Тематика наукових досліджень

 • Трансформаційні процеси в структурі, територіальній організації господарської діяльності та розселення в умовах ринкової системи господарювання.
 • Суспільно-географічні засади інтеграції України у світове співтовариство.
 • Дослідження регіональних товарних і фінансово-інвестиційних ринків України.
 • Конкурентні переваги регіонів України.
 • Суспільно-географічні основи регіонального розвитку  України.
 • Дослідження міст як центрів соціально-економічної активності України.
 • Дослідження інтегрального потенціалу регіонів України.
 • Формування та розвиток соціально-економічного каркасу території України.
 • Формування  та  розвиток полюсів соціально-економічного зростання.
 • Суспільно-географічне дослідження Київського метрополісного регіону.
 • Вирішення ситуативних проблем, що потребують суспільно-географічного обґрунтування.

Робота сектору територіальної організації суспільства впродовж останніх років була спрямована як на поглиблення традиційних напрямків, так і розробку нових. За цей період співробітниками сектору було виконано декілька значимих наукових тем, необхідність розробки яких була продиктована потребами формування ефективної регіональної політики держави, розробки заходів щодо вдосконалення територіальної організації господарства та розселення. Тематика роботи сектору визначалась логічною послідовністю та наступністю.

У 2002 р. була завершена трирічна тема «Трансформація господарства регіонів України пріоритети регіональної соціально-економічної політики (географічний підхід)». Результатом дослідження стала концептуальна модель регіонального розвитку України в умовах ринкової економіки та розроблені на цій основі напрямки удосконалення державної регіональної політики. За результатами роботи була видана монографія: Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За редакцією Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с. (23, 48 ум. друк. арк.).

У 2003–2005 рр. у секторі розроблялась тема «Концептуальні засади вдосконалення територіальної організації господарства України у контексті активізації соціально-економічного розвитку регіонів». В результаті роботи були виявлені закономірності впливу територіальної організації виробництва на соціально-економічний розвиток та стан довкілля регіонів, розроблені напрями удосконалення територіальної організації основних видів господарської діяльності з метою активізації регіонального розвитку держави.

В період 2006 – 2008 рр. співробітниками сектору була виконана тема «Особливості формування територіальної структури господарства і розселення населення в Україні та напрями її вдосконалення у контексті світових суспільних процесів». В наслідок виконання роботи було визначено особливості і тенденції розвитку територіальної структури господарства України в умовах впливу світових суспільних процесів. Результати роботи мають певне прогностичне значення, що зумовлено виявленням тенденцій розвитку господарства і розселення країни в широкому загальносвітовому контексті. За результатами роботи опублікована монографія: Територіальна структура господарства і розселення населення в Україні / За ред. В. П. Нагірної. – К. : Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, 2010. – 280 с. (16, 16 ум. друк. арк.).

З 2004 по 2008 р. проф. М.Д. Пістун  узагальнив суспільно-географічні дослідження в Україні протягом ХХ–ХХІ ст. у вигляді наукових напрямків і оцінки доробку академіків Ф.О. Туманського, К.Г. Воблого та ряду професорів. Другим його напрямком досліджень є опрацювання теоретико-методологічних засад процесу регіонального розвитку  країни, зокрема питань суспільно-географічного макрорайонування України та удосконалення її адміністративно-територіального устрою; регіонального, локального і топологічного рівнів управління;  функціонально-територіальної структури суспільно-географічної діяльності в Україні і Столичному макрорегіоні. Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ – на початку ХХІ сторіччя: Монографія / М.Д.Пістун. – К.: ВПЦ „Київський університет”. – 2009. – 112 с.; Пістун М.Д. Костянтин Воблий – видатний український економіко-географ: Брошура / За редакцією чл.-кор. НАН України Л.Г.Руденка. – К., 2006. – 36 с.

