Основні публікації

Результати досліджень відділу узагальнено в одноосібних та колективних монографіях, наукових статтях, серіях тематичних карт. Вони були представлені на багатьох наукових форумах, опубліковані в різноманітних виданнях вітчизняного та міжнародного рівнів.

Серед базових праць відділу слід назвати такі:

Монографії (головні)

 • Золовский А.П. Комплексное картографирование экономики сельского хозяйства. - К.: "Наукова думка", 1974. - 174 с.

 • Золовский А.П., Маркова Е.Е., Пархоменко Г.О. Картографические исследования проблемы охраны природы.- Киев: Наукова думка, 1978.- 129 с.

 • Картографическое обеспечение отдельных видов планирования. - Киев: Наук. думка, 1979.- 200 с.

 • Козаченко Т.И. Картографическое обеспечение исследования аграрно-промышленных комплексов. - Киев: Наук. Думка, 1984.- 148 с.

 • Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования. - Киев: Наук. Думка, 1984. – 168 с.

 • Системное картографирование природы и хозяйства Украинской ССР. – Киев: Наук. думка, 1985. – 236 с.

 • Золовский А.П., Козаченко Т.И. Картографирование продовольственных комплексов. – Киев: Наук.думка, 1987. – 132 с.

 • Разов В.П. Картографические исследования земельных ресурсов. – Киев: Наук. думка, 1989. – 180 с.

 • Руденко Л.Г., Горленко І.О., Шевченко Л.М., Барановський В.О. Еколого-географічні дослідження території України. - Київ: Наук. Думка, 1990. - 32 с.

 • Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. и др. Картографические исследования природопользования.- Киев: Наук. думка, 1991. - 212 с.

 • Руденко Л.Г., Бочковская А.И., Горленко И.А., Пархоменко Г.О., Шевченко Л.Н. Эколого-географическое картографирование территории (опыт работ, обоснование структуры и содержание атласа). - Киев, 1992. -32 с.

 • Шевченко В.А. Медико-географическое картографирование территории Украины. - Киев: Наук. думка, 1994. - 158 с.

 • Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води. - Руденко Л.Г., Разов В.П. та ін. - К.: Символ-Т, 1998. - 48 с.

 • Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання: Навчальний посібник. - Вінниця: ТОВ "Антекс-У ЛТД", 1999. - 320 с.

 • Курач Т.М. Картографічне дослідження динаміки демографічних процесів в Україні - К.: ЗАТ "Інститут передових технологій", 2004. - 70 с.

 • Руденко Л.Г., Бочковская А.И., Козаченко Т.И., Пархоменко Г.О., Разов В.П. Национальный атлас Украины. Концепция и пути ее реализации. К.: Институт географии НАН Украины, 2001. - 45 с.

 • Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація / За ред. Л.Г. Руденка. – К.: Академперіодика, 2007. – 408 с.

 • Ukraine in maps / Bochkovska A., Dovenyi Z., Karasconyi D., Kocsis K., Kovacs Z., Kozachenko T., Marynych O., Michalko G., Palienko V., Rudenko L., Scweitzer F., Smolyi V., Tiner T. Institute of Geography of NASU, Geographical Research Institute Hungrian Academy of Sciences. – Kyiv-Budapest, 2008. – 147 p.

 • Руденко Л.Г., Дронова О.Л., Ляшенко Д.О., Путренко В.В., Чабанюк В.С. Концепція створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. – К.: Інститут географії НАН України, 2010. – 47с.

 • Геоінформаційне картографування в Україні. Концептуальні основи і напрями розвитку / Л.Г. Руденко, Т.І. Козаченко, Д.О. Ляшенко, А.І. Бочковська, А.П. Дишлик, В.С. Чабанюк, В.В. Путренко / За ред. акад. Л.Г. Руденка. – К., Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2011. – 103 с.

 • Розвиток тематичної складової інфраструктури геопросторових даних в Україні: Зб. наук. праць. – К., 2011. – 193 с.

 • Путренко В.В. Ресурсозбереження: регіональний аспект / Наук. ред. Лісовский С.А. – К.: Інститут географії НАН України, 2011. – 224 с.

 • Западнюк С. О. Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку / Наук. ред. Руденко Л. Г. – К.: 2011. – 240 с.

 • Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору» (м. Київ, 13-14 вересня 2012 р.). – К.: ДНВП «Картографія». – Випуск 5. – 2012. – 189 с.

 • Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України/ Наук. ред. Руденко Л. Г. – К.: 2012. – 240 с.

 • Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. Збірник матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Картографія в науковій, освітянській та управлінській діяльності» (м. Київ, 2-3 жовтня 2014 р.). – К.: ДНВП «Картографія». – Випуск 6. – 2014. – 122 с.

 • Функции городов и их влияние на пространство / под ред. Л.Г. Руденко. К.: Феникс, 2015. 292 с.

 • SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі екології та природних ресурсів і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень Конвенції Ріо. / Л.Г. Руденко – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. – 124 с.

 • Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України (регіональний рівень) / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, Ю.М. Палеха, О.Г. Голубцов, Ш. Хайланд та ін. / під ред. Л.Г. Руденка. – К.: Інститут географії НАН України, 2016.

 • Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект-2017. – Київ: Глобальний екологічний фонд (ГЕФ), Програма розвитку ООН в Україні, 2017, 112 с.

 • Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Зб. наук. праць. – К.: Інститут географії НАН України, 2018. – 232 с.

 • Культурна спадщина в Атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України: Л.Г. Руденко, К.А. Поливач, В.С. Чабанюк та ін./ за ред. Л.Г. Руденка. – К.: Видавництво «Арт Економі», 2018. – 172 с.

 • Чабанюк В. Реляційна картографія: Теорія та практика. — Київ: Інститут географії НАН України, 2018. – 528 с.

 • Актуальні напрямки розвитку картографії в Україні / За редакцією Л.Г. Руденка. ‒ К.: Інститут географії НАН України, 2019. ‒ 90 с. 

Атласи

 • Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. - М.: ГУГК, 1978.

 • Україна: природне середовище і людина. - К.: Вінницька картографічна фабрика, 1993. – 55 с.

 • Атлас Черниговской области. М.: ГУГК СССР, 1991 – 48 с.

 • Атлас України. CD-ROM, Київ, 2000.

 • Атлас Автономная Республіка Крим. - К: ЗАО "Інститут передових технологій", 2003. – 76 с.

 • Атлас “Україна. Промисловість та інвестиційна діяльність”. Київ: Інститут географії НАН України, Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”, 2003.

 • Національний атлас України. – К.: ДНВП "Картографія", 2007 - 440 с.

 • Екологічний атлас України. – К. : «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 104 с. : карти, табл., схеми, іл.

 • Природно-заповідний фонд Київської області: Атлас-довідник. – К.: АртЕкономі, 2015. – 88 с.: карти, табл., схеми, іл.

 • Атлас природних, техногенних і соціальних небезпек виникнення надзвичайних ситуацій (електронна версія)

 • Атлас «Населення України та його природна і культурна спадщина» (електронна версія)