Напрями досліджень

Головні напрями досліджень:

 • Розвиток теорії та методології географічної картографії
 • Комплексне і системне тематичне картографування
 • Атласне картографування
 • Розробка та впровадження сучасних геоінформаційних технологій

Основні результати досліджень

 • Розробки з використання картографічного методу в дослідженнях проблем раціонального природокористування, аграрно-промислових систем і систем розселення.
 • Наукові основи створення карт для окремих видів планування.
 • Наукові основи картографічного моделювання природокористування та суспільно-територіальних комплексів.
 • Розробка теоретико-методичних положень еколого-географічного картографування для обґрунтування сталого розвитку.
 • Розробка концепції створення Національного атласу України та її реалізація

       У сфері розвитку методології географічної картографії розвинуто положення  картографування складно організованих систем, досліджено можливості картографічного методу у вивченні просторових об’єктів, явищ і процесів України: розроблено концепцію їх геоінформаційного картографування, визначено напрями формування геоінформаційних ресурсів, розроблено підходи до формування стандартів геопросторових даних. Дослідження узагальнено в монографії «Геоінформаційне картографування в Україні. Концептуальні основи і напрями розвитку» (2011р.).
        Теоретичні засади комплексного та системного картографування набули подальшого розвитку при створенні Національного атласу України (пілотна версія, 2001; повне видання, 2007), Екологічного атласу України (пілотне видання, 2010) та інших, створених у відділі, картографічних творах. Вони узагальнені в розробленій відділом Концепції Національного атласу України (2001), науковому збірнику «Геоінформаційне картографування сьогодні» (2001), у монографії «Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація» (2007) та «Концепції створення атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні» (2011).
       Узагальнюючим результатом наукового розвитку академічної картографії за цей період став Національний атлас України (2007), концепція якого була ініційована та розроблена у відділі картографії. На відділ (через Інститут географії) Постановою Кабінету міністрів України «Про підготовку до видання та видання Національного атласу України» покладалася відповідальність за науково-методичне забезпечення робіт. Ці роботи стали основним завданням відділу на період створення атласу (2001-2007 рр.).
       В Атласі розвинуто основні положення атласного картографування, картографічно та інформаційно узагальнено багаторічні результати досліджень Природи та Суспільства. Як фундаментальний науковий твір він став джерелом знань та інформації про Україну.

На презентації Національного атласу України (Л.Г. Руденко з Б.Є. Патоном та Н.С. Власенко). Київ, 2008 рік

       На сучасному етапі розвитку відділу основними напрямами досліджень визначено подальший розвиток теорії та методології географічної картографії, атласне картографування, розробка та впровадження сучасних геоінформаційних технологій у картографічних дослідженнях. Окремим завданням є всебічний розвиток Національного атласу України як джерела наукових ідей, знань та їх картографічної інтерпретації.
       У 2014 р. відділом завершується розробка й укладання карт Атласу природних, техногенних і соціальних небезпек виникнення надзвичайних ситуацій в Україні.

Регіональні та прикладні дослідження

       Реалізація наукових досліджень із системного картографування у відділі пов'язана із створенням картографічних творів різної тематики, змісту та масштабів:

 • карти України масштабу 1:750 000 – населення, земельні угіддя, території для лікування та відпочинку, несприятливі природні процеси та явища; екологічний стан поверхневих вод;
 • серія карт “Природне середовище та людина”;
 • розроблено і опубліковано систему карт для середньої школи, що включає 21 карту в масштабі 1:1000000;
 • розроблено і опубліковано карти природних заповідних об’єктів, масштаб 1:1 500 000 та карти економічної оцінки земель (3 карти), карти спеціалізованих агропромислових комплексів (3 карти);
 • серії карт: ТерКСОП Донецької, міста Запоріжжя, масштаб 1:500 000, 1:100 000;
 • атлас “Злокачественные новообразования в Украинской ССР (Рекомендации к медико-географическому анализу)”;
 • атлас Черкаської та Вінницької областей, навчально-довідковий атлас Чернігівської області.