Історія

       Історія формування відділу бере свій початок у 1961 р., коли при Інституті геологічних наук АН УРСР було створено відділ новітніх рухів земної кори (пізніше перейменований у відділ неотектоніки, морфоструктурного аналізу). У 1970 р. відділ морфоструктурного аналізу переведений до сектору географії Інституту геофізики АН УРСР ім. С.І. Субботіна і перейменований у відділ геоморфології. Під такою назвою відділ функціонує до теперішнього часу у складі Інституту географії Національної академії наук України.

Завідувачі відділу:

       Соколовський Ігор Леонідович (1918-1984) – геолог, геоморфолог (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1939), кандидат геолого-мінералогічних наук (1948), доктор геолого-мінералогічних наук (1961), професор (1971). Засновник відділу. Очолював відділ протягом 1961-1976 рр. У 1964-1968 рр.  -  заступник директора Інституту геологічних наук УРСР з наукових питань, з 1976 р. завідувач кафедри історичної геології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
        Основні напрями наукових досліджень: теорія та методика поетапного неотектонічного, морфоструктурного аналізу, дослідження сучасних тектонічних рухів земної кори; обґрунтування принципів і методів регіональних геоморфологічних і неотектонічних  досліджень в Україні, наукових засад неотектонічних і морфоструктурних досліджень у нафтогазоносних областях України; виявлення особливостей формування лесової формації на території України, закономірностей формування інженерно-геологічних умов; обґрунтування наукових засад геоморфологічного та неотектонічного картографування тощо.
       Був чл.-кор. Комісії з геоморфологічної зйомки та картографування Міжнародного географічного союзу, членом Геоморфологічної комісії АН СРСР, радянської секції INQA, головою геоморфологічної комісії УГТ України.

       Волков Микола Георгійович (1934-1983) – географ-картограф (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1958), кандидат геолого-мінералогічних наук (1965), доктор географічних наук (1980), завідувач відділу геоморфології протягом 1977-1983 рр.
       Основні напрями наукових досліджень: розробка нових методів досліджень – методу ізодеф (деформованості поздовжніх профілів русел річок), поєднаного аналізу морфоструктури, неотектоніки й теплового потоку надр, методологічних засад трифакторного геоморфологічного аналізу для цілей раціонального природокористування; проведення детальних геоморфологічних і неотектонічних досліджень з метою обґрунтування нафтогазопошукових робіт у Дніпровсько-Донецькій западині та ін. регіонах, геоморфологічне та неотектонічне картографування.
       Був чл.-кор. Комісії з геоморфологічної зйомки та картографування Міжнародного географічного союзу, членом Геоморфологічної комісії УГТ України.

       Купраш Ростислав Петрович (1934-2001) – географ-геоморфолог, інженер-геолог (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1957), кандидат геолого-мінералогічних наук (1973). Завідувач відділу з 1983 до 1992 р.
       Основні напрями наукових досліджень: неотектоніка Південного берега Криму та її вплив на розвиток схилових процесів; обґрунтування Генеральної схеми протизсувних і берегоукріплювальних споруд на Чорноморському узбережжі України; вивчення морфоструктури, морфоскульптури Київського Придніпров’я, Донбасу, території м. Києва, районів Чорнобильської АЕС і проектованого будівництва Чигиринської АЕС; обґрунтування проектування та будівництва автомобільних шляхів на території України, Індонезії; вивчення структурно-геоморфологічних  й інженерно-геоморфологічних умов на геодинамічних полігонах (Аромат-Чорні Води, Ялтинський); обґрунтування інженерно-геологічного районування України, інженерно-геоморфологічні та неотектонічні дослідження на окремих об’єктах.

       Палієнко Валентина Петрівна – географ-геоморфолог (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1958), кандидат геолого-мінералогічних наук (1971), доктор географічних наук (1991), професор (2003). Заслужений діяч науки і техніки України (2008), лауреат премії ім. В.І. Вернадського НАНУ (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), голова Асоціації геоморфологів України.  Завідувач відділу з 1992 р.
       Головні напрями наукових досліджень: структурна геоморфологія, неотектоніка, неогеодинаміка; розроблення наукових засад і методики ретроспективного морфоструктурно-неотектонічного аналізу; створення першої хронологічної схеми кореляції геоморфологічних і неогеодинамічних подій; виявлення просторово-часових закономірностей пізньокайнозойського та сучасного геоморфогенезу, морфолітогенезу та геоморфодинаміки на території України; обґрунтування наукових засад середньомасштабного морфоструктурного картографування для проведення геолого-зйомочних робіт у рамках програми «Держгеолкарта-200»; розроблення концепції неогеодинамічного ризику, неотектонічні та морфоструктурні дослідження в районах розташування проектованих і діючих АЕС України, сховищ радіоактивних відходів, будівництва газопроводів; морфоструктурно-неотектонічні дослідження для цілей нафтогазопошукових робіт; оцінка динамічних властивостей рельєфу для вирішення інженерних завдань; геоморфологічне, морфоструктурне, неотектонічне картографування.