Рада молодих вчених

З початку 2000 року в Інституті географії НАН України працює Рада молодих вчених і спеціалістів.

Мета роботи Ради - підтримка ініціативної наукової роботи, допомога в проведенні наукових досліджень молодим вченим і спеціалістам, пошуки шляхів для публікацій результатів досліджень, в тому числі і в мережі Інтернет, організація щорічних семінарів і конференцій.

Стипендіати Національної академії Наук України:

Стипендіати Президента України:

Наукова книга:

 • В рамках проекту «Наукова книга – 2016 (молоді вчені)» було опубліковано монографію Покляцького С.А. (Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження / С.А. Покляцький // Національна Академія Наук України. Інститут географії. Проект «Наукова книга» (молоді вчені). – К.: Видавництво «Наукова думка», 2016. – 184 с. (16,25 д.а.))
 • В рамках проекту «Наукова книга – 2010 (молоді вчені)» було опубліковано монографію Кармазиненко С.П. «Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних ґрунтів України. – К.: «Наукова думка», 2010.

Гранти:

 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2016 рік «Якість життя населення міст і регіонів України: динаміка та особливості зрушень» (указ Президента № 97/2016-рп) присуджено Покляцькому С.А.
 • Грант НАН України для молодих учених присуджено Голубцову О.Г., Дорошкевичу С.П., Маціборі О.В., Кушніру А.С.). для реалізації проекту «Ландшафтознавче оцінювання змін умов проживання людини у межах лісостепу України (за палеопедологічними та сучасними даними)» (2013-2014)
 • Грант Президента України для обдарованої молоді присуджено Кармазиненко С.П. для реалізації проекту «Дослідження давніх і сучасних ґрунтів як індикаторів змін екологічного стану природного середовища» (2012-2013)
 • Грант НАН України для молодих учених присуджено Чехнію В.М. (керівник), Маруняк Є.О., Голубцову О.Г., Путренку В.В., Фаріону Ю.М. для реалізації проекту «Ландшафтознавче дослідження адміністративного району з метою моніторингу та раціонального використання земель (на прикладі Щорського району Чернігівської області)» (2009-2010)
 • Грант НАН України для молодих учених присуджено Маруняк Є.О. (керівник), Чехнію В.М., Фаріону Ю.М. для реалізації проекту «Методичні основи оцінювання впливу соціально-економічних трансформацій на стан природного середовища та екологічної безпеки регіону»  (2007-2008)

Премії:

 • Указом Президента України 509/2016 від 17.11.2016 р. щорічну премію Президента України для молодих вчених присуджено Покляцькому С.А. за роботу «Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження»
 • Премію НАН України для молодих учених і студентів за цикл робіт «Нові палеогеографічні дані з умов проживання людини у плейстоцені – голоцені в межах сучасного лісостепу України» присуджено С.П. Дорошкевичу та А.С. Кушніру (за підсумками конкурсу 2015 р.)
 • Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 р.  за роботу  «Проблеми розселення міського населення України та його міграцій» присуджено А.А. Мозговому та С.О. Западнюк
 • Указом Президента України 1111/2011 від 09.12.2011 р. щорічну премію Президента України для молодих вчених присуджено Кармазиненко С.П. за цикл  праць  "Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних ґрунтів України "
 • Указом Президента України 1074/2010 від 06.12.2010 р. щорічну премію Президента України для молодих вчених присуджено Маруняк Є.О. за цикл  праць  "Глобалізація  та  її  вплив  на  розвиток регіонів України"

КОНФЕРЕНЦІЇ

Міжнародна наукова конференція«Проблеми розвитку наук про Землю в баченні молодих науковців» (29-30 травня 2008 р.)

На конференцію було подано 75 тез доповідей, що були опубліковані у збірнику матеріалів конференції (Проблеми розвитку наук про Землю в баченні молодих науковців: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29-30 травня 2008 р.) Інститут географії НАНУ. – К.: Реферат, 2008. – 104 с.). У конференції взяли участь молоді вчені з України, Росії, Вірменії, Болгарії.

