Тематика наукових досліджень

Основні напрями досліджень

 • Розвиток теорії та методології збалансованого економічного, соціального та екологічного розвитку України
 • Дослідження сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів і геополітичної ситуації
 • Регіональний аналіз та розробка суспільно-географічних основ дослідження якості життя населення та особливостей розселення в Україні
 • Розробка методологічних основ дослідження транспортної системи України та окремих регіонів
 • Суспільно-географічне дослідження лісокористування і лісоекологічних проблем

Фундаментальні

Співробітниками відділу розробляються наступні фундаментальні напрями дослідження:

 • опрацювання теоретико-методологічних засад, розробка методики дослідження та формування наукового забезпечення збалансованого економічного, соціального і екологічного розвитку України та її регіонів;
 • вивчення економіки країни та її окремих галузей як факторів, що впливають на стан і якість компонентів навколишнього середовища в Україні та її регіонах в умовах трансформаційних процесів;
 • розробка суспільно-географічних основ дослідження якості життя населення в Україні;
 • аналіз розвитку систем розселення в контексті збалансованого соціального, економічного та екологічного розвитку;
 • суспільно-географічне дослідження лісокористування і лісоекологічних проблем;
 • аналіз впливу фактору глобалізації на політику збалансованого реґіонального розвитку;
 • дослідження транспортно-географічних проблем з позицій забезпечення збалансованого розвитку.

Регіональні:

 • Розроблено методологічні основи дослідження транспортної системи окремих регіонів України, здійснено аналіз функціонування та ролі транспортної системи в Україні і її природно-господарських регіонах.
 • Досліджено економіко-географічні та екологічні аспекти землекористування в умовах становлення комплексного моніторингу території України.
 • Розроблено теоретико-методичні основи економіко-географічного дослідження проблем переходу до збалансованого розвитку.
 • Обґрунтовано рекомендації щодо поліпшення еколого-географічної ситуації в Україні та її регіонах. Визначено екологічні пріоритети у реалізації засад регіональної політики України.
 • Теоретичні і практичні напрацювання відділу знайшли відбиток у проекті Концепції сталого розвитку України, національних доповідях про стан навколишнього природного середовища, науковій доповіді „Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього самміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні” тощо.

Прикладні:

Тривалий час наукові розробки відділу зосереджувалися на вивченні землекористування як процесу, що займав стрижневе місце в системі взаємодії суспільства з природою і вдосконалення якого є особливо актуальним для України, головною природною першоосновою та наріжним каменем розвитку економіки якої є земельні ресурси.

З 1988 по 1996 р. було виконано роботи по трьох наукових темах, присвячених вивченню землекористування та його окремих аспектів. В ході їх виконання, зокрема, розроблені еколого-географічні основи землекористування в Україні, досліджені економіко-географічні аспекти землекористування в умовах становлення комплексного моніторингу території України, здійснені розробки економіко-географічних засад раціоналізації землекористування в умовах реформування економіки України. Обґрунтовані рекомендації по вдосконаленню землекористування в Україні та її районах.

Теоретичні і практичні наробки відділу широко представлялися на наукових конференціях, семінарах та інших заходах, у тому числі - міжнародного рівня. Зокрема, під керівництвом В.В.Волошина та за активної участі співробітників відділу в Києві було організовано 2 міжнародні конференції з програми МАБ ЮНЕСКО, присвяченої дослідженню проблем землекористування і сталого розвитку в Європі.
Певним підсумком досліджень проблем землекористування стала виконана протягом 1996-1998 рр. тема "Економіко-географічні та екологічні засади раціоналізації землекористування в умовах реформування економіки України".

В 1999-2001 рр. співробітники відділу брали участь у розробці економіко-географічних засад екологічної безпеки України. У 2002-2004 рр. відділ працював над темою: "Екологічні пріоритети у реалізації засад регіональної політики України (на прикладі Київського Придніпров’я).

Від 2005 року співробітниками відділу розробляється наукова тема "Економічний, соціальний, екологічний розвиток регіонів України в умовах трансформаційних процесів”.