Інтерактивний атлас «Населення України та його природна і культурна спадщина»

створено науковцями Інституту географії НАН України. Цей атлас є продовженням реалізації концептуальних рішень із формування тематичної національної інфраструктури просторових даних, опрацьованих при розробленні Національного атласу України.

Прагнення суспільства гармонізувати спотворений життєвий простір ініціювало розроблення парадигми сталого розвитку, в руслі якої рухаються економіки світу. Поєднання в цій парадигмі економічної, соціальної та екологічної складових сприяє гармонізації взаємодії Суспільства та Природи, розкриттю творчого потенціалу людини та готовності суспільства створювати, зберігати й підтримувати адекватний такому баченню життєвий простір. Важливим елементом такого простору є природна і культурна спадщина – гуманітарна база збалансованого розвитку для сучасних і наступних поколінь, показник ідентичності народу й константа його історичної пам’яті.

Проблема вивчення природної та культурної спадщини на сьогодні є однією з важливих тем досліджень багатьох гуманітарних наук — філософії, історії, соціології тощо. У цій системі досліджень географічні, зокрема картографічні, присутні як такі, що вивчають цілісний простір (територіальну систему) — просторово-часові умови і фактори формування спадщини — та власне спадщину.

Такий підхід покладено в основу розробленого в Інституті географії НАН України  інтерактивного атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина» (АН ПіКС), що базується на розвитку тематичного змісту Національного атласу України як складової інфраструктури геопросторових даних держави.

Тематична структура Атласу в її ідеальному вимірі (в реальному — дещо спрощена) випливає з логіки досліджень формування природної та культурної спадщини як структурного елементу геосоціальної системи і представлена у такий спосіб:

Україна в світовому та європейському гуманітарному просторі.

Умови та фактори формування, розвитку та збереження природної та культурної спадщини.

Населення України — субʼєкт (джерело) формування спадщини.

Культурна та природна спадщина.

Культурна та природна спадщина регіонів та етносів.

Українська  культурна та природна спадщина діаспори.

Тематичний блок «Україна у європейському гуманітарному просторі» містить карти, що характеризують місце України в гуманітарному просторі Європи щодо його (простору) базових ознак — в цьому випадку відображаються обʼєкти культурно-історичної та природної цінності (об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

Тематичний блок «Населення — субʼєкт формування природної та культурної спадщини» — з огляду на положення ЮНЕСКО про спадщину як втілення етичних і духовних стандартів, особливостей культури, віддзеркалення національної, етнічної індивідуальності народу — містить карти, що відображають особливості освоєння (заселення) території сучасної України різними етносами в різні історичні періоди та характеристики населення як носія цінностей, що мотивують його до творчості — основи творення його гуманітарного простору: віри, моралі, традицій, звичаїв, культури.

Карти обʼєднано в тематичні розділи: «Заселення українських земель», «Культура», «Релігія», «Церква». У структурі кожного розділу вміщено карти, що характеризують зазначені аспекти в різні періоди історичного розвитку території сучасної України: Давній період, Середні віки та ранній новий час, Нові часи, Нова та Новітня доба.

Тематичний блок «Природна і культурна спадщина» містить карти, що презентують визначні культурні та природні пам’ятки України: об’єкти і території, які занесені та є кандидатами на занесення до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, визначні історико-культурні та природні пам’ятки («Сім чудес України» та «Сім природних чудес України»), а також карти «Культурно-ландшафтне районування України» (КЛР).

Карти розділу «Природна спадщина» характеризують унікальні, рідкісні, зникаючі чи типові об’єкти (території, акваторії) та явища середовища природного або природно-антропогенного походження, що мають особливу екологічну, наукову, інформаційну, пізнавально-освітню, оздоровчу, рекреаційну й естетичну цінність, охоплені наявними та перспективними правовими формами і механізмами особливої охорони на міжнародному, національному, регіональному та місцевому рівнях або потребують їх застосування.

Один із найбільших розділів Атласу — «Культурна спадщина України» — розкриває багато тем і містить значну кількість карт територій та об’єктів культурної спадщини. При розробленні карт розділу прийнято визначення культурної спадщини як сукупності унікальних успадкованих від попередніх поколінь матеріальних і нематеріальних культурних цінностей, пам’яток та історико-культурних територій і об’єктів, що мають виняткове історичне значення для збереження й розвитку самобутності України та всіх її етнічних і соціальних спільнот, їхнього внеску до світової цивілізації та формування культурного простору.

Завершальним в Атласі є блок карт «Охорона, збереження, відновлення та використання природної та культурної спадщини», який містить  такі підрозділи: «Заходи з охорони природної спадщини», «Заходи з охорони культурної спадщини», «Розвиток форм збереження та популяризації культурної спадщини».

Метод створення карт Атласу та власне Атласу — геоінформаційний. Він забезпечив утілення інформації до сучасних інтерактивних картографічних веб-ресурсів, які інтегрують функціональні можливості ГІС- та інтернет-технологій і дозволяють користувачеві отримувати доступ до географічної інформації (геоданих), оперувати нею (включно з можливостями здійснення просторових запитів із візуалізацією результатів, аналізу геоданих та побудови різних моделей).

Функціональність Атласу

Одна з головних можливостей  Атласу – робота в різних середовищах. Атлас орієнтований на використання різними видами пристроїв, зокрема мобільними, і придатний до візуалізації браузерами на різних платформах (Windows, Android, IOS). У нинішній редакції Атласу його творці зупинилися на локальній версії, але за потреби Атлас легко перетворюється на мережеву версію. Сучасний атлас має підтримувати багатомовність, і автори врахували це, передбачивши функцію зміни мови. Атлас підтримує функцію навігації: зберігається історія переглядів і налаштувань відображень користувачів із можливістю рухатися переходами вперед-назад або повернутися на головну сторінку Атласу.

Атлас містить близько 4 гігабайтів різної інформації, яка може бути сфокусована на 98 векторних картах, текстах, світлинах і таблицях. Створено новий картографічний продукт.

Інтерактивний атлас «Населення України та його природна і культурна спадщина»  можна отримати в Інституті географії НАН України (м. Київ, вул. Володимирська, 44, відділ картографії, кім. 419). Для управлінських, наукових, освітянських, проектних установ — за відповідним запитом.

                                                                                      За інформацією Інституту географії НАН України.