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Потенціал сучасної географії у розв’язанні проблем розвитку регіонів», присвячена 95-річчю Національної академії наук України (3-5 жовтня 2013 р.)


На конференцію, організовану Національною академією наук України, Інститутом географії НАН України, Міжнародною асоціацією академій наук прибуло 58  учасників, які представляють географічні та інші наукові установи і вищі навчальні заклади, що розробляють актуальні питання регіонального розвитку з 7  країн СНД та інших держав (Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Польща, Росія, Україна, Угорщина). Ще 51 молодих вчених взяли заочну участь у   роботі наукового форуму.

На пленарному та секційних засіданнях було виголошено та обговорено 52  доповіді, в яких з природно- та суспільно-географічних позицій опрацьовувались питання розвитку регіонів,  актуальні проблеми взаємодії Природи і Суспільства, можливості геоінформаційного картографування у розв’язанні проблем регіонального розвитку.

Наукова дискусія, що відбулася, сприяла взаємному обміну поглядами на сутність проблем розвитку регіонів, взаємозбагаченню   теоретико-методологічними та методичними напрацюваннями та підходами до можливих шляхів вирішення проблем регіонального розвитку  на засадах реалізації принципів концепції сталого (збалансованого) розвитку.


Опубліковано збірник матеріалів конференції.
Матеріали міжнародної наук.-практ. Конф. Молодих вчених, присвяченої 95-річчю Національної академії  наук України Київ: Логос. – 448 с.

СЕМІНАРИ І МАЙСТЕР-КЛАСИ

11 квітня 2000 року відновлена Рада молодих вчених проводила семінар по темі: «Сучасні проблеми розвитку географії: погляд молодих вчених».

13 грудня 2000 року Радою молодих вчених при підтримці Програми IREX проведено відкритий тематичний семінар "Географія та Інтернет: перспективи розвитку в Україні".

1 березня 2001 року Радою молодих вчених і спеціалістів було проведено третій науково-практичний семінар "Актуальні проблеми географії очима молодих вчених".

У 2007 р. Рада молодих вчених взяла участь у проведенні майстер-класів, присвячених Дню науки (травень). Учасники: Спиця Р.О., Гукалова І.В.

Цикл ГІС-семінарів «Геоінформатика: теорія, методологія і практика» (2009-2010 рр.)

Було оголошено інформаційні повідомлення «Новини геоінформатики» та наукові доповіді «Прояви сучасних технологій в географічній і картографічній науці» (В.С. Чабанюк, О.І. Дишлик), «ГІС і географія – співпраця і конкуренція» (Д.О. Ляшенко), «Геоінформаційна парадигма в сучасній географічній картографії» (Г.О. Пархоменко), «Геомаркетинг: географічні основи бізнесу» (В.В. Путренко).

Семінар «Сучасні наукові парадигми та їх відображення у дослідженнях молодих вчених» проведено в рамках заходів, присвячених Дню науки (20 травня 2011).

В семінарі взяли участь викладачі та студенти ВУЗів Києва.

 1. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: геологія, географія. ( З 2018 р. «Journal of Geology, Geography and Geoecology»)
 2. Часопис соціально-економічної географії
 3.  Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки
 4. Вісник Харківського національного університету. Серія Геологія. Географія. Екологія
 5. Український географічний журнал
 6. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
 7. Економічна та соціальна географія
 8. Географія та туризм
 9. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія
 10. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки
 11. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Географія
 12. Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки
 13. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
 14. Вісник Львівського університету. Серія географічна
 15. Вісник Одеського державного екологічного університету
 16. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразінасерія «Екологія»
 17. Геоінформатика. Геоинформатика. Geoinformatika
 18. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
 19. Людина та довкілля. Проблеми неоекології
 20. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки(Географічні науки)
 21. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія
 22. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія
 23. Природа Західного Полісся та прилеглих територій
 24. Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій
 25. Український антарктичний журнал Украинский антарктический журнал Ukrainian Antarctic Journal
 26. Український гідрометеорологічний журнал
 27. Фізична географія та геоморфологія
 28. Часопис картографії