Основні публікації

За результатами досліджень співробітниками відділу опубліковано 49 монографій та велику кількість (понад 1000) наукових статей. Основні публікації відділу присвячені питанням теорії і методики палеогеографічних та палеопедологічних досліджень, вивченню опорних розрізів та стратиграфії верхнього кайнозою України, палеогеографічній характеристиці етапів пліоцену та антропогену, проблемам палеокліматології, палеоландшафтознавства, історії розвитку грунтів і рослинності в пліоцені та антропогені, загальним питанням палеогеографічної етапності, загальним питанням палеогеоморфології та палеогеоморфологіі території України, етапам розвитку давнього рельєфу та його впливу на осадконагромадження і утворення покладів гіпергенних корисних копалин та ін. 

Монографії

Найсуттєвіші результати роботи відділу палеогеографії за майже 40 років його існування знайшли відображення в наступних монографіях та наукових збірниках:

 • Веклич М. Ф. Палеогеоморфологія області Українського щита /мезозой і кайнозой/. - Київ: Наукова думка, 1966 - 120с.
 • Веклич М. Ф., Сиренко Н.А., Матвиишина Ж. Н., Мельничук И. В , Нагирный В.Н., Передерий В.И., Соловицкий В.Н., Турло С.И., Киселев И.В., Герасименко Н.П., Возгрин Б. Д. Палеогеография Киевского Приднепровья. - Киев: Наукова думка, 1964 - 176с.
 • Стратаграфическая схема четвертичннх отложений Украины /отв. ред. М.Ф. Веклич/. - Киев: Наукова думка. 1993 - 40с. + 4 л. табл.
 • Веклич М. Ф., Сиренко Н. А., Матвиишина Ж. Н., Мельничук И.В., Герасименко Н.П., Передерий В.И., Турло С.И. и др. Стратаграфическая схема четвертичных отложений Украины /отв. ред. М. Ф. Веклич/.- Киев: Наукова думка, 1993 - 76с.+ 4 л. табл.
 • Палеогеография и инженерная геология Юга Украины /поздний кайнозой/. - Киев: Мингео УССР, 1974. - 204 с.
 • Геологічна карта Української РСР м-б 1 : 500 000, Київський промисловий район / 4 арк. під ред. М. Ф. Веклича/, - Київ, 1982.
 • Общая и региональная палеогеография, Киев: Наукова думка, 1984, 204с.
 • Веклич М.Ф., Артюшенко А.Т., Сиренко Н.А., Дубняк В.А., Мельничук И.В., Паришкура С.И. и др., Опорные геологические разрезы антропогена Украины. Ч.І. – К.: Наук. думка, 1967. – 108с.
 • Веклич М.Ф. Стратиграфия лессовой формации Украины и соседних стран. – К.: Наук. думка, 1968. – 238 с.
 • Веклич М.Ф., Сиренко Н.А. Опорные геологические разрезы антропогена Украины. Часть ІІІ. – К.: Наук. думка, 1972. - 227с.
 • Веклич М.Ф., Сіренко Н.О., Дубняк В.О., Мельничук І.В., Майська Ж.М., Паришкура С.І., Розвиток грунтів України у пізньому кайнозої. – К.: Наук. думка, 1973. – 224 с.
 • Палеопедология / Отв.ред. Веклич М.Ф., Сиренко Н.А. – К.: Наук. думка. – 1974. – 212с.
 • Веклич М.Ф., Сиренко Н.А. Плиоцен и плейстоцен левобережья Нижнего Днепра и Равнинного Крыма. – К.: Наук. думка, 1976. – 187с.
 • Нагірний В.М. Палеогеографічні умови утворення кайнозойських буровугільних покладів України. – К.: Наук. думка, 1977. – 108с.
 • Теоретические и прикладные проблемы палеогеографии. – К.: Наук. думка. – 1977. – 116с.
 • Палеогеографические основы рационального использования естественных ресурсов. – К.: Наук. думка. – 1977. – Ч.І – 163с., Ч.ІІ – 160с.
 • Палеогеографические основы рационального использования естественных ресурсов. – К.: Наук. думка. – 1977. – Ч.І – 163с., Ч.ІІ – 160с.
 • Палеогеография. Палеоландшафты. – К.: Наук. думка. – 1977. – 179с.
 • Веклич М.Ф., Матвиишина Ж.Н., Медведев В.В., Сиренко Н.А., Федоров К.Н. Методика палеопедологических исследований. – К.: Наук. думка, 1979. – 176с.
 • Матвиишина Ж.Н. Микроморфология плейстоценовых почв Украины. – К.: Наук. думка, 1982. – 144с.
 • Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. – К.: Наук. думка, 1982. – 212с.
 • Веклич М.Ф., Сиренко Н.А., Матвиишина Ж.Н., Мельничук И.В., Нагирный В.Н., Передерий В.И., Турло С.И., Герасименко Н.П. и др. Палеогеография Киевского Приднепровья. – К.: Наук. думка, 1984. – 176с.
 • Международный геологический конгресс. XXVII сессия. СССР, Москва, 1984. Украинская Советская Социалистическая Республика. Экскурсии: 020, 023, 025, 081, 090, 095, 098. Сводный путеводитель. – Киев: Наук. думка, 1984. – 168 с.
 • Сиренко Н.А., Турло С.И. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене. – К.: Наук.думка, 1986. – 188с.
 • Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии. – К.: Наук. думка. 1987. – 190 с.
 • Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения. – К.: Наук. думка. - 1990. – 190с.
 • Адаменко О.М., Гольберт А.В., Осиюк В.А., Матвиишина Ж.Н., Сиренко Н.А. и др. Четвертичная палеогеография экосистемы Нижнего и Среднего Днестра. – К.: Феникс, 1996. – 197 с.
 • Адаменко О.М., Гольберт А.В., Осиюк В.А., Покатилов В.П., Моток В.Е. Матвиишина Ж. Н., Четвертичная палеогеография зкосистем Нижнего и Среднего Прута. - Киев: Манускрипт, 1997 - 232 с.
 • The Ukraine Quaternary Explored: the Middle and Upper Pleistocene of the Middle Dnieper Area and its importance East-West European correlation. – Kyiv – 2001 – 60 c.
 • The Ukraine Quaternary Explored: the Middle and Upper Pleistocene of the Middle Dnieper Area and its importance East-West European correlation. – Kyiv – 2001 – 60 c.
 • Грунтознавство. Підручник. / Тихоненко Д.Г., Горін М.О., Матвіїшина Ж.М. та ін. – К.: Вища освіта, 2005. – 740с.
 • Археологічні памятки Хортиці та їх музеєфікація: Зб. наукових праць / За ред. Н.О. Гаврилюк. - Вип. 1. Запоріжжя: ІА НАН України, дике поле, 2006. - (Серія "Історія та археологія Хортиці"). - 136 с.