Затверджено оновлені правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України

На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії до Інституту географії НАН України приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті на підставі договорів, що укладаються з Інститутом географії НАН України.
 
До вступних іспитів допускаються кандидати, які подали всі необхідні документи, визначені цими правилами, та отримали позитивну оцінку на поданий реферат (публікації) з тематики майбутньої наукової роботи.
 
Вступні іспити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:
  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним міжнародновизнаним сертифікатом (зокрема, для англійської мови – сертифікатом TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment; для німецької мови – сертифікатом TestDaF), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.
  • вступного іспиту з філософії.
Підсумковий конкурсний бал вступникам до аспірантури обчислюється за формулою:
Підсумковий бал = 0.5x1+0.3x2+0.2x3
де x1 - оцінка іспиту зі спеціальності;
де x2 - оцінка з іноземної мови;
де x3 - оцінка з філософії.
x1 x2 x3 - оцінки вступних іспитів за п’ятибальною шкалою.
 
Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, затвердженими наказом директора Інституту географії НАН України за поданням заступника директора з наукової роботи та вченого секретаря інституту.
 
Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Перелік додаткових вступних випробувань затверджується відбірковою комісією за поданням заступника директора з наукової роботи та вченого секретаря інституту.
 
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі здійснюється на підставі:
  • міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
  • на підставі договорів, укладених між Інститутом географії НАН України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
  • за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01.07.2017 р. до 31.08.2018 р.
 
Детальніше: