27 грудня 2022 року відбулося засідання Вченої ради Інституту географії НАН України

27 грудня 2022 року відбулося засідання Вченої ради Інституту географії НАН України, присвячена розгляду заключних звітів про результати НДР, завершених у 2022 р. та науково-інформаційних звітів про діяльність наукових підрозділів установи.

Зокрема заслухано:

Заключний звіт про результати НДР «Картографічний аналіз розвитку сільської поселенської мережі України в умовах трансформації сільської місцевості», що виконувалася за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень», наукових керівник академік НАН України Л.Г.Руденко.

У виступах рецензентів дослідження та інших членів Вченої ради звіт мав повну підтримку, зокрема високу оцінку отримали напрацювання авторів НДР щодо етапів трансформації сільської місцевості, чинників та передумов відповідних змін; типізації територій за ознаками руральності/урбанізованості; взаємовпливу сільської місцевості і розвитку регіонів в контексті реформи децентралізації; методичних підходів до створення моделей розвитку сільської місцевості. Потенційними споживачами напрацювань у межах НДР є органи державної та місцевої влади, Міністерство розвитку громад та територій України, наукові установи тощо.

Заключний звіт про результати НДР «Розробка веб-орієнтованого ГІС-застосунку для управління даними палеоґрунтознавчих досліджень голоцену в умовах адаптації до кліматичних змін», що виконувалася за проєктом науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2021–2022 рр., наукових керівник к.г.н. А.С.Кушнір. 

Члени Вченої ради та присутні на засіданні наукові працівники Інституту схвалили звіт про результати НДР, проведеної молодими вченими установи. Інтерес учасників засідання зокрема викликали питання щодо методів збору, обробки і систематизації наявних даних та створення уніфікованої бази даних палеоґрунтознавчих досліджень відкладів голоцену в межах рівнинної частини України та подальшого її наповнення; функціонування розробленого ГІС-застосунку.

Присутні заслухали науково-інформаційні звіти про діяльність наукових підрозділів установи за 2022 р. Завідувачі відділів та секторів  поінформували членів Вченої ради щодо основних результатів діяльності підроздів за 2022 р. Основна увага надавалася результатам виконання НДР – відомчих, договірних та інших, прикладам практичного впровадження наукових напрацювань, співпраці з науковими установами та університетами, видавничій діяльності, пропаганді наукових здобутків. У результаті обговорення звіти схвалено членами Вченої ради. Відзначено, що не зважаючи на труднощі, пов’язані з умовами воєнного стану науковим підрозділам вдалося отримати вагомі наукові результати.