Найбільш вагомі наукові результати вчених Інституту географії за 2016 рік

 1. Розроблено тематичний зміст карт Атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина» за блоками: «Україна в світовому гуманітарному просторі», «Населення – суб’єкт формування спадщини», «Умови, фактори та ресурси формування спадщини», «Культурна і природна спадщина», «Використання та охорона культурної та природної спадщини». Сформовано базу даних Атласу (акад. НАН України Л.Г.Руденко, А.І.Бочковська, К.А.Поливач, С.О.Западнюк, В.С.Чабанюк та ін.).
 2. Спільно з фахівцями Інститутів ботаніки та зоології НАН України розроблено комплексну методику оцінювання території для заповідання у різних природних зонах України. В її основі – поєднання географічних, ботанічних та зоологічних принципів та критеріїв визначення ландшафтного і біотичного різноманіття, врахування особливостей просторового розвитку країни та її регіонів, сформованості структур громадянського суспільства, рівня розвитку наукової та освітньої галузей, участі країни у міжнародній співпраці тощо (акад. НАН України Л.Г.Руденко, чл.-кор. НАН України Я.П.Дідух, чл.-кор. НАН України І.А.Акімов, В.А.Костюшин, В.М.Чехній, О.Г.Голубцов, Є.І.Іваненко та ін.).
 3. Обґрунтовано методичні підходи до виявлення закономірностей просторової організованості та трендів розвитку природно-антропогенних систем з використанням геоінформаційних методів дослідження.  Систематизовано лімітуючі геоморфологічні та неогеодинамічні чинники просторової організованості різного типу на території України та здійснено їх картографічну візуалізацію (В.П.Палієнко, Р.О.Спиця, О.Б.Багмет та ін.).
 4. Досліджено проблеми геоекологічної безпеки Поліського краю, в результаті чого визначено головні чинники дестабілізації геоекологічної ситуації; опрацьовано рекомендації щодо забезпечення заходів геоекологічної безпеки, спрямованих на подолання надзвичайних ситуацій на урбанізованих територіях та забезпечення заходів пожежонебезпеки у межах Чорнобильської  зони відчуження; розроблено серію карт інженерно-екологічних чинників дестабілізації геоекологічної ситуації у місті Києві (Л.Ю.Сорокіна, В.С.Давидчук та ін.).
 5. Обґрунтовано рекомендації щодо застосування раціональних комплексів методів морфоструктурно-неотектонічного аналізу для вдосконалення ефективності пошуково-прогнозних досліджень розсипних та нафтогазових родовищ, сформованих у різних морфоструктурно-неогеодинамічних умовах (В.П.Палієнко, Р.О.Спиця, О.Б.Багмет та ін.).
 6. Розроблено принципи районування території України за ризиком прояву небезпечних процесів, виникнення надзвичайних ситуацій та ймовірністю настання негативних наслідків. Обґрунтовано рекомендації щодо можливого упередження прояву надзвичайних ситуацій, поліпшення стану навколишнього середовища (В.П.Палієнко, акад. НАН України Л.Г.Руденко, К.А.Поливач, Р.О.Спиця та ін.)
 7. Завершено дослідження палеогеографічних передумов та чинників змін умов проживання людини на території України у плейстоцені та голоцені. На основі дослідження ключових ділянок розкрито регіональні особливості умов розселення давньої людини (Ж.М.Матвіїшина, С.П.Кармазиненко, С.П.Дорошкевич, А.С.Кушнір, О.В.Мацібора).
 8. Досліджено палеогеографічні умови формування і нагромадження деяких видів будівельних корисних копалин (переважно осадові континентальні та морські відклади) протягом кайнозою (Ж.М.Матвіїшина, А.С.Івченко, С.П.Кармазиненко та ін.).
 9. Завершено укладання середньомасштабної (1:500000) цифрової ландшафтної карти України. Розроблено методологічні засади  середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів, опрацьовано багаторівневу класифікацію ландшафтів, визначено структуру та сформовано базу даних «Ландшафти України» (Л.Ю.Сорокіна, В.М.Чехній, О.М.Петренко, О.Г.Голубцов та ін.).
 10. Завершено роботи з суспільно-географічного оцінювання змін в регіональному природокористуванні України. На основі розробленої методології проаналізовано рамкові умови, галузеві та територіальні зрушення у природокористуванні в Україні за період 1990-2015 рр. Розроблено рекомендації щодо пріоритетних напрямів використання природно-ресурсного потенціалу регіонів для забезпечення збалансованого розвитку держави (С.А.Лісовський, І.В.Гукалова, Є.О.Маруняк, А.А.Мозговий та ін.).
 11. Завершено оцінку стану екологічної безпеки в Київському Придніпров’ї. Обґрунтовано напрями формування ефективного природокористування за окремими видами економічної діяльності (промисловість, сільське господарство, транспорт, туризм), покращення соціальних та екологічних умов, а також вдосконалення регіональної політики (С.А.Лісовський, Г.П.Підгрушний, І.В.Гукалова, В.П.Нагірна та ін.).
 12. Розроблено та обґрунтовано систему заходів щодо активізації полюсів зростання різних типів в сучасних умовах та проведення реформи децентралізації. Розроблено пропозиції, спрямовані на вдосконалення можливих полюсів зростання та напрями активізації існуючого господарського потенціалу осередків соціально-економічного розвитку у сільській місцевості (Г.П.Підгрушний, В.П.Нагірна, М.І.Фащевський, та ін.).
 13. Розроблено методологічні підходи до інтеграції екологічних принципів у територіальне планування України та оцінки впливів на навколишнє середовище при підготовці матеріалів територіального планування з урахуванням Європейського досвіду (акад. НАН України Л.Г.Руденко, Є.О.Маруняк, С.А.Лісовський, О.Г.Голубцов та ін.).