Національний Атлас України

Становлення України як незалежної європейської держави вимагає розвитку її інформаційного середовища, в структурі якого особливе місце займають національні атласи.

Такі атласи залишаються незмінними атрибутами державності багатьох держав світу.

Найбільш вагомим результатом фундаментальних географічних досліджень Інституту географії є видання у 2007 р. Національного атласу України.

Національний атлас України - вперше створений в історії держави картографічний твір енциклопедичного рівня - розроблений відповідно до Указу Президента України (від 1 серпня 2001 р.) та Постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. «Про затвердження програми підготовки та видання Національного атласу України» силами вчених та фахівців установ Національної академії наук України, Академії аграрних наук та ін., провідних вищих навчальних закладів держави, окремих міністерств, державних та громадських організацій.

В Атласі послідовно і взаємопов’язано висвітлюються різні аспекти природно-ресурсного, демографічного, економічного потенціалу країни, що базуються на сучасному банку даних, поповнення якого стимулюватиме подальший розвиток фундаментальних знань про Україну.

Національний атлас є важливою складовою загальної геоінформаційної системи держави. Він буде корисним у діяльності законодавчої та виконавчої влади в обґрунтуванні та визначенні стратегії реалізації програм соціально-економічного розвитку, у плануванні та здійсненні проектних, науково-дослідних робіт, у справах освіти та патріотичного виховання громадян.

Атлас розроблено згідно системи основоположних наукових принципів та підходів. Основними з них є:

  • фундаментальність;
  • комплексність та системність;
  • структурованість інформації та різноманітність рівнів її узагальнення;
  • різноманітність рівнів картографування.

Тематичні блоки НАУ

Шість тематичних блоків карт Атласу розроблено за єдиними, запропонованими Інститутом географії НАН України, методологічними та методичними принципами, завдяки цьому атлас є уніфікованим твором, співставним із національними атласами інших держав світу.

У складі блоку налічується 38 карт. До розробки було залучено 12 авторів із шести установ. Науковий керівник – академік НАН України Тронько П.Т. Карти вміщують інформацію про геополітичне положення України, її фізико-географічні умови та адміністративний устрій, місце в європейському та світовому природно--ресурсному, економічному, демографічному потенціалі.
У складі блоку налічується 79 карт, до розробки яких було залучено 28 авторів із чотирьох установ. Науковий керівник – академік НАН України Смолій В.А. Карти вміщують інформацію про основні етапи історії українського народу та держави.
У складі блоку 320 карт. До розробки було залучено 233 автори із 15 установ. Науковий керівник – академік НАН України Старостенко В.І. Карти вміщують інформацію про особливості і якість природних умов країни та про наявність і обсяги природних ресурсів.
У складі блоку 181 карта. До розробки було залучено 16 авторів із восьми установ. Науковий керівник – академік НАН України Пирожков С.І. Карти блоку вміщують інформацію про чисельність, розміщення, рух населення, його поселенську структуру, національний склад, особливості демографічного, соціально-економічного та гуманітарного розвитку.
У складі блоку 181 карта. До розробки було залучено 25 авторів із трьох установ. Науковий керівник – академік НАН України Геєць В.М. Карти вміщують інформацію, що відображає рівень розвитку продуктивних сил України, структуру, спеціалізацію і територіальну організацію господарства та за-гальні тенденції трансформації економіки.
У складі блоку 76 карт. До розробки було залучено 66 авторів із десяти установ. Науковий керівник – академік НАН України Гродзинський Д.М. Карти відображають комплексну оцінку стану і рівня забруднення навколишнього природного середовища та окремих компонентів природи, систему моніторингу, природно-заповідний фонд та інші території, що особливо охороняються.

Офіційний сайт Національного атласу України: https://atlas.igu.org.ua/