Ви є тут

Проекти

1. Картографічне моделювання умов виникнення надзвичайних ситуацій в Україні

Об'єкт дослідження: природні, природно-антропогенні процеси і явища та господарські об’єкти, які є потенційними чинниками виникнення надзвичайних ситуацій.
Мета: Виявити особливості територіального розподілу явищ, процесів та об’єктів, що являють собою потенційну небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечити візуальне сприйняття цієї інформації для широкого кола користувачів. Методи: картографічне моделювання.

Ключові слова: надзвичайні ситуації, природні і техногенні небезпеки, потенційно небезпечні об’єкти і явища, електронний атлас, картографічне моделювання


2. Міські простори і мережі

Підготовлено пропозиції до понятійно-термінологічного словника з геоурбаністики – надано стисле визначення фундаментальних 26 концептуальних понять і термінів географії міст. Сформовано структуру бази даних за містами і регіонами країн-учасниць міжнародної науково-дослідної групи, як основи для порівняльного аналізу сучасних урбанізаційних процесів в Європі. Підготовлено текст проміжного звіту з головних теоретико-методологічних питань географії міст.
Розпорядження Президії НАН України від 04.04.2012, № 245.
Конкурс спільних наукових проектів НАНУ-CNRS.

Ключові слова: міста, міські мережі, бази даних


3. Наукові основи розробки шляхів та засобів реалізації національних інтересів України в умовах переходу до сталого розвитку

Об’єкт дослідження – суспільно- та природно-територіальний комплекс України, в умовах інтеграції країни до глобалізованого світового господарства та переходу до сталого (збалансованого) розвитку.
Предмет дослідження – міжнародні та внутрішньодержавні інституційні, організаційні, нормативно-правові, економічні, соціальні, екологічні та інші аспекти забезпечення реалізації національних інтересів України, оптимізації взаємодії суспільно- та природно-територіальних комплексів в межах території України в умовах переходу країни до сталого розвитку.

Ключові слова: національна стратегія, сталий розвиток, раціональне природокористування, навколишнє середовище


4. Інтегральний потенціал території і пріоритети господарської діяльності регіонів України

Об’єкт дослідження – інтегральний потенціал території України, що досліджувався на прикладі районів Київської області та центрів соціально-економічної активності Київського Придніпров’я.
Предмет дослідження – основні закономірності формування інтегрального потенціалу регіонів та потенціалу розвитку центрів соціально-економічної активності, їх структура та напрямки впливу на розвиток території.

Ключові слова: інтегральний потенціал території, потенціал розвитку території, регіон, центр соціально-економічної активності, природно-ресурсний потенціал, потенціал земельних ресурсів, людський, виробничий, фінансовий, транспортний потенціали


5. Вплив глобальних подій плейстоцену на розвиток компонентів природи території України

Об’єктом дослідження є палеогеографічні пам’ятники та індикатори природи плейстоцену і голоцену (відклади, клімат, залишки органічного світу) в цілому та її компонентів. Події плейстоцену, як відображення взаємодії впливу глобальних регіональних і локальних факторів на розвиток природи території України, складають предмет дослідження. Мета роботи: встановити закономірності впливу глобальних подій плейстоцену на природу території України в різні етапи розвитку.

Ключові слова: глобальні та регіональні події, взаємодія факторів впливу, палеогеографічні умови, плейстоцен, голоцен, зміни клімату, етапність, диференціація, зональність, мікроциклічність


6. Напрями і шляхи удосконалення промислового використання корисних копалин в контексті комплексного освоєння природно-ресурсного потенціалу України

Об’єктом дослідження є суспільно-природні системи України як результат процесу суспільно-природної взаємодії в межах території країни та її регіонів.
Предметом – теоретико-методологічні засади і практичні аспекти забезпечення оптимізації комплексного використання природно-ресурсного потенціалу.
Мета роботи – обґрунтування напрямів ефективного промислового використання корисних копалин в умовах комплексного освоєння природно-ресурсного потенціалу території України в цілях збереження природного середовища країни та забезпечення її збалансованого розвитку.

Ключові слова: комплексне освоєння природно-ресурсного потенціалу України, напрями і шляхи удосконалення промислового використання корисних копалин, збалансований розвиток регіонів України


7. Палеогеографічні передумови утворення осадових корисних копалин кайнозою на території України

Об’єктом дослідження є відклади і осадові корисні копалини кайнозою, продукти вивітрювання кристалічних порід, утворення органічного та хемогенного походження на території України. Предметом дослідження палеогеографічні передумови утворення осадових корисних копалин кайнозою та закономірності їх формування в окремі періоди. Мета роботи: встановити закономірності змін палеогеографічних умов утворення осадових корисних копалин на території України протягом кайнозою. Обґрунтовано концептуальні засади дослідження палеогеографічних передумов утворення осадових корисних копалин.

Ключові слова: палеогеографічні обстановки, передумови утворення корисних копалин, осадові корисні копалини, розсипища, вугленагромадження, будівельні матеріали


8. Методика застосування даних дистанційного зондування для моніторингу еволюції ландшафтів

Об’єкт дослідження за темою НДР становлять рівнинні ландшафти екологічно проблемних, зокрема радіоактивно забруднених територій, а також урбанізовані ландшафти рівнинного мегаполіса і міста середнього розміру у передгір’ї.
Мета роботи: удосконалення методичних засад застосування даних дистанційного зондування та сучасних засобів їхнього аналізу для виявлення, оцінки і моніторингу процесів, які відбуваються в ландшафтах за умов екстремальних змін антропогенного навантаження.

Ключові слова: моніторинг, навколишнє середовище, безпека, дистанційне зондування, екологічні проблеми, еволюція ландшафтів


9. Морфоструктурно-неотектонічне районування України як основа для дослідження умов формування та збереженості корисних копалин

Мета роботи: з урахуванням просторових закономірностей розміщення родовищ корисних копалин різних видів провести аналіз впливу морфоструктурно-неотектонічних умов на формування, переформування та збереженість родовищ корисних копалин; обґрунтувати морфоструктурно-неотектонічне районування території України.

Ключові слова: морфоструктури, неогеодинаміка, активні розломи, екзогенно-активний шар, морфоструктурно-неотектонічне районування, родовища корисних копалин


10. Розробка соціальної складової Національної стратегії сталого розвитку України

Опрацьовано теоретико-методологічні засади та регіональні рівні досягнення сталого розвитку. Здійснено ретроспективний огляд розвитку та взаємодії суспільства і природи в межах території сучасної України. Проаналізовано передумови і чинники переходу України до сталого розвитку, зокрема особливості впливу глобалізації; соціальну ситуацію та якість життя населення в Україні. Сформульовано основні принципи, стратегічні цілі, завдання та етапи переходу України до сталого розвитку, а також очікувані результати реалізації Стратегії.

Ключові слова: сталий розвиток, раціональне природокористування, навколишнє середовище


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer