проектах та програмах в контакті з Міжнародною асоціацією з вивчення четвертинного періоду (INQUA) та її Європейською комісією. – М.Ф. Веклич був членом-кореспондентом лесової комісії, Н.О. Сіренко – член ґрунтової комісії, Ж.М. Матвіїшина та Н.П. Герасименко – члени лесової комісії INQUA та стратиграфічного комітету INQUA і Європейської підкомісії.

Співробітники відділу брали участь у виконанні Міжнародних проектів:

Активна участь співробітників у Міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах з доповідями; публікації статей у зарубіжних виданнях, участь у сумісних польових дослідженнях (Франція, Бельгія, Німеччина, Англія, Італія, Польща, Швеція, Чехія, Іспанія, Турція, Індія, Нідерланди).

2006 р. - м. Бєлгород

м. Львів - конференція (2004 р.)

м. Чернівці - польова екскурсія (2005 р.)

Ж.М. Матвіїшина - доповідь на симпозіумі