Тематика наукових досліджень

Головні напрями досліджень

 • Розвиток теоретичних, методико-методологінчих, загально-наукових основ палеогеографії
 • Загальні, галузеві та регіональні палеогеографічні дослідження пізнього кайнозою
 • Розробка комплексного підходу до вивчення давньої природи
 • Прикладні питання та впровадження результатів наукових досліджень

Основні результати досліджень

Фундаментальні:

 • Розроблено теоретико-методичні основи палеогеографічної науки; обгрунтовано загальні закономірності розвитку та історії пліоценової, плейстоценової і голоценової природи.
 • Опрацьовано проблеми етапності та стратиграфії пізнього кайнозою території України. Досліджено глобальні зміни природи і палеоклімату протягом фанерозою. Проведено аналіз допліоценового ландшафтогенезу Землі у глобальному і регіональному планах; виявлені основні закономірності зональних і регіональних змін пізньокайнозойського ландшафтогенезу за результатами досліджень викопних грунтів, мінерального складу відкладів, рослинності, малакофауни.
 • Розроблені основи палеоландшафтознавства, реконструйовані пізньокайнозойські палеоландшафти території України та виявлені тенденції їх розвитку. Обгрунтовані короткоперіодичні зміни природи плейстоцену і голоцену; розроблено модель реконструкції короткоперіодичної етапності змін та класифікацію зональних ландшафтів четвертинного періоду території України.
 • Досліджено стійкість антропогенових ландшафтів до глобальних змін довкілля, проаналізовані зовнішні та внутрішні фактори; вивчались проблеми палеоекогеографії у зв’язку з розробкою прогнозу майбутніх змін природного середовища.
 • Обгрунтовано просторово-часову кореляцію палеогеографічних умов четвертинного періоду, проведено кореляцію інваріантів голоценових палеоландшафтів і археологічних культур, екологічних умов проживання давньої людини на території України.
  Запропоновано варіант кореляції природних подій плейстоцену і голоцену на території України і лесових регіонів Східної і Західної Европи.
 • Створено палеогеографічні карти різних етапів фанерозою території України для електронної версії пілотного проекту Національного атласу України (6 карт), 14 карт м-бу 1:2500000 зональних змін палеоландшафтів та їх компонентів; палеогеографічні карти пізнього кайнозою для Атласу природних умов та ресурсів УРСР (11 карт), палеоландшафтні карти часових зрізів окремих етапів плейстоцену для Національного атласу України (5 карт) та Комплексного атласу України.

Методичні дослідження:

 • Розроблено та вдосконалено методику комплексних палеогеографічних досліджень давньої природи; виконано рекомендації по складанню літолого-фаціальних та палеогеографічних карт території і акваторії України м-бу 1:1000000 – 1:2500000.
 • Розроблено методичні питання галузевих досліджень давньої природи – палеогеологічних, палеогеоморфологічних, палеопедологічних, палеокліматичних, палеобіогеографічних, палеоланлшафтних; дано рекомендації щодо використання палеогеографічних методичних розробок для раціонального природокористування та пошуків корисних копалин.
 • Найважливішими результатами теоретичного і прикладного характеру є розробка і обгрунтування детальної схеми палеогеографічної етапності пліоцену і плейстоцену України (М.Ф. Веклич, Н.О. Сіренко, Ж.М. Матвіїшина та ін., 1975-1993 рр.), а також понад 20 регіональних стратиграфічних схем верхньокайнозойських відкладів.

Прикладні:

 • Комплексні роботи за 41 госпдоговором по дослідженню верхньокайнозойських відкладів різних регіонів України (Середного Придніпров’я, Побужжя, Придністров’я, Причорномор’я, Криму, Донбасу, Приазов’я), прогнозуванню кліматичних змін, науково-методичному забезпеченню картування голоценових утворень в рамках проекту “Геолкарта-200” та ін.