У 2009 – 2011 рр. розроблялася тема «Інтегральний потенціал території і пріоритети господарської діяльності регіонів України». Розроблено теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження інтегрального потенціалу регіонів та міських поселень – центрів соціально-економічної активності. Запропоновано методику оцінки інтегрального потенціалу. Виявлено визначальну роль окремих складових інтегрального потенціалу (людського, виробничого, фінансового, транспортного та потенціалу земельних ресурсів) у розвитку регіонів та міст держави. Обґрунтовано рекомендації щодо активізації інтегрального потенціалу районів Київської області та потенціалу розвитку міських поселень Київського Придніпров’я. Результати НДР знайшли своє відображення в публікаціях авторів, окремі положення роботи доповідалися на міжнародних конференціях і семінарах. Результати дослідження можуть бути використані при розробці та корегуванні стратегій соціально-економічного розвитку регіонів та міст держави, схем їх планування та генеральних планів. Інтегральний потенціал території – теоретичні та практичні аспекти дослідження: монографія / Підгрушний Г.П., Нагірна В.П., Фащевський М.І. та ін; Ін-т географії НАН України. – К., 2012. – 464 с. – бібліогр.: 135 назв. – Укр. – Деп. ДНТБ України 04.07.2012, № 22-Ук2012.

У 2012 р. розпочато фундаментальні дослідження з теми «Формування полюсів соціально-економічного зростання як засіб активізації регіонального розвитку України», що розрахована на 4,5 роки. Актуальність та соціально-економічна значимість роботи визначається необхідністю формування механізмів активізації соціально-економічного розвитку регіонів України. Це зумовлено низкою чинників, основними з яких є: низький рівень соціально-економічного розвитку переважної більшості регіонів держави; стагнація регіоноформуючих та містоформуючих видів економічної діяльності; зростання територіальних диспропорцій в розвитку країни та розширення депресивних ареалів; депопуляція і стрімке погіршення умов і якості життя населення.

Все це вимагає розробки та впровадження дієвих заходів регіональної політики держави з урахуванням прогресивного світового досвіду. Як засвідчує світова практика, при вирішенні проблем регіонального розвитку, ключову роль серед інших заходів відіграє формування системи полюсів зростання. Створення цих полюсів пов’язано із стимулюванням окремих видів економічної діяльності, що характеризуються потужним мультиплікативним ефектом і поширюють імпульси розвитку на оточуючу територію. В умовах становлення постіндустріального суспільства такими видами економічної діяльності виступають не тільки промислові виробництва, а й галузі третинного сектору економіки.

Таким чином, в основі формування полюсів розвитку лежить трансформація містоформуючої бази центрів соціально-економічної активності. Створення системи полюсів зростання, до складу якої можуть входити окремі вісі, вузли та зони, спрямовано на звуження депресивних ареалів в регіонах держави, підвищення рівня їх соціально-економічного розвитку.

Результатом дослідження будуть пропозиції щодо формування збалансованої багаторівневої  системи полюсів зростання в Україні, що матиме важливе значення при розробці стратегій соціально-економічного розвитку регіонів та міст держави, схем їх територіального планування та генеральних планів.

З 2008 по 2011 рр. співробітники сектору брали активну участь у виконанні загальноінститутської теми «Напрями і шляхи удосконалення промислового використання корисних копалин у контексті комплексного освоєння природно-ресурсного потенціалу України». Основна увага приділялась дослідженню економічних, соціальних та екологічних наслідків промислового використання корисних копалин України та окремих її регіонів. Досліджувались проблеми розвитку промислового та сільськогосподарського виробництва, транспортної системи регіонів промислового освоєння мінеральних ресурсів; вплив інвестиційної  діяльності на соціальну та економічну активність цих регіонів; експорту мінеральної сировини; трансформація систем розселення та економіко-географічних і екологічних наслідків міграцій населення у регіонах інтенсивного освоєння мінеральних ресурсів.

З 2012 року співробітники сектору долучилися до виконання загальноінститутської теми «Стан екологічної безпеки в Київському Придніпров’ї: суспільно-географічні аспекти». Тема розрахована на 4 роки.

