Вийшов друком «Український географічний журнал» № 2 – 2017 року

Теги: 

ДО 100-РІЧЧЯ НАН УКРАЇНИ

Патон Б.Є., Руденко Л.Г., Бочковська А.І. Національний атлас України — унікальний інформаційний ресурс держави
 
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
Щербак В.І., Сплодитель А.О. Методичні аспекти дослідження акваторіальних ландшафтних комплексів (на прикладі національного природного парку «Нижньо-сульський»)
Shcherbak V.I., Splodytel А.О. METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE WATER AREA LANDSCAPE COMPLEXES RESEARCH OF THE NATIONAL NATURE PARK “NYZHNIOSULSKYI”
 
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 
Лісовський С.А., Маруняк Є.О., Покляцький С.А., Горміз О.В., Чіпко Т.М. Суспільно-географічна оцінка змін у регіональному природокористуванні України
Lisovsky S.A. і, Maruniak Eu.O., Pokliatzkyi S.A., Gormiz O.V., Chipko T.M. SOCIO-GEOGRAPHICAL ASSESSMENT OF CHANGES IN REGIONAL NATURE MANAGEMENT OF UKRAINE
 
Марущинець А.В. Вплив переробної ланки АПК на трансформаційні процеси в аграрній сфері Київського Придніпров’я
Marushchynets A.V. AGRICULTURE PROCESSING SECTOR AND ITS IMPACT ON THE TRANSFORMATION PROCESSES OF AGRARIAN SPHERE OF KYIV PRYDNIPROVYA
 
ГЕОЕКОЛОГІЯ
 
Марушевський Г.Б., Руденко Л.Г., Тимочко Т.В. Майбутнє України — в реалізації Стратегії сталого розвитку до 2030 року
Marushevskyi H.B., Rudenko L.H., Timochko T.V. The future of Ukraine – in the implementation of Sustainable Development Strategies by 2030
 
Дегорський Марек, Савіцька Ізабела. Вплив автомобільного транспорту на властивості ґрунту (на прикладі Польщі)
Degórski Marek, I Zawiska Izabela. IMPACT OF ROAD TRAFFIC ON SOIL PROPERTIES (POLISH CASE STUDY)
 
Рустамов Галіб Ісак огли, Ісаєв Агіль Надир огли. Вплив токсичних мікроелементів на трансформацію агроландшафтів Ширванської рівнини
Rustamov Galib Isaq oglu, Isayev Agil Nadir oglu. INFLUENCE OF TOXIC MICROELEMENTS ON THE TRANSFORMATION OF AGROLANDSCAPES OF THE SHIRVAN LOWLAND
 
КАРТОГРАФІЯ, ГЕОІНФОРМАТИКА
 
Чабанюк В., Дишлик О., Зібер Р., Шульц Т. До питання подіб-ності електронних атласів: емпіричне дослідження
Chabaniuk V., Dyshlyk O., Sieber R., Schultz T. TOWARDS SIMILARITY OF ELECTRONIC ATLASES: AN EMPIRICAL STUDY
 
Дубницький М. М. Створення власного картографічного веб-ресурсу з використанням відкритого програмного забезпечення
Dubnytskyi M.M. OWN WEB CARTOGRAPHIC RESOURCE CREAtion USING OPEN SOURCE SOFTWARE
 
ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ
 
Гродзинський М.Д. Ландшафтна географія: стара назва нової науки чи відродження майже забутого?
Grodzynskyi M.D. LANDSCAPE GEOGRAPHY: THE OLD NAME FOR THE NEW SCIENCE, OR RIVAVAL OF THE ALL-BUT-FORGOTTEN?
 
Сінна О.І. , Черваньов І.Г.  «Нова» географія в інформаційно-технологічну еру цивілізації (онлайн-роздуми на ГІС-форумі-2017 у Харкові)
Sinna O.I. , Chervanyov I.G. WHAT IS THE “NEW” GEOGRAPHY IN AN ASPECT OF EVERYDAY LIFE IN INFORMATION-TECHNOLOGICAL ERA OF CIVILIZATION? (Online-thinking at GIS-Forum-2017 in Kharkiv)
 
ЮВІЛЕЇ
 
До 80-річчя І.Г. Черваньова
 
Вийшли в світ
 
Детальніше зі змістом номеру (розширеними анотаціями публікацій та інформацією про авторів) можна ознайомитись на офіційній сторінці журналу в розділі "Архів".

Повнотекстові версії публікацій "Українського географічного журналу" (у форматі PDF) доступні на сайті в розділі "Архів" через 6 місяців після публікації друкованої версії номеру.