Впродовж 2008–2010 рр., за грантом НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду виконувався міжнародного науково-дослідного проекту «Українсько-російсько-білоруське співробітництво як інструмент розвитку транскордонного регіону». Досліджено особливості територіальної організації українсько-білорусько-російського транскордонного регіону як системного утворення. Виявлено транскордонні соціально-економічні вузли, що являють собою територіальний базис для розвитку прикордонного співробітництва. Проаналізовано потенціал розвитку та виходячи з наявних передумов, розроблено основні напрямки активізації транскордонного співробітництва з метою забезпечення збалансованого розвитку українсько-російсько-білоруського транскордонного регіону. За результатами проекту видано монографічний збірник наукових праць: Проблемы общественной географии. Приграничные территории: методологические подходы и опыт исследований / Под ред. Г.П. Подгрушного // Сборник научных трудов  – К. : Ин-т географии НАН Украины, 2010. – 106 с. Отримані при виконанні проекту висновки та пропозиції використані Чернігівською обласною державною адміністрацією при розробці Програми розвитку зовнішньоекономічної діяльності Чернігівської області на період 2011–2015 рр. та напрацюванні кластерних ініціатив.

У процесі виконання основної тематики виокремилося ряд нових не тільки для сектору, а для вітчизняної суспільної географії наукових напрямків. Зокрема було розроблено концепцію стадійно-еволюційного розвитку регіонів України та визначено роль промисловості у цьому процесі, який орієнтований на забезпечення збалансованого розвитку держави та становлення у ній постіндустріального суспільства. За цією проблематикою Г.П. Підгрушним у 2007 р. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук. За результатами дослідження опубліковано близько 40 статей в наукових журналах та збірниках, а також видана монографія: Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України. – К.: Інститут географії НАН України, 2009. – 300 с.

Ю.Д. Качаєвим був сформований новий напрямок суспільно-географічних досліджень – територіальна організація інвестиційної діяльності. Зокрема, були розроблені теоретико-методологічні та методичні основи суспільно-географічного дослідження інвестиційної діяльності, вивчений її вплив на регіональний розвиток, виявлені особливості територіальної організації інвестиційної діяльності та розроблені принципи і напрями її удосконалення в Україні. Результати цих досліджень опубліковані у 4 колективних монографіях та 42 статтях.

Серед нових напрямів суспільно-географічних досліджень, що розроблявся у секторі впродовж останніх років слід виділити особливості розвитку процесів метрополізації. Цей напрям пов’язаний з дослідженням поліфункціональних міст, які мають просторовий вплив світогосподарського рівня – метрополіси глобального, світового та регіонального рівнів. Були досліджені метрополіси світу різних функціонально-ієрархічних рівнів, виявленні системи їхніх функцій, проведена типізація. Виявлено місце українських міст у європейській та світовій метрополітарних мережах, запропоновано основні напрями інтеграції до них.. У 2010 р. О.О. Денисенко була захищена кандидатська дисертація «Процеси метрополізації та перспективи їх розвитку в Україні» та у 2012 р. опублікована наукова монографія Процеси метрополізації: світогосподарські аспект / Денисенко О.О. – К.: Ін-т географії НАН України, 2012. – 193 с.

На якісно новому рівні у секторі відновились суспільно-географічні дослідження з географії транспорту. Серед основних проблем, що досліджуються, передусім слід назвати просторовий аналіз транспортної мережі та її моделювання, оцінка транспортно-географічного положення та транспортної доступності території, особливості територіальної організації транспортної системи України та її регіонів, трансформаційні процеси у її розвитку, територіальні закономірності їх прояву та ін.

У секторі започатковано проведення науково-методологічних семінарів, присвячених проблемам суспільної географії. Перший з них, присвячений проблемам територіальної організації суспільства, був проведений в березні 2010 р. За його результатами був виданий збірник наукових праць: Проблеми суспільної географії. Територіальна організація суспільства: розуміння категорії / За ред. Г.П. Підгрушного // Матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, березень 2010 р. – К. : Ін-т географії НАН України. – Вип. 1. – 2010. – 66 с. Другий науково-методичний семінар, присвячений концепції полюсів соціально-економічного розвитку відбувся у вересні 2013 р. Третій випуск збірника наукових праць Проблеми суспільної географії включає доповіді науковців, що були виголошені на цьому семінарі: Полюси соціально-економічного розвитку території: теоретичні аспекти дослідження // Матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 29 вересня 2013 р. / За наук. редакцією Г.П. Підгрушного. – К.: Ін-т географії НАН України. – Вип. 3. – 2014. – 97